Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropski razvojni sklad (ERS)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Evropski razvojni sklad (ERS)

Evropski razvojni sklad podpira ukrepe v državah in ozemljih v razvoju, da bi spodbudili gospodarski, družbeni in človeški razvoj ter regionalno sodelovanje.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 215/2008 z dne 19. februarja 2008 o finančni uredbi, ki se uporablja za 10. Evropski razvojni sklad.

Sklep Sveta 2013/759/EU z dne 12. decembra 2013 o prehodnih ukrepih za upravljanje ERS od 1. januarja 2014 do začetka veljavnosti 11. Evropskega razvojnega sklada.

POVZETEK

Evropski razvojni sklad (ERS) je glavni instrument pomoči EU pri sodelovanju v razvoju afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) terčezmorskih držav in ozemelj (PTOM). Rimska pogodba iz leta 1957 je ta sklad ustanovila za dodeljevanje tehnične in finančne pomoči, sprva afriškim državam, ki so bile v tem obdobju še pod kolonialno oblastjo in s katerimi so bile nekatere države še zgodovinsko povezane.

Čeprav je bilo na zahtevo Evropskega parlamenta v proračunu Evropske unije (EU) od leta 1993 rezervirano področje porabe za ta sklad, pa ERS še ni del splošnega proračuna EU. Financirajo ga država članice, zanj se uporabljajo posebna finančna pravila, upravlja pa ga poseben odbor. Pomoč, dodeljena državam AKP in čezmorskim državam in ozemljem, bo v obdobju 2008-2013 še naprej financirana preko ERS.

Vsak ERS se sklene za obdobje približno petih let. Od sklenitve prve konvencije o partnerstvu, leta 1964, obdobja ERS na splošno sledijo zaporedju sporazumov/konvencij o partnerstvu.

 • 1. ERS: 1959-1964
 • 2. ERS: 1964-1970 (Konvencija iz Yaoundeja I)
 • 3. ERS: 1970-1975 (Konvencija iz Yaoundeja II)
 • 4. ERS: 1975-1980 (Konvencija iz Loméja I)
 • 5. ERS: 1980-1985 (Konvencija iz Loméja II)
 • 6. ERS: 1985-1990 (Konvencija iz Loméja III)
 • 7. ERS: 1990-1995 (Konvencija iz Loméja IV)
 • 8. ERS: 1995-2000 (Konvencija iz Loméja IV in revidirana konvencija IV b)
 • 9. ERS: 2000-2007 (Sporazum iz Cotonouja)
 • 10. ERS: 2008-2013 (Revidirani sporazum iz Cotonouja)
 • 11. ERS: 2014-2020 (Revidirani sporazum iz Cotonouja)

Instrumenta Stabex in Sysmin, namenjena pomoči kmetijskemu in rudarskemu sektorju sta bila ukinjena z novim sporazumom o partnerstvu, podpisanim v Cotonouju junija 2000. Ta sporazum je tudi racionaliziral instrumente ERS in uvedel sistem drsečega programiranja, ki omogoča več prožnosti in daje več odgovornosti državam AKP.

9. ERS je v letih od 2000 do 2007 razpolagal z vsoto 13,5 milijard EUR. Poleg teganeporabljena sredstva iz prejšnjih ERS presegajo vsoto 9,9 milijard EUR.

Sklep št. 6/2005 Sveta ministrov AKP-ES z dne 22. novembra 2005, utemeljuje dodelitev 482 milijonov EUR iz pogojne milijarde eurov iz naslova devetega Evropskega razvojnega sklada. Ta vsota je razdeljena na naslednji način: 352 milijonov EUR v okviru sredstev za podporo dolgoročnega razvoja, 48 milijonov EUR za regionalno sodelovanje in integracijo ter 82 milijonov EUR za investicijski sklad. Razen tega so drugi obrok, ki znaša 250 milijonov EUR, namenjenih za sklad AKP-ES za vodo, sprostili s sklepom št. 7/2005 Sveta ministrov AKP-ES.

Razvojna pomoč, ki jo zagotavlja ERS, velja za širši evropski okvir. Znotraj Evropske unije se skladi splošnega proračuna Skupnosti lahko uporabljajo za nekatere dejavnosti. Razen tega, skupaj z upravljanjem dela virov ERS (posojila iz tveganega kapitala), prispevek lastnih sredstev Evropske investicijske banke (EIB) znaša 1,7 milijard EUR za obdobje, ki ga pokriva deveti ERS.

10. sklad, ki je zajemal obdobje od 2008 do 2013, je predvidel proračunski znesek 22,682 milijard EUR. Od tega zneska je bilo 21,966 milijard EUR dodeljenih državam AKP, 286 milijonov EUR čezmorskih državam in ozemljem ter 430 milijonov EUR Komisiji za pomožne izdatke, povezane z programiranjem in izvajanjem ERS. Znesek, dodeljen državam AKP, je bil razdeljen na naslednji način: 17,766 milijard EUR za financiranje nacionalnih in regionalnih usmeritvenih programov, 2,7 milijard EUR za financiranje sodelovanja med državami in regijami AKP, 1,5 milijard EUR za financiranje investicijskega sklada. Pomembnejši del proračuna je namenjen regionalnim programom, kar poudarja pomen regionalne ekonomske integracije za nacionalni in lokalni razvoj, čemur je v osnovi namenjen. Novost v 10. ERS je bilo oblikovanje „zneskov finančnih spodbud“ za vsako državo.

Države članice imajo lastne dvostranske sporazume in razvijajo lastne pobude za državami v razvoju, ki niso financirane prek Evropskega razvojnega sklada in drugih skladov Skupnosti.

11. ERS bo deloval v obdobju od 2014 do 2020; njegov proračun znaša 30,5 milijard EUR, poleg tega pa bo Evropska investicijska banka zagotovila dodatnih 2,6 milijard EUR v obliki posojil iz svojih sredstev.

Junija 2013 so države članice EU dosegle notranji dogovor o vzpostavitvi 11. ERS, tudi o prenovljeni delitvi prispevkov za sklad, vendar ta še ni ratificiran. Sklep Sveta 2013/759/EU določa prehodne ukrepe za upravljanje 11. ERS do začetka njegove veljavnosti.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 215/2008

20.3.2008

-

UL L 78, 19.3.2008, str. 1-34

Sklep Sveta 2013/759/EU

1.1.2014

-

UL L 335, 14.12.2013, str. 48-49

Zadnja posodobitev 29.04.2014

Top