EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

STO: sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

STO: sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 94/800/ES o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu EU

Urugvajski krog mnogostranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) – natančneje Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Osnovni načeli sta načelo nacionalne obravnave in načelo obravnave države z največjimi ugodnostmi. To pomeni, da članice STO ne smejo obravnavati državljanov drugih držav članic nič manj ugodno kot svoje državljane. Poleg tega je treba vsako ugodnost, ki je zagotovljena državljanom druge države članice, nemudoma in brezpogojno zagotoviti tudi državljanom vseh drugih držav članic, tudi če gre za obravnavo, ki je ugodnejša od obravnave, ki so jo deležni njeni lastni državljani.

SPLOŠNA PRAVILA

Standardi v zvezi z razpoložljivostjo, obsegom in uporabo pravic intelektualne lastnine

 • Cilj sporazuma je zagotoviti uporabo ustreznih pravil o varstvu intelektualne lastnine v vseh državah članicah na podlagi temeljnih obveznosti, ki jih določa Svetovna organizacija za intelektualno lastnino v različnih konvencijah o pravicah intelektualne lastnine (Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine, Bernski konvenciji za varstvo književnih in umetniških del, Rimski konvenciji za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij ter Washingtonski pogodbi o intelektualni lastnini na področju integriranih vezij). Številna nova ali strožja pravila so uvedena na področjih, ki niso zajeta v obstoječih konvencijah ali kadar obstoječe konvencije niso primerne.
 • V zvezi z avtorskimi pravicami morajo člani STO izpolnjevati osnovna pravila Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del. Računalniški programi so od zdaj varovani kot književna dela.
 • V zvezi s najemnimi pravicami lahko avtorji računalniških programov in proizvajalci zvočnih zapisov dovolijo ali prepovedo komercialno dajanje v najem svojih del javnosti. Podobna izključna pravica velja tudi za kinematografska dela.
 • Sporazum določa vrste znakov, ki jim je omogočeno varstvo, kot so blagovne znamke, ter minimalne pravice, prenesene na njihovega lastnika. Določa tudi zahteve glede:
  • uporabe blagovnih znamk,
  • trajanja varstva,
  • dajanja licenc in prenosa blagovnih znamk.
 • V zvezi z geografskimi označbami morajo članice STO preprečiti uporabo vseh zavajajočih označb porekla proizvoda in vsake uporabe, ki bi pomenila nelojalno konkurenco. Sporazum je predvidel tudi dodatno varstvo geografskih označb vin in žganih pijač, tudi če ni nobenega tveganja za zavajanje potrošnikov.
 • Industrijski vzorci in modeli so zavarovani s sporazumom za deset let. Njihovi lastniki imajo pravico preprečiti tretjim strankam, da izdelujejo, prodajajo ali uvažajo predmete, ki nosijo ali vsebujejo vzorec ali model, ki je kopija varovanega vzorca ali modela.
 • V zvezi s patenti imajo članice STO splošno obveznost izpolnjevanja Pariške konvencije iz leta 1967. Poleg tega sporazum TRIPS določa, da je treba za vse izume omogočiti varstvo s patentom za dvajset let.
  • Nekateri izumi so lahko izključeni iz patentiranja, če je njihova uporaba prepovedana zaradi javnega reda ali morale.
  • Druge odobrene izključitve zajemajo:
   • diagnostične, terapevtske in kirurške metode za zdravljenje ljudi ali živali,
   • rastline in živali (ki niso mikroorganizmi) ter
   • pretežno biološke procese za proizvodnjo rastlin ali živali (ki niso nebiološki in mikrobiološki procesi). Vendar pa morajo članice zagotoviti varstvo rastlinskih vrst ali s patenti ali s posebnim enkratnim sistemom.
 • Članice STO morajo zagotoviti varstvo topografijintegriranih vezij v skladu z Washingtonsko pogodbo o intelektualni lastnini na področju integriranih vezij. Sporazum TRIPS določa tudi številna druga pravila, ki se zlasti nanašajo na trajanje varstva.
 • Trgovinske skrivnosti in tehnično znanje s komercialno vrednostjo je treba zavarovati pred kršitvami zaupnosti in vsakim dejanjem, ki je v nasprotju s poštenimi komercialnimi praksami. Poleg tega lahko članice sprejmejo ukrepe za preprečitev protikonkurenčnih praks pri pogodbenih licencah in/ali njihov nadzor.

IZVAJANJE SPORAZUMA

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

 • Pravo držav članic STO mora vključevati postopke, s katerimi se zagotovi, da imetniki pravic iz tujine in njihovi državljani spoštujejo pravice intelektualne lastnine. Ti postopki morajo omogočati učinkovito ukrepanje proti vsakem dejanju kršenja teh pravic. Biti morajo pošteni in pravični, ne smejo biti po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne smejo postavljati nerazumnih časovnih omejitev. Končne upravne odločitve mora pregledati pravosodni organ.
 • Sporazum določa podrobnosti v zvezi z dokazi, s sodnimi odredbami, z odškodninami, z začasnimi ukrepi in z drugimi pravnimi sredstvi.

Prehodno obdobje

Kar zadeva uporabo sporazuma so imele razvite države na voljo eno leto, da z njim uskladijo svojo zakonodajo in prakse. To obdobje je bilo podaljšano na pet let za države v razvoju in države na prehodu iz centralnoplanskega v tržno gospodarstvo ter na enajst let za najmanj razvite države.

Institucionalni okvir

OD KDAJ SE TA SKLEP IN SPORAZUM UPORABLJATA?

 • Sklep se uporablja od 22. decembra 1994.
 • Sporazum se uporablja od 1. januarja 1995.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani: „EU in STO“ (Evropska komisija).

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1–2).

Urugvajski krog mnogostranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Sporazum o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije (STO).

Zadnja posodobitev 18.04.2017

Top