EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Listina temeljnih pravic

Listina temeljnih pravic

 

POVZETEK:

Listina EU o temeljnih pravicah

KAJ JE NAMEN TE LISTINE?

Ta listina vključuje v pravo Evropske unije (EU) vrsto osebnih, državljanskih, političnih, ekonomskih in socialnih pravic državljanov in rezidentov EU.

KLJUČNE TOČKE

Vsebina

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina) ob upoštevanju pristojnosti in nalog EU ter načela subsidiarnosti potrjuje pravice, ki izhajajo zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav EU, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialnih listin, ki sta jih sprejela EU in Svet Evrope, ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. S tem, ko so postale temeljne pravice jasnejše in vidnejše, je bila v EU zagotovljena pravna varnost.

Listina o temeljnih pravicah vsebuje preambulo in 54 členov, ki so združeni v sedem naslovov:

  • naslov I: dostojanstvo (človekovo dostojanstvo, pravica do življenja, pravica do osebne celovitosti, prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, prepoved suženjstva in prisilnega dela),
  • naslov II: svoboščine (pravica do svobode in varnosti, spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, varstvo osebnih podatkov, pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine, svoboda misli, vesti in vere, svoboda izražanja in obveščanja, svoboda zbiranja in združevanja, svoboda umetnosti in znanosti, pravica do izobraževanja, svoboda izbire poklica in pravica do dela, svoboda gospodarske pobude, lastninska pravica, pravica do azila, varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve),
  • naslov III: enakost (enakost pred zakonom, prepoved diskriminacije, kulturna, verska in jezikovna raznolikost, enakost žensk in moških, pravice otroka, pravice starejših, vključenost invalidov),
  • naslov IV: solidarnost (pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju, pravica do kolektivnih pogajanj in ukrepov, pravica dostopa do služb za posredovanje zaposlitev, varstvo v primeru neupravičene odpustitve, pošteni in pravični delovni pogoji, prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu, družinsko in poklicno življenje, socialna varnost in socialna pomoč, varovanje zdravja, dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena, varstvo okolja, varstvo potrošnikov),
  • naslov V: pravice državljanov (pravica voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament, pravica voliti in biti voljen na občinskih volitvah, pravica do dobrega upravljanja, pravica dostopa do dokumentov, evropski varuh človekovih pravic, pravica do peticije, svoboda gibanja in prebivanja, diplomatska in konzularna zaščita),
  • naslov VI: sodno varstvo (pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča, domneva nedolžnosti in pravica do obrambe, načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni, pravica, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat);
  • naslov VII: splošne določbe.

Obseg

Listina se uporablja za evropske institucije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, le-te pa pod nobenimi pogoji ne smejo razširiti pooblastil in nalog, ki jih imajo v skladu s Pogodbami. Listina se prav tako uporablja za države EU, če izvajajo zakonodajo EU.

Če kakršna koli pravica ustreza pravicam, zagotovljenim z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah iz leta 1950, sta pomen in obseg teh pravic enaka, kot določa konvencija, čeprav lahko zakonodaja EU predvideva obširnejše varstvo.

Letna poročila

Evropska komisija od leta 2010 vsako leto objavi letno poročilo. Ta spremlja napredek pri uporabi Listine.

OZADJE

  • Leta 1999 je Evropski svet sklenil, da je treba temeljne pravice, ki veljajo na ravni EU, združiti v Listino, da bi bile tako še bolj poudarjene.
  • Listino so decembra 2000 v Nici uradno razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija.
  • Listina je postala pravno zavezujoča za EU z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 in ima zdaj enako pravno veljavnost kot Pogodbe EU.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7.6.2016, str. 389-405).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Poročilo o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2015 (COM(2016) 265 final, 18.5.2016).

Zadnja posodobitev 17.10.2016

Top