EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akreditacija in nadzor trga

Akreditacija in nadzor trga

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 765/2008 – o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba določa skupna pravila za akreditacijske organe, ki zagotavljajo skladnost neživilskih proizvodov z nekaterimi zahtevami v Evropski uniji (EU).
 • Vzpostavlja sistem nadzora, ki zagotavlja visoko raven varnosti teh proizvodov in na splošno njihovo skladnost z veljavnimi zahtevami.
 • Določa tudi pravila v zvezi nadzorom uvoza iz držav zunaj EU in splošna načela za oznako CE*.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalni akreditacijski organi

 • Države EU morajo:
  • imenovati enotno neprofitno nacionalno akreditacijsko organizacijo,
  • zagotoviti, da ima organizacija dovolj sredstev in osebja za izvajanje svojih nalog,
  • spremljati organizacijo, da bi zagotovile, da izpolnjuje določene zahteve,
  • posredovati pomembne informacije Evropski komisiji, ki sestavi javno dostopen seznam različnih nacionalnih organizacij.
 • Nacionalni akreditacijski organi morajo:
  • ugotoviti, ali so posamezni organi za ugotavljanje skladnosti* usposobljeni za opravljanje svojega dela, in spremljati njihovo delovanje,
  • omejiti, začasno odvzeti ali preklicati certifikat o akreditaciji organizacij za ugotavljanje skladnosti, ki niso več zmožne opravljati svojih nalog,
  • biti objektivni in nepristranski ter zagotoviti učinkovito upravljanje in ustrezno notranje kontroliranje,
  • opraviti medsebojno strokovno vrednotenje,
  • obvestiti druge nacionalne akreditacijske organe o svojih dejavnostih ugotavljanja skladnosti,
  • redno zagotavljati javno dostopne informacije o svojem delu.
 • Evropsko združenje za akreditacijo (EA) upravlja medsebojna strokovna vrednotenja, da bi zagotovilo kakovost storitev, ki jih izvajajo nacionalni akreditacijski organi.

Nadzor trga EU in nadzor uvoza

 • Države EU morajo:
  • organizirati in izvajati nadzor trga, da bi zagotovile varnost proizvodov,
  • umakniti, omejiti ali prepovedati proizvode, ki bi lahko ogrozili zdravje ali varnost uporabnikov, ter nemudoma obvestiti Komisijo o sprejetem ukrepu,
  • vzpostaviti postopke za obravnavo pritožb,
  • imenovati nacionalne organe za nadzor trga in slednjim zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje njihovih nalog,
  • zagotoviti sodelovanje med nacionalnimi organi za nadzor trga in izmenjavo informacij med njimi,
  • določiti pravila o kaznih, ki lahko vključujejo kazenske sankcije za resne kršitve zakonodaje.
 • Organi za nadzor trga morajo:
  • izvajati ustrezne preglede v zadostnem obsegu ob upoštevanju ocen tveganja, pritožb in drugih informacij,
  • opozarjati uporabnike v svoji državi o vseh nevarnostih, ki jih odkrijejo,
  • sporočati vsa resna tveganja v sistem hitre izmenjave informacij (RAPEX) EU,
  • izmenjati informacije o skladnosti proizvoda prek skupne podatkovne zbirke EU,
  • sodelovati z organi v drugih državah EU.
 • Nacionalni carinski organi lahko preprečijo prodajo uvoženega proizvoda v EU, če menijo, da predstavlja resno tveganje za zdravje, varnost, okolje ali kak drug javni interes.
 • Oznako CE sme na proizvod namestiti samo proizvajalec ali oseba, ki ima pooblastilo, da deluje v njegovem imenu, če izpolnjuje vse standarde skladnosti.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2010.

OZADJE

 • Bistveno je, da neživilski proizvodi, za katere velja prost pretok med državami EU, ne predstavljajo tveganja za javnost, okolje ali splošno varnost.
 • Akreditacija je del celovitega sistema, ki vključuje ugotavljanje skladnosti in nadzor trga. Določbe iz te uredbe zato dopolnjujejo določbe iz drugih zakonodajnih aktov EU.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Oznaka CE: oznaka, s katero proizvajalci izjavljajo, da proizvod izpolnjuje pravne standarde EU glede skladnosti.

Organ za ugotavljanje skladnosti: organ, ki izvaja dejavnosti, kot so kalibracija, preskušanje, potrjevanje in pregledovanje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30–47).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4–17).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/95/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82–128).

Uredba (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L 218, 13.8.2008, str. 21–29).

Zadnja posodobitev 14.02.2017

Top