Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila EU o terorističnih kaznivih dejanjih in z njimi povezanih kaznih

This summary has been archived and will not be updated. See 'Boj proti terorizmu – opredelitev terorističnih kaznivih dejanj in podpora žrtvam' for an updated information about the subject.

Pravila EU o terorističnih kaznivih dejanjih in z njimi povezanih kaznih

Ta Okvirni sklep (2002/475/PNZ) in sprememba Sklepa (2008/919/PNZ) od držav Evropske unije (EU) zahtevata, da uskladijo zakonodajo in vpeljejo minimalne kazni za teroristična kazniva dejanja. Sklepa opredeljujeta teroristična kazniva dejanja ter kazniva dejanja, povezana s terorističnimi skupinami ali terorističnimi dejavnostmi, in določata pravila za prenos v države EU.

AKT

Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu

POVZETEK

Ta Okvirni sklep (2002/475/PNZ) in sprememba Sklepa (2008/919/PNZ) od držav Evropske unije (EU) zahtevata, da uskladijo zakonodajo in vpeljejo minimalne kazni za teroristična kazniva dejanja. Sklepa opredeljujeta teroristična kazniva dejanja ter kazniva dejanja, povezana s terorističnimi skupinami ali terorističnimi dejavnostmi, in določata pravila za prenos v države EU.

KAJ JE NAMEN TEH OKVIRNIH SKLEPOV?

Sklepa opredeljujeta:

pojem terorističnega kaznivega dejanja kot kombinacijo:

objektivnih elementov (umori, telesne poškodbe, zajemanje talcev, izsiljevanje, izvrševanje napadov, grožnje s katerim koli zgoraj opisanim dejanjem itd.) in

subjektivnih elementov (dejanja, storjena z namenom resnega zastraševanja prebivalstva, rušenja ali uničenja struktur v državi ali mednarodne organizacije ali izsiljevanja vlade, da opusti kakršno koli dejanje);

teroristično skupino kot strukturirano skupino dveh ali več oseb, ki se ustanovi v določenem času in usklajeno izvaja teroristična kazniva dejanja.

Sklepa od vsake države EU zahtevata tudi, da:

zagotovi, da so pripravljalna dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi, kazniva. Primeri vključujejo javno spodbujanje k terorističnemu kaznivemu dejanju, novačenje in usposabljanje za teroristične dejavnosti, tatvine, izsiljevanje ali poneverbo z namenom izvrševanja terorističnih kaznivih dejanj,

zagotovi, da je napeljevanje, pomoč ali podpiranje ter tudi poskus storitve določenih vrst kaznivih dejanj, kaznivo,

vzpostavi kazensko odgovornost za pravne osebe ter določi pravila in pragove za kazni in sankcije,

vzpostavi sodno pristojnost nad terorističnimi kaznivimi dejanji v primeru zagrešitve na njenem ozemlju, njenem plovilu ali letalu,

vzpostavi sodno pristojnost, če je storilec njen državljan ali v njej prebiva, če je kaznivo dejanje storjeno v korist pravne osebe s sedežem na njenem ozemlju, če je kaznivo dejanje storjeno proti osebam ali institucijam te države EU ali proti instituciji EU s sedežem v tej državi,

vzpostavi sodno pristojnost v primerih, ko zavrne predajo oziroma izročitev osebe, ki je osumljena oziroma obtožena terorističnega kaznivega dejanja,

sodeluje z drugimi državami EU in odloča o sodni pristojnosti, ko je v dan primer vpletenih več držav,

sprejme ukrepe, da zagotovi ustrezno pomoč za družine žrtev.

KLJUČNE TOČKE

V poročilu o izvajanju Okvirnega sklepa 2008 iz septembra 2014 je Evropska komisija zabeležila, da je večina držav EU (razen Irske in Grčije) sprejela ukrepe za inkriminacijo novih kaznivih dejanj javnega spodbujanja, novačenja in usposabljanja za teroristične dejavnosti.

Ostaja še nekaj odprtih vprašanj o tem, kako bo izvajanje tega okvirnega sklepa v nacionalnih zakonih držav EU vplivalo na „neposredno spodbujanje“* in inkriminacijo dejanj, ki so jih zagrešili „teroristi samotarji“** in . Kljub temu je Evropska komisija povabila države EU, da razjasnijo vprašanja, da bodo lahko izvedle svojo oceno.

V poročilu je poudarjena potreba po celovitejšem pristopu do kazenskega pregona za osredotočanje na zgodnje preprečevanje radikalizacije in novačenja za terorizem.

Poročilo spodbuja države EU, da spremljajo in ocenijo uporabo ukrepov kazenskega prava proti terorizmu z upoštevanjem varovanja temeljnih pravic.

Podrobnejši pregled ukrepov za prenos v države EU vsebuje Delovni dokument služb Komisije, ki je bil izdan skupaj s poročilom.

V letu 2015 bo Komisija izvedla oceno vpliva z namenom posodobitve Okvirnega sklepa 2008/919/PNZ za leto 2016. Namen je zagotavljanje skladnosti zakonov po vsej EU o kaznivih dejanjih, povezanih s tujimi terorističnimi bojevniki.

Svet razmišlja o podpisu Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (CETS št. 196) in Dodatnega protokola v imenu EU. Dodatni protokol obravnava pojav tujih terorističnih bojevnikov ob upoštevanju Resolucije Varnostnega Sveta 2178(2014) z dne 24. septembra 2014.

OZADJE

V skladu z ugotovitvami Evropskega sveta v Tampereju leta 1999, ki je terorizem označil za eno najresnejših kršitev temeljnih svoboščin, človekovih pravic in načel, ter akcijskim načrtom, potrjenim na izrednem zasedanju Evropskega sveta 21. septembra 2001, je bil sprejet Okvirni sklep 2002/475/PNZ za učinkovitejši boj proti terorizmu.

KLJUČNI POJMI

* Neposredno spodbujanje: govor, ki samo neposredno napeljuje ali za katerega obstaja tveganje napeljevanja k terorističnim dejanjem, npr. kjer bi predhodne izjave teroristov podporniki lahko razumeli kot poziv k nadaljevanju terorističnih dejavnosti.

** Teroristi samotarji: teroristi, ki delujejo sami.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za migracije in notranje zadeve.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2002/475/PNZ

22.6.2002

31.12.2002

UL L 164, 22.6.2002, str. 3-7

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2008/919/PNZ

9.12.2008

9.12.2010

UL L 330, 9.12.2008, str. 21-23

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (COM(2007) 681 final z dne 6. novembra 2007)

Poročilo Komisije na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (COM(2004) 409 final z dne 8. junija 2004)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (COM(2014) 554 final z dne 5. septembra 2014)

Delovni dokument služb Komisije, ki je priložen dokumentu Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/919/PNZ o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (SWD(2014) 270 final z dne 5. septembra 2014)

Zadnja posodobitev: 02.06.2015

Top