EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah

Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1206/2001 o sodelovanju med sodišči držav EU pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je izboljšati in poenostaviti pravosodno sodelovanje med državami EU in pospešiti pridobivanje dokazov v sodnih postopkih v civilnih in gospodarskih zadevah.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba se uporablja za civilne in gospodarske zadeve, v katerih sodišče države EU:

 • zaprosi pristojno sodišče druge države EU za pridobitev dokazov;
 • zaprosi za dovoljenje, s katerim lahko samo zbira dokaze v drugi državi EU.

Zaprosilo je treba vložiti za pridobitev dokazov, ki se bodo uporabili v sodnih postopkih, ki so se že začeli ali so predvideni.

Neposredno posredovanje med sodišči

Države EU morajo sestaviti seznam sodišč, pristojnih za pridobivanje dokazov, ter navesti njihovo krajevno in stvarno pristojnost (na primer ali gre za posebno sodišče, pristojno za zaplembo sredstev, pridobljenih s kaznivimi dejanji). Sodišče, pred katerim se je začel ali je predviden postopek („sodišče, ki je zaprosilo“), neposredno posreduje zaprosilo sodišču države EU, ki zbira dokaze („zaprošeno sodišče“).

Vsaka država EU mora imenovati osrednji organ, odgovoren za:

 • oskrbovanje sodišč s podatki;
 • iskanje rešitev morebitnih težav v zvezi s posredovanje;
 • dostavljanje zaprosila pristojnemu sodišču v izjemnih primerih.

Oblika in vsebina zaprosila

Zaprosilo je treba vložiti z obrazcem, določenim v tej uredbi. Ta obrazec mora vsebovati nekatere podatke, na primer:

 • imena in naslove strank postopka;
 • vrsto in vsebino primera;
 • opis pridobivanja dokazov, ki se bo izvršilo.

Zaprosila je treba podati v uradnem jeziku države EU sodišča, ki je zaprosilo, ali v katerem koli drugem jeziku, ki ga država navede kot sprejemljivega.

Izvršitev

Zaprosila se izvršijo v skladu s pravom zaprošene države EU. Zaprosilo mora biti izvršeno v 90 dni po prejemu.

Izvršitev zaprosila se lahko odkloni samo, če:

 • ne sodi v področje delovanja te uredbe (če se na primer nanaša na kazenske in ne na civilne ali gospodarske postopke);
 • izvršitev zaprosila ne sodi v sodno pristojnost;
 • je zaprosilo nepopolno;
 • oseba, v zvezi s katero je bilo vloženo zaprosilo za zaslišanje, trdi, da ima pravico odkloniti pričanje ali da ji je pričanje prepovedano;
 • oseba ni vplačala pologa ali predujma za stroške posvetovanja z izvedencem.

Kadar je zaprosilo odklonjeno, mora zaprošeno sodišče o tem obvestiti sodišče, ki je zaprosilo, v 60 dneh po prejemu zaprosila.

Če pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo, to dovoljuje, imajo zastopniki sodišča navedene države pravico biti navzoči pri izvršitvi zaprošenega dejanja na zaprošenem sodišču. Prisotne so lahko tudi stranke in njihovi zastopniki (če jih imajo).

Uredba ne izključuje dveh ali več držav EU iz sklepanja ali ohranjanja sporazumov, da bi se pospešila ali olajšala izvršitev zaprosila.

Poročilo

Leta 2007 je Evropska komisija objavila poročilo o uporabi Uredbe. V njem ugotavlja, da je še vedno treba sprejeti nekatere ukrepe, da bi se izboljšalo njeno delovanje. Ti vključujejo:

 • izboljšanje poznavanja Uredbe med pravnimi strokovnjaki;
 • zagotavljanje spoštovanja 90-dnevnega roka za izvršitev zaprosil;
 • večjo uporabo tehnologij, zlasti videokonferenc.

Javno posvetovanje

Komisija je decembra 2017 začela izvajati javno posvetovanje o posodobitvi pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah v EU. Posvetovanje zajema Uredbo (ES) št. 1393/2007 o vročanju pisanj in Uredbo, ki jo obravnava ta povzetek.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2004, razen:

 • člena 19 (o sestavi priročnika Komisije s pravili za izvajanje),
 • člena 21 (seznam veljavnih sporazumov in dogovorov med državami EU, ki jih morajo te države posredovati Komisiji) in
 • člena 22 (informacije, ki jih morajo države EU posredovati Komisiji v zvezi z delovanjem njihovih nacionalnih sodišč in pristojnih organov),

ki se uporabljajo od 1. julija 2001.

Danska ne sodeluje pri tej uredbi.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1206/2001 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (COM(2018) 378 final z dne 31. maja 2018).

Delovni dokument služb Komisije – Povzetek ocene učinka – Spremni dokument k predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (SWD(2018) 285 final z dne 31. maja 2018).

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79–120).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 14.05.2018

Top