EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Paketno potovanje (do leta 2018)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Paketna potovanja – pravice potrošnikov (iz leta 2018)' for an updated information about the subject.

Paketno potovanje (do leta 2018)

 

POVZETEK:

Direktiva 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva oblikuje enotne minimalne standarde, ki se uporabljajo za paketno potovanje, organizirane počitnice in izlete v Evropski uniji (EU).
 • Potrošnikom omogoča, da te storitve kupijo z največjimi možnimi jamstvi na notranjem trgu EU.

KLJUČNE TOČKE

Paket je kombinacija najmanj dveh različnih vrst potovalnih storitev (prevoza, nastanitve ali drugih turističnih storitev), ki izpolnjuje naslednja pogoja:

 • zajemati mora obdobje, daljše od 24 ur, ali vključevati nastanitev preko noči in
 • mora biti prodan za skupno ceno.

Informacije za potrošnike

 • V vseh katalogih, ki so na voljo potrošnikom, morajo biti jasno in točno opredeljeni:
  • cena,
  • kraj potovanja, načrt potovanja in načini prevoza, ki se uporabljajo,
  • vrsta nastanitve,
  • urnik obrokov,
  • zahteve za potne listine in vizume,
  • zdravstvene formalnosti,
  • časovni roki za plačilo,
  • rok za posredovanje obvestila potrošniku v primeru odpovedi.
 • Informacije, zajete v katalogu, so za organizatorja zavezujoče. O spremembah teh informacij je treba jasno obvestiti potrošnika, da se lahko z njimi strinja.
 • Organizator mora pred sklenitvijo pogodbe v pisni obliki zagotoviti določene informacije o potnih listinah, vizumih (času za njihovo pridobitev) in zdravstvenih formalnostih.
 • Pred začetkom potovanja mora v pisni obliki posredovati naslednje informacije:
  • čase in kraje vmesnih postankov in prevoznih povezav kakor tudi podrobnosti o nastanitvi,
  • ime, naslov in telefonsko številko lokalnega predstavnika organizatorja potovanja ali, če tega ni, telefonsko številko za nujne primere,
  • določene dodatne informacije v zvezi s potovanji, ki vključujejo otroke,
  • informacije o možni sklenitvi pogodb, ki pokrivajo zavarovanje ali pomoč.

Spremembe pogodbe

 • Potrošnik lahko svojo rezervacijo prenese na drugo osebo, ki izpolnjuje vse pogoje, ki se nanašajo na paket, o čemer v razumnem času pred odhodom obvesti organizatorja potovanja ali turističnega agenta. Zadevni potrošnik in oseba, ki sprejme preneseno rezervacijo, sta solidarno odgovorna za plačilo zapadle razlike in vseh morebitnih dodatnih stroškov.
 • Cene, navedene v pogodbi, se ne smejo spreminjati, razen če pogodba izrecno predvideva to možnost. V takšnem primeru so upravičene samo spremembe prevoznih stroškov, dajatev, taks ali pristojbin, ki se zaračunavajo, in menjalniških tečajev.
 • Če organizator znatno spremeni pogodbo, se lahko potrošnik od pogodbe umakne brez kazni ali se strinja s spremembami tako, da sprejme dodatne klavzule k pogodbi.

Odpoved ali neizpolnitev pogodbe

 • Če se potrošnik ne strinja s spremembami organizatorja in se od pogodbe umakne ali če organizator odpove paket, ima potrošnik pravico do nadomestnega paketa (kadar je ta na voljo) ali do povračila plačanih stroškov. Kjer je to mogoče, je potrošnik upravičen do nadomestila za neizpolnitev pogodbe.
 • Organizator je dejansko odgovoren za neizpolnitev ali neustrezno izpolnitev pogodbe, razen kadar je za to kriv potrošnik ali če do odpovedi pride zaradi višje sile*.

Nova pravila od julija 2018

Direktiva 90/314/EGS bo razveljavljena, nadomestila pa jo bo Direktiva (EU) 2015/2302 z dne 1. julija 2018. Nova direktiva bo razširila zaščito zunaj običajnih organiziranih počitnic, ki jih organizirajo izvajalci izletov. Zaščitila bo potrošnike, ki rezervirajo druge oblike kombiniranih potovanj, npr. kombinacijo leta in hotela ali najema vozila, ki so skupaj v ponudbi na spletnem mestu.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 18. junija 1990. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJEM

Višja sila: dogodek, ki ga ni mogoče predvideti ali ki je, če se predvidi, preveč neobvladljiv, tj. ni se mu mogoče izogniti z izvajanjem potrebne skrbnosti, kot je naravna nesreča.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (UL L 158, 23.6.1990, str. 59–64).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, 11.6.2005, str. 22–39).

Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (UL L 326, 11.12.2015, str. 1–33).

Zadnja posodobitev 27.03.2017

Top