EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program Kultura (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Program Kultura (2007–2013)

Ta sklep določa instrument za financiranje in oblikovanje programa kulturnega sodelovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. Zagotavlja proračun v višini 400 milijonov EUR za razvoj nadnacionalnega kulturnega sodelovanja med izvajalci iz držav Evropske unije (EU) ali držav, ki niso članice EU in ki sodelujejo pri programu. Cilj programa Kultura je podpreti ukrepe na področju kulturnega sodelovanja, evropske organizacije, ki so dejavne na področju kulture, ter zbiranje in širjenje informacij s področja kulture.

AKT

Sklep št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa Kultura (2007–2013) (Glej akt(e) o spremembi).

POVZETEK

Splošni cilj programa Kultura, ki izhaja iz primera predhodnih kulturnih programov, je uveljaviti kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem, in sicer za spodbujanje zavesti o evropskem državljanstvu.

Trije cilji

Program ima tri glavne cilje s pomembno evropsko dodano vrednostjo:

 • spodbujanje nadnacionalne mobilnosti strokovnjakov v kulturnem sektorju,
 • spodbujanje nadnacionalnega kroženja umetniških del ter umetniških in kulturnih izdelkov,
 • pospeševanje medkulturnega dialoga.

Da bi prejeli podporo Evropske unije (EU), bodo izbrani projekti morali izpolnjevati enega ali več teh ciljev.

Tri ravni posredovanja

Za izpolnitev zgoraj navedenih ciljev Komisija nudi tri ravni posredovanja, ki se odzivajo na posebne potrebe:

 • podpora kulturnim ukrepom. Ta sklep opredeljuje tri vrste kulturnih ukrepov, ki so upravičeni do podpore EU:
 • podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture. Ta pomoč je namenjena organizacijam, ki imajo pravi vpliv na ravni EU ali ki pokrivajo najmanj sedem evropskih držav. Organizacije lahko izkoristijo to podporo, če izpolnjujejo predstavniško vlogo na ravni EU, širijo informacije za lažje kulturno sodelovanje na ravni EU ali se udeležujejo projektov kulturnega sodelovanja kot ambasadorji evropske kulture. Izbor bo opravljen po razpisu za oddajo predlogov,
 • podpora za analize, zbiranje in širjenje informacij in ustvarjanje največjega možnega vpliva na področju kulturnega sodelovanja in razvoja politike. Cilj te podpore je povečanje obsega in kakovosti informacij ter podatkov o kulturnem sodelovanju in razvoju politike na evropski ravni ter spodbujanje širjenja teh informacij, med drugim tudi prek interneta. Prizadeva si tudi za ciljno naravnano, lokalno širjenje praktičnih informacij o programu. Za ta namen bodo vzpostavljene točke za stike na področju kulture, ki bodo spodbujale program, čim več strokovnjakov in kulturnih delavcev spodbujale k sodelovanju pri dejavnostih programa ter zagotavljale učinkovito povezavo z različnimi institucijami, ki nudijo podporo kulturnim dejavnostim v državah EU.

Uporabniku prijaznejši program

Komisija zaupa upravljanje programa Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in uvaja enostavnejše metode za upravičence. Poenostaviti namerava obrazce in zagotoviti preglednejši postopek dodelitve. Uporabiti želi tudi načelo sorazmernosti in obenem ravnati v skladu z veljavno finančno uredbo.

Preprečevanje goljufij

Komisija bo še naprej uporabljala sistem revizije, da bi preverila uporabo subvencij in od upravičencev do subvencije kadar koli zahtevala dodatno dokumentacijo za obdobje petih let. Ima tudi dostop do pisarn upravičencev in vseh potrebnih informacij. Na podlagi rezultatov teh revizij je mogoče, kadar je to primerno, izdati odločbe za izterjavo. Računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) imata enake pravice.

Sodelovanje z državami, ki niso članice EU

Pri programu lahko pod določenimi pogoji sodelujejo:

 • države Evropskega gospodarskega prostora, ki niso članice EU (Islandija, Norveška, Lihtenštajn),
 • države kandidatke, ki so upravičene do koristi predpristopne strategije,
 • države Zahodnega Balkana.

Pri programu lahko sodelujejo tudi druge države, ki niso članice EU in ki so z EU sklenile dvostranske sporazume, ki vključujejo klavzule o kulturnem področju.

Upravljanje, proračun in ocenjevanje

Komisiji pomaga odbor. Večino izvedbenih ukrepov, zlasti pa tistih, ki so povezani s podporo kulturnim dejavnostim, je treba sprejeti v skladu s postopkom pregleda.

Prvotni predlagani proračun za obdobje 2007–2013 je 400 milijonov EUR. V nadaljevanju je navedena okvirna razčlenitev tega proračuna:

 • približno 77 % za podporo kulturnim dejavnostim,
 • približno 10 % za podporo organizacijam,
 • približno 5 % za analizo in informacije,
 • približno 8 % za upravljanje programa.

Komisija je na vmesni točki izvajanja programa in še pred 31. decembrom 2010 objavila prvo vmesno poročilo o oceni programa. Temu poročilu bo sledilo sporočilo o nadaljevanju programa, ki bo predloženo najpozneje do 31. decembra 2011. Najpozneje 31. decembra 2015 pa bo Komisija predložila končno poročilo o oceni.

Ozadje

Pravna podlaga za ukrepe EU na kulturnem področju je člen 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta člen je usmerjen v spodbujanje kulturne raznolikosti in skupne kulturne dediščine, obenem pa spoštuje načelo subsidiarnosti. Program Kultura, ki izhaja iz programa „Kultura 2000“ in prejšnjih programov Raphael, Ariane in Kalejdoskop, je bil vzpostavljen v tem okviru.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep št. 1855/2006/ES

28.12.2006–31.12.2013

UL L 372, 27.12.2006

Akt(i) o spremembah

Začetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep št. 1352/2008/ES

25.12.2008–31.12.2013

UL L 348, 24.12.2008

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. januarja 2011 – Vmesno poročilo o oceni izvajanja programa Kultura (COM(2010) 810 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 12.04.2011

Top