EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Okoljski standardi kakovosti za površinske vode

Okoljski standardi kakovosti za površinske vode

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/105/ES o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Ta direktiva določa okoljske standarde kakovosti v zvezi s prisotnostjo nekaterih snovi ali skupin snovi v površinski vodi*, ki so opredeljene kot prednostna onesnaževala zaradi velikega tveganja za vodno okolje ali preko vodnega okolja. Ti standardi so skladni s strategijo in cilji okvirne direktive o vodah EU (Direktiva 2000/60/ES).
  • Ta direktiva razveljavlja Direktive 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS 84/491/EGS in 86/280/EGS ter je začela veljati 22. decembra 2012.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa okoljske standarde kakovosti za prednostne snovi in osem dodatnih onesnaževal. Te snovi vključujejo kovine, tj. kadmij, svinec, živo srebro in nikelj ter njihove spojine, benzene, poliaromatske ogljikovodike (PAH) in nekatere pesticide. Nekatere od teh prednostnih snovi so razvrščene kot nevarne.

Okoljski standardi kakovosti v Direktivi 2008/105/ES so mejne vrednosti koncentracij prednostnih snovi in osmih dodatnih onesnaževal v vodi (ali živih organizmih*), tj. pragovi, ki ne smejo biti preseženi, če se želi doseči dober kemijski status. Obstajata dve vrsti vodnega standarda:

  • prag za povprečno koncentracijo zadevne snovi, ki se izračuna na podlagi merjenj v enoletnem obdobju. Namen tega standarda je zagotoviti varstvo pred dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaževalom v vodnem okolju;
  • največja dovoljena koncentracija zadevne snovi, tj. največja pri vsaki posamezni meritvi. Namen tega standarda je zagotoviti varstvo pred kratkotrajno izpostavljenostjo, tj. pred konicami onesnaženja.

Okoljski standardi kakovosti so različni za:

  • celinske površinske vode (reke in jezera);
  • druge površinske vode (somornice, obalne in teritorialne vode).

Države EU morajo zagotoviti skladnost z okoljskimi standardi kakovosti. Sprejemati morajo tudi ukrepe za zagotovitev, da se koncentracije snovi, ki so nagnjene h kopičenju v sedimentih in/ali živih organizmih, bistveno ne povečajo.

Direktiva 2013/39/EU

Direktiva 2013/39/EU je dopolnila okoljske standarde kakovosti za sedem od 33 prvotnih prednostnih snovi v skladu z zadnjimi znanstvenimi in tehničnimi ugotovitvami v zvezi z lastnostmi teh snovi.

Revidirani okoljski standardi kakovosti za teh sedem obstoječih prednostnih snovi je bilo treba prvič upoštevati v načrtih upravljanja voda držav EU od 22. decembra 2015, da bi se dosegel dober kemijski status površinskih voda za te snovi do 22. decembra 2021.

Vključevali so 12 novo opredeljenih prednostnih snovi, katerih okoljske standarde kakovosti je bilo treba upoštevati pri pripravi dopolnilnih programov spremljanja in predhodnih programov ukrepov, ki jih je treba predložiti Evropski komisiji do konca leta 2018, da bi se dosegel dober kemijskih status površinskih voda za te snovi do 22. decembra 2027.

Nadzorni seznam

Direktiva 2013/39/EU je od Komisije zahtevala tudi, da pripravi nadzorni seznam snovi, za katerega je treba zbirati podatke o spremljanju na ravni EU zaradi podpore prihodnjemu izvajanju prednostnega razvrščanja. Zadnji nadzorni seznam je določen v Izvedbenem sklepu (EU) 2018/840.

Območja mešanja

Direktiva 2008/105/ES od držav EU zahteva tudi, da določijo območja mešanja v bližini mest izpustov, kjer bi okoljski standardi kakovosti lahko bili preseženi, pod pogojem, da je preostali del telesa površinske vode skladen s temi standardi. Ta območja morajo biti jasno opredeljena v načrtih upravljana voda, določeni v skladu z okvirno direktivo o vodah.

Popisi

Države EU morajo za vsako vodno območje pripraviti popis emisij, izpustov in uhajanja vseh snovi, navedenih v delu A Priloge I k Direktivi. Komisija na podlagi tega popisa preveri, ali je dosežen napredek pri uresničevanju ciljev:

  • postopnega zmanjšanja onesnaževanja s prednostnimi snovmi in
  • ustavitve ali postopnega odpravljanja emisij, izpust in izgub prednostnih nevarnih snovi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 13. januarja 2009, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesi do 13. julija 2010.

OZADJE

Skladnost z okoljskimi standardi kakovosti bi morala prinesti koristi za javnost in okolje. Zmanjšati bi se morali stroški čiščenja površinskih voda, ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, in izboljšati bi se moralo zdravje rastlin in živali, ki živijo v teh vodah, ter živine, ki se napaja iz teh voda.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Površinska voda: reke, jezera, somornice in obalne vode. Površinske vode vključujejo tudi teritorialne vode ob upoštevanju njihovega kemijskega stanja.
Živi organizmi: živali in rastline določenega habitata ali regije

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 348, 24.12.2008, str. 84–97).

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/105/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/840 z dne 5. junija 2018 o določitvi nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije na področju vodne politike v skladu z Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/495 (UL L 141, 7.6.2018, str. 9–12).

Zadnja posodobitev 26.10.2018

Top