EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategija za morsko okolje

Strategija za morsko okolje

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/56/ES – ukrep EU na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva določa skupni pristop in cilje za preprečevanje, zaščito in ohranjanje morskega okolja pred škodljivimi človeškimi dejavnostmi.
 • Od držav Evropske unije (EU) zahteva, da razvijejo strategije za doseganje dobrega okoljskega stanja* do leta 2020. Strategije, ki potekajo v šestletnih ciklih, morajo vključevati ukrepe, ki varujejo morske ekosisteme in ki zagotavljajo trajnost gospodarskih dejavnosti, povezanih z morskim okoljem.
 • Poudarja potrebo držav EU po sodelovanju s sosedami znotraj morskih regij (severovzhodnega Atlantskega oceana, Baltskega, Sredozemskega in Črnega morja), predvsem pri oblikovanju in uvajanju morskih strategij. Uporaba obstoječih regionalnih vladnih struktur, kot so regionalne pomorske konvencije, je zato pomemben element, ki ga države EU morajo upoštevati.
 • Direktiva priznava pomembnost ukrepov za prostorsko varstvo morskega okolja in s tem prispeva k oblikovanju svetovne mreže zaščitenih morskih območij.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo v sklopu svojih morskih strategij opraviti presojo okoljskega stanja svojih morskih voda in vpliva človeških dejavnosti (vključno s socialno-ekonomsko analizo). Določiti morajo kaj je „dobro okoljsko stanje“ za njihove morske vode ter opredeliti okoljske cilje. Nato morajo razviti programe za spremljanje in pripraviti programe ukrepov.
 • Presoje držav EU o njihovih vodah lahko pomagajo izboljšati znanje o morskih vodah Evrope. To podpirajo tudi programi, kot so Znanje o morju ali Copernicus.
 • Morja Evrope obsegajo štiri morske regije: Baltsko morje, severovzhodni Atlantski ocean, Sredozemsko in Črno morje. Države, ki so prisotne v isti morski regiji, morajo uskladiti svoje dejavnosti.
 • Pripravijo se programi spremljanja za merjenje in presojo napredka pri doseganju ciljev. Če nekateri cilji niso doseženi, morajo države EU pojasniti, zakaj, po potrebi pa lahko uporabijo nekatere izjeme.
 • Direktiva vsebuje sklop kvalitativnih deskriptorjev za države EU, ki jih morajo upoštevati pri oblikovanju strategij, z namenom da dosežejo dobro okoljsko stanje njihovih voda. Ti vključujejo:
  • vzdrževanje biodiverzitete;
  • sodelovanje pri trajnostnem ribolovu;
  • varovanje morskega dna in
  • nadzorovanje onesnaževal ter odpadkov, odvrženih na obalo ali v morje.

Direktiva temelji na obstoječi zakonodaji EU in zajema določene elemente morskega okolja, ki jih druge politike, kot so Okvirna direktiva o vodah, Direktiva o habitatih ter Direktiva o pticah, ne obravnavajo.

NAJNOVEJŠI DOSEŽKI

 • Izkušnja EU pri razvoju trajnostnega pristopa k upravljanju oceanov v sklopu Okvirne direktive o morski strategiji je pomemben prispevek k viziji Evropske komisije o upravljanju oceanov v letu 2016.
 • Leta 2015 je Komisija poročala o bistvenem napredku pri vzpostavljanju varovanih morskih območij v morjih EU in koristi za gospodarstvo ter okolje. V sklopu Konvencija o biološki raznovrstnosti ZN se je EU zavezala, da do leta 2020 zagotovi ohranjanje 10 % svojih obalnih in morskih območij.
 • Komisija je leta 2014 opravila pregled prvih korakov pri izvajanju direktive. Države EU so nato vzpostavile svoje programe spremljanja, v kratkem pa se pričakuje tudi ocena programov Komisije. Države EU so morale Komisiji predložiti svoje programe in ukrepe do marca 2016.
 • Inovacije v modrem gospodarstvu se opredeljuje kot sredstvo za razvoj stroškovno učinkovitih ukrepov za varstvo morja, ki pripomorejo k izvajanju Okvirne direktive o morski strategiji.
 • Okvirna direktiva o morski strategiji vsebuje okoljske smernice za Direktivo o pomorskem prostorskem načrtovanju, ki je bila objavljena leta 2014.
 • Slednja je del integrirane pomorske politike (CPP), katere cilj je izvajanje optimalnega upravljanja oceanov in gospodarjenja z morji.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva se uporablja od 15. julija 2008. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 15. julija 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Dobro okoljsko stanje: se nanaša na ekološko raznolike in dinamične oceane in morja, ki so čisti, zdravi in rodovitni. Namen je zagotoviti, da se morsko okolje varuje za sedanje in prihodnje generacije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19–40).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2010/477/EU z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (UL L 232, 2.9.2010, str. 14–24).

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22–61).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1380/2013 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Prva faza izvajanja okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES) – Presoja in smernice Evropske komisije (COM(2014) 97 final z dne 20. februarja 2014).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Inovacije v modrem gospodarstvu: izkoriščanje potenciala naših morij in oceanov za delovna mesta in rast (COM(2014) 254 final/2 z dne 8. maja 2014).

Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri ustanavljanju zaščitenih morskih območij (kot zahteva člen 21 Okvirne direktive o morski strategiji 2008/56/ES) (COM(2015) 481 final z dne 1. oktobra 2015).

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov (JOIN(2016) 49 final z dne 10. novembra .2016).

Zadnja posodobitev 23.02.2017

Top