EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informacije o okolju – dostop javnosti (Aarhuška konvencija)

Informacije o okolju – dostop javnosti (Aarhuška konvencija)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1367/2006 – uporaba Aarhuške konvencije

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba od institucij EU in različnih organov zahteva, da izvajajo obveznosti iz Aarhuške konvencije. Te obveznosti zagotavljajo dostop javnosti* do informacij, udeležbo pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

KLJUČNE TOČKE

Institucije in organi EU morajo:

zagotoviti dostop javnosti do informacij o okolju*, ki jih prejmejo ali pripravijo,

zagotoviti, da so informacije o okolju v vedno večji meri dostopne javnosti in se javno razširjajo,

omogočiti zgodnjo in učinkovito sodelovanje javnosti pri načrtih in programih v zvezi z okoljem,

zagotoviti dostop javnosti do pravnega varstva v okoljskih zadevah,

preprečiti diskriminacijo na podlagi državljanstva, narodnosti ali stalnega prebivališča pri obravnavi zahtevkov za informacije o okolju,

organizirati informacije v podatkovnih bazah, ki bodo javnosti zlahka dostopne,

po potrebi posodabljati informacije in zagotoviti njihovo natančnost in primerljivost,

v 15 delovnih dneh obvestiti prosilca, če nimajo zahtevanih informacij.

Okoljske podatkovne baze ali registri morajo vsebovati:

besedila mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov, politik, načrtov in programov,

poročila o napredku pri izvajanju zgornjih besedil,

korake v postopkih glede kršitev prava EU,

podatke o spremljanju dejavnosti, ki bi lahko vplivale na okolje,

izdana dovoljenja, ki bi lahko vplivala na okolje,

študije vplivov na okolje in ocene tveganj.

Nevladna organizacija, ki izpolnjuje nekatera merila, lahko pri instituciji EU vloži zahtevo za notranjo revizijo v zvezi z okoljsko zadevo.

Zahtevki za informacije so odprti za javnost. Zavrnejo se lahko samo v posebnih okoliščinah, kot so sodni postopki, ki so v teku, ali če bi lahko škodile okolju, na primer z razkrivanjem krajev razmnoževanja redkih vrst.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 28. septembra 2006. Uporablja se od 28. junija 2007.

OZADJE

Aarhuška konvencija

KLJUČNI POJMI

* Javnost: ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, vključno z združenji, organizacijami ali skupinami ljudi.

* Informacije o okolju: kakršne koli informacije o okoljskih vprašanjih v pisni, vizualni, zvočni, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

AKT

Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13–19)

Zadnja posodobitev 18.11.2015

Top