EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem

Varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem

 

POVZETEK:

Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (direktiva o podzemni vodi)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Namen te direktive je preprečiti onesnaževanje podzemne vode v Evropski uniji (EU) in se boriti proti njemu.
 • Vključuje postopke za ocenjevanje kemijskega stanja podzemne vode in merila za zmanjšanje koncentracije onesnaževal.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva vključuje:

 • merila za ocenjevanje kemijskega stanja podzemne vode,
 • merila za določitev pomembnih in stalno naraščajočih trendov v zvezi z ravnmi onesnaževanja podzemne vode ter za opredelitev izhodiščnih točk za obrat teh trendov,
 • preprečevanje in omejevanje posrednih odvajanj (po pronicanju skozi tla in podtalje) onesnaževal v podzemno vodo.

Kemijsko stanje podzemne vode

Podzemna voda ima dobro kemijsko stanje, če:

 • izmerjene ali predvidene ravni nitratov ne presegajo 50 mg/l, ravni aktivnih snovi v pesticidih, njihovih metabolitov in reakcijskih produktov ne presegajo 0,1 µg/l (skupaj 0,5 µg/l za vse izmerjene pesticide),
 • so ravni nekaterih zelo nevarnih snovi pod vrednostmi praga, ki jih določijo države EU; v to morajo biti vključeni vsaj arzen, kadmij, svinec, živo srebro, amonij, klorid, sulfat, nitriti, (skupni) fosfor oz. fosfati, trikloroetilen in tetrakloroetilen, pa tudi prevodnost (električna prevodnost vode omogoča merjenje koncentracij različnih v vodi raztopljenih mineralov),
 • je koncentracija katerega koli drugega onesnaževala skladna z opredelitvijo dobrega kemijskega stanja iz Priloge V k okvirni direktivi o vodah,
 • je vrednost za standard kakovosti ali vrednost praga presežena, vendar preiskava med drugim potrdi, da to znatno ne ogroža okolja.

Prisotnost onesnaževal v podzemni vodi

 • Do 22. decembra 2008 so morale države EU določiti vrednost praga za vsako onesnaževalo, najdeno v telesih podzemne vode na njihovem ozemlju, za katera obstaja tveganje. Vrednosti praga so morale določiti vsaj za vsa zgoraj omenjena onesnaževala. Za vsako onesnaževalo z zgornjega seznama je treba navesti informacije (skladno s Prilogo III k tej direktivi) o telesih podzemne vode, za katera obstaja tveganje, in o tem, kako so bile vrednosti praga določene. Te vrednosti praga morajo biti vključene v načrte upravljanja povodij, ki jih predvideva okvirna direktiva o vodah. Leta 2010 je Evropska komisija objavila poročilo na podlagi informacij, ki so jih predložile države EU.
 • Države EU morajo določiti vse pomembne in stalno naraščajoče trende ravni onesnaževal v telesih podzemne vode. Za ta namen morajo vzpostaviti programe spremljanja v skladu s Prilogo IV k tej direktivi.
 • Ob upoštevanju Priloge IV k direktivi morajo države EU opredeliti tudi izhodiščne točke za obračanje teh naraščajočih trendov. Obračanje trendov bo osredotočeno na koncentracije, ki ogrožajo povezane vodne ekosisteme, odvisne kopenske ekosisteme, zdravje ljudi in legitimno rabo vodnega okolja.

Preprečevanje in omejevanje odvajanj onesnaževal

 • Programa ukrepov, ki se skladno z okvirno direktivo o vodah pripravi za vsako vodno območje, mora vključevati preprečevanje posrednih odvajanj vseh onesnaževal, zlasti nevarnih snovi iz točk 1 do 6 Priloge VIII k okvirni direktivi o vodah in snovi iz točk 7 do 9 Priloge, če veljajo za nevarne. Omejiti je treba tudi onesnaževala, ki niso na seznamu nevarnih, če predstavljajo dejansko ali potencialno tveganje onesnaževanja.
 • Razen v primerih, v katerih zakonodaja EU določa strožje zahteve, so iz ukrepov za preprečevanje lahko med drugim izvzeti rezultati dovoljenih neposrednih odvajanj, onesnaževala, ki so prisotna v tako majhnih količinah, da ne predstavljajo tveganja, rezultati nesreč ali naravnih katastrof ali onesnaževala, ki so posledica odvajanj, ki se jih po mnenju pristojnih organov ne da tehnično preprečiti ali omejiti brez ukrepov, ki bi povečali tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ali ukrepov, ki bi bili nesorazmerno dragi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 16. januarja 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. januarja 2009.

OZADJE

 • Okvirna direktiva o vodi, ki je bila sprejeta oktobra 2000, je predvidela sprejetje posebnih ukrepov za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode. Ti ukrepi so določeni v tej direktivi, 2006/118/ES, ki je zato znana kot „hčerinska direktiva“ okvirne direktive. Okvirna direktiva o vodah je poleg tega leta 2013 razveljavila Direktivo 80/68/EGS o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi. Ta direktiva je namenjena varovanju podzemne vode in zapolnitvi zakonodajne vrzeli, nastale po razveljavitve Direktive 80/68/EGS.
 • Varstvo podzemne vode je prednostna naloga okoljske politike EU iz več razlogov:
  • če se podzemna voda onesnaži, jo je težje očistiti kot površinsko vodo, posledice pa lahko trajajo desetletja,
  • ker se podzemna vodo pogosto uporablja za odvzem pitne vode, industrijo ali kmetijstvo, lahko onesnaževanje podzemne vode ogroža zdravje ljudi in te dejavnosti,
  • podzemna voda predstavlja osnovni tok številnih rek (v nekaterih vodotokih zagotavlja tudi do 90 % toka) in lahko tako vpliva na kakovost sistemov površinske vode,
  • služi tudi kot rezerva v sušnih obdobjih in je bistvena za ohranjanje močvirij.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, str. 19–31).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/118/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1–73).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 01.03.2017

Top