EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ravnanje z odpadki iz ekstraktivnih dejavnosti

Evropska unija je uvedla ukrepe za preprečevanje ali minimiziranje morebitnih škodljivih učinkov, ki bi jih na okolje in zdravje lahko imelo ravnanje z odpadki iz ekstraktivnih industrij.

AKT

Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES - Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

POVZETEK

Evropska unija je uvedla ukrepe za preprečevanje ali minimiziranje morebitnih škodljivih učinkov, ki bi jih na okolje in zdravje lahko imelo ravnanje z odpadki iz ekstraktivnih industrij.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva 2006/21/ES uvaja ukrepe za varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov.

KLJUČNE TOČKE

Za obratovanje objekta za ravnanje z odpadki iz ekstraktivne industrije mora upravljavec pridobiti dovoljenje. Ta direktiva določa pravila, po katerih se morajo pri izdaji dovoljenj upravljavcem ravnati organi, ki jih imenuje vsaka država EU.

Pristojni organi morajo ukrepati pri gradnji novega objekta ali pri spreminjanju obstoječega objekta, kar zadeva:

 • lokacijo,
 • fizikalno stabilnost objekta,
 • preprečevanje onesnaževanja tal, zraka in vode,
 • spremljanje in inšpekcijski nadzor,
 • zaprtje objekta, sanacijo zemljišča in ureditev po fazi zaprtja.

Objekt za ravnanje z odpadki kategorije A*

Upravljavci objektov za ravnanje z odpadki kategorije A (ki predstavljajo znatno tveganje za zdravje in okolje) morajo sprejeti:

 • politiko preprečevanja nesreč in sistem varnega upravljanja,
 • načrt ukrepov v organizaciji ob nesrečah, vključno z ukrepi, ki jih je treba v primeru nesreče sprejeti na sami lokaciji.

Merila za opredelitev objektov kategorije A so podrobno določena v Odločbi 2009/337/ES.

Pristojni nacionalni organi morajo izdelati načrte ukrepov zunaj organizacije ob nesrečah, v katerih so določeni ukrepi, ki jih je treba v primeru nesreče sprejeti zunaj objekta.

Upravljavci morajo zagotoviti finančno garancijo, s katero zagotovijo, da bodo izpolnjene vse obveznosti iz direktive še pred začetkom obratovanja. Prav tako morajo po zaprtju objekta zagotoviti sredstva za vzpostavitev prejšnjega stanja.

Odločba 2009/335/ES opredeljuje tehnične smernice za določitev finančne garancije.

Ravnanje z odpadki

Upravljavci morajo izdelati načrt ravnanja z odpadki, ki preprečuje ali zmanjšuje nastajanje odpadkov ter spodbuja predelavo in varno odstranjevanje odpadkov. Pristojni organi pregledajo načrt vsakih pet let.

Vsebovati mora:

 • opis in opredelitev odpadkov (tj. kemične, fizikalne in geološke lastnosti). Tehnične zahteve za opredelitev odpadkov v skladu s Prilogo II direktive so navedene v Odločbi 2009/360/ES. Odločba 2009/359/ES pa poleg tega prinaša še opredelitev inertnih odpadkov;
 • opis snovi, ki se uporabljajo za bogatenje mineralnih surovin, ter načina prevoza in predelave odpadkov;
 • postopke nadzora in spremljanja;
 • ukrepe za zaprtje objekta in spremljanje po zaprtju;
 • ukrepe za preprečevanje onesnaženja vode in tal.

Pristojni organi se morajo prepričati, da so upravljavci sprejeli ustrezne ukrepe za preprečevanje onesnaženja vode in tal, zlasti tako da:

 • ocenijo in preprečijo nastajanje izcednih voda (to so vse tekočine, ki pronicajo skozi odložene odpadke, vključno z onesnaženimi drenažnimi vodami), da se prepreči kontaminacijo površinskih voda in podzemne vode;
 • preprečijo in očistijo kontaminirane vode in izcedne vode, tako da ustrezajo standardom za izpust.

V zvezi z uporabo cianida pri ekstrakciji mineralnih surovin direktiva uvaja ukrepe za omejitev koncentracije v usedalnem bazenu* in odpadnih vodah.

Inšpekcijski nadzori in poročila

Pristojni organi morajo objekte za ravnanje z odpadki pregledovati v rednih časovnih presledkih, tudi po zaprtju. Upravljavec je dolžan voditi ažurno evidenco zapisov o vseh postopkih, ki mora biti na voljo pristojnemu organu za inšpekcijski nadzor. Države EU morajo Evropski komisiji vsake tri leta poslati poročilo o izvajanju te direktive.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 1. maja 2006.

KLJUČNI IZRAZI

* Objekt za ravnanje z odpadki kategorije A: objekt za ravnanje z odpadki spada v kategorijo A, če:

 • je iz ocene tveganja, ki upošteva dejavnike, kakršni so npr. sedanja ali bodoča velikost objekta za ravnanje z odpadki, njegova lokacija in vplivi na okolje, razvidno, da bi okvara ali nepravilno obratovanje, kakor je npr. zrušitev jalovišča ali porušitev pregrade, lahko povzročilo večjo nesrečo,
 • so v njem odpadki, ki veljajo za nevarne (presegajo določene mejne vrednosti), ali
 • so v njem snovi ali pripravki, ki veljajo za nevarne (presegajo določene mejne vrednosti).

* Usedalni bazen: jalovina pomeni odpadne trdne snovi, in tekočine (tudi kemikalije, kot je cianid), ki nastanejo po bogatenju mineralnih surovin. Jalovino pogosto prečrpajo v bazene, v katerih se trdna snov zaradi usedanja loči od vode.

Več informacij je na voljo na

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/21/ES

1.5.2006

-

UL L 102, 11.4.2006, str. 15-34

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 596/2009

7.8.2009

-

UL L 188, 18.7.2009, str. 14-92

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2009/335/ES z dne 20. aprila 2009 o tehničnih smernicah za določitev finančne garancije v skladu z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L 101, 21.4.2009, str. 25-25)

Odločba Komisije 2009/337/ES z dne 20. aprila 2009 o opredelitvi meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III k Direktivi 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti(UL L 102, 22.4.2009, str. 7-11)

Odločba Komisije 2009/358/ES z dne 29. aprila 2009 o uskladitvi, rednem pošiljanju informacij in vprašalniku iz členov 22(1)(a) in 18 Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L 110, 1.5.2009, str. 39-45)

Odločba Komisije 2009/359/ES z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi opredelitve inertnih odpadkov pri izvajanju člena 22(1)(f) Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L 110, 1.5.2009, str. 46-47)

Odločba Komisije 2009/360/ES z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov iz Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (UL L 110, 1.5.2009, str. 48-51)

Zadnja posodobitev 09.09.2015

Top