Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nacionalne meje emisij za nekatera onesnaževala zraka

Nacionalne meje emisij za nekatera onesnaževala zraka

Evropska unija (EU) se zavzema za to, da prebivalcem zagotovi zaščito pred ogroženostjo zdravja zaradi onesnaženosti zraka in da ravni onesnaženosti ne škodijo okolju.

AKT

Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka

POVZETEK

Evropska unija (EU) se zavzema za to, da prebivalcem zagotovi zaščito pred ogroženostjo zdravja zaradi onesnaženosti zraka in da ravni onesnaženosti ne škodijo okolju.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa meje skupnih nacionalnih emisij štirih onesnaževal: žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, hlapnih organskih spojin in amoniaka. Ti lahko povzročijo zakisljevanje (npr. kemijska sestava morja povzroča zakisljevanje), onesnaženje vode in tal (evtrofikacija) ter prizemni ozon (ozon, ki je rezultat reakcije štirih onesnaževal s toploto in sončno svetlobo). Ukrepanje EU je še vedno potrebno zaradi vztrajne čezmejne narave teh onesnaževal. Te meje so vmesni postanek pri izpolnjevanju večjih dolgoročnih ciljev.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU so morale zagotoviti, da so emisije štirih onesnaževal do leta 2010 padle pod zgornjo mejo, določeno v zakonodaji, in da so ostale na tej ravni tudi v naslednjih letih.
  • Vsaka država je morala do 1. oktobra 2002 pripraviti nacionalni program izpolnjevanja teh ciljev. Ti programi so morali vsebovati politike in ukrepe, ki jih je bilo treba sprejeti, ter njihov pričakovani vpliv. Po potrebi jih je bilo treba leta 2006 tudi dopolniti.
  • Programi so bili in so še na voljo javnosti ter okoljskim in drugim organizacijam.
  • Nacionalni organi morajo pripraviti letne katastre in projekcije emisij in jih do konca vsakega leta predložiti Komisiji in Evropski agenciji za okolje.
  • Komisija je morala leta 2012 oceniti dosežen napredek in poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.
  • Zakonodaja ne zajema emisij iz mednarodnega pomorskega prometa in zrakoplovov ali emisij na Kanarskih otokih, v francoskih prekomorskih departmajih, na Madeiri ali Azorih.

Ker je onesnaženje zraka mednarodni problem, ki sega čez državne meje, je EU junija 2003 pristopila k Protokolu h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona.

Leta 2013 je Komisija ugotovila, da se je kakovost zraka v Evropi bistveno izboljšala, vendar da zastavljeni cilji še vedno niso doseženi. Oceni iz sporočila Program„Čist zrak za Evropo“ je bil priložen tudi predlog zakonodaje.

Ta naj bi nadomestil prvotno zakonodajo (Direktivo 2001/81/ES), da bi se nacionalne zgornje meje emisij podaljšale do leta 2020 in uvedle nove za leto 2025.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o nacionalnih zgornjih mejah emisij.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2001/81/ES

27.11.2001

27.11.2002

UL L 309, 27.11.2001, str. 22-30

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Pristopna pogodba

1.5.2004

-

UL L 236, 23.9.2003, str. 703-707

Direktiva 2006/105/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006, str. 368-408

Uredba (ES) št. 219/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009, str. 109-154

Direktiva 2013/17/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013, str. 193-229

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2003/507/ES z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja za zmanjševanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (UL L 179, 17.7.2003, str. 1-2)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Program „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 final z dne 18. decembra 2013)

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES (COM(2013) 920 final z dne 18. decembra 2013)

Zadnja posodobitev 21.05.2015

Top