EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nacionalne meje emisij za nekatera onesnaževala zraka

Nacionalne meje emisij za nekatera onesnaževala zraka

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa meje skupnih nacionalnih emisij štirih onesnaževal – žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, hlapnih organskih snovi in amoniaka.

Te emisije lahko povzročijo:

  • zakisljevanje (npr. kemična sestava morja postane bolj kisla),
  • onesnaževanje vode in tal (evtrofikacija) in
  • prizemni ozon (ozon, ki je posledica reakcije štirih onesnaževal s toploto in sončno svetlobo).

Ukrepi EU so še naprej potrebni zaradi dolgotrajnega čezmejnega značaja teh onesnaževal. Meje so vmesna postaja za bolj ambiciozne dolgoročne cilje.

KLJUČNE TOČKE

  • Države EU so morale zagotoviti, da so emisije štirih onesnaževal do leta 2010 padle pod zgornjo mejo, določeno v zakonodaji, in da so ostale na tej ravni tudi v naslednjih letih.
  • Vsaka država je morala do 1. oktobra 2002 pripraviti nacionalni program izpolnjevanja teh ciljev. Ti programi so morali vsebovati politike in ukrepe, ki jih je bilo treba sprejeti, ter njihov pričakovani vpliv. Po potrebi jih je bilo treba leta 2006 tudi dopolniti.
  • Programi so bili in so še na voljo javnosti ter okoljskim in drugim organizacijam.
  • Nacionalni organi morajo pripraviti letne katastre in projekcije emisij in jih do konca vsakega leta predložiti Komisiji in Evropski agenciji za okolje.
  • Komisija je morala leta 2012 oceniti dosežen napredek in poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.
  • Zakonodaja ne zajema emisij iz mednarodnega pomorskega prometa in zrakoplovov ali emisij na Kanarskih otokih, v francoskih prekomorskih departmajih, na Madeiri ali Azorih.

OZADJE

Ker je onesnaženje zraka mednarodni problem, ki sega čez državne meje, je EU junija 2003 pristopila k Protokolu h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (glej zadevni povzetek).

Leta 2013 je Komisija ugotovila, da se je kakovost zraka v Evropi bistveno izboljšala, vendar da zastavljeni cilji še vedno niso doseženi. Ob oceni iz sporočila „programa Čist zrak za Evropo“ je bila sprejeta Direktiva (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka.

Ta direktiva razveljavlja Direktivo 2001/81/ES z namenom, da bi se nacionalne zgornje meje emisij podaljšale do leta 2020 in uvedle nove za leto 2025.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 27.11.2001, str. 22–30).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/81/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 17.12.2016, str. 1–31).

Sklep Sveta 2003/507/ES z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 179, 17.7.2003, str. 1–2).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 final z dne 18. decembra 2013)

Zadnja posodobitev 29.08.2019

Top