EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program LIFE+

This summary has been archived and will not be updated. See 'Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Program LIFE+

Program LIFE+ financira projekte, ki prispevajo k razvoju in izvajanju okoljske politike ter okoljskega prava. Ta program zlasti spodbuja integracijo okoljskih vprašanj v druge politike, na splošno pa prispeva k trajnostnemu razvoju. Program LIFE+ je nadomestil nekaj finančnih instrumentov, namenjenih okolju, med drugimi je nasledil program LIFE.

AKT

Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007, ki zadeva finančne instrumente za okolje (LIFE+).

POVZETEK

Kot je določeno v imenu, program LIFE+ nasledi program LIFE iz leta 1992. Tako kot njegov predhodnik tudi LIFE+ sofinancira okoljske projekte v Evropski uniji (EU) in v določenih tretjih državah (državah kandidatkah za EU; državah EFTA, članicah Evropske agencije za okolje; državah Zahodnega Balkana, vključenih v stabilizacijsko-pridružitveni proces). Financiranje projektov lahko predlagajo javne ali zasebne interesne skupine, organizacije ali institucije.

Trije tematski deli

Program LIFE+ se deli na tri dele:

  • LIFE+ „Narava in biotska raznovrstnost“,
  • LIFE+ „Okoljska politika in upravljanje“ in
  • LIFE+ „Informiranje in komunikacija“.

Večletni strateški program glede na prilogo II k tej uredbi določa prednostna področja.

Trajanje in proračunska sredstva

Proračun za LIFE+ je 2 143,409 milijona EUR za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

Izbor projektov

Komisija vsako leto odpre razpis za zbiranje predlogov glede na Prilogo II in morebitne nacionalne prednostne cilje, ki so ji bili posredovani. Komisija odloči, kateri predstavljeni projekti lahko dobijo finančno podporo LIFE+ in redno objavlja seznam teh projektov.

Merila upravičenosti

Financirani projekti morajo odgovarjati naslednjim merilom:

  • prispevati morajo k razvoju in delovanju okoljske politike ter okoljske zakonodaje skupnosti,
  • biti morajo tehnično in finančno skladni in uresničljivi ter stroškovno učinkoviti,
  • odgovarjati morajo najmanj enemu od naslednjih kriterijev:

Oblike financiranja

Financiranje Skupnosti ima lahko več oblik:

  • subvencije (okvirni sporazumi o partnerstvu, sodelovanje v finančnih mehanizmih in skladih, sofinanciranje operativnih ali akcijskih subvencij),
  • javna naročila (nakup storitev ali blaga).

Organizacija programov

Vsaj 78 % sredstev LIFE+ se nameni za subvencioniranje projektov. Sofinanciranje akcijskih subvencij lahko doseže največ 50 % upravičenih stroškov; kljub temu lahko LIFE+ financira do 75 % teh stroškov, če gre za projekte za zaščito habitatov ali zaščitenih vrst. Vsaj 50 % sredstev za akcijske subvencije je namenjenih ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. Poleg tega je vsaj 15 % sredstev za akcijske subvencije za projekte namenjenih nadnacionalnim projektom.

Komisija mora sorazmerno razdeliti sofinancirane projekte. Komisija določa tudi okvirno letno porazdelitev za obdobji 2007–2010 in 2010–2013, ki temelji na celotnem prebivalstvu in gostoti prebivalstva v posameznih državah članicah, kot tudi na površini območij, pomembnih za Skupnost v vsaki od držav članic in delih ozemlja posameznih držav članic, kjer so za Skupnost pomembna območja. Neobalne države članice lahko pridobijo dodatna sredstva.

Združljivost finančnih instrumentov

LIFE+ ne financira ukrepov, ki izpolnjujejo merila drugih finančnih instrumentov Skupnosti ali prejemajo podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, okvirnega programa za inovacije in konkurenčnost iz Evropskega ribiškega sklada ali sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti.

Spremljanje in nadzor

Komisija zagotavlja nadzor financiranja, spremljanje delovanja projektov in morebitno izterjavo nepravilno plačanih zneskov ter financiranih dejavnosti.

Komisija bo najkasneje do 30. septembra 2010 pripravila vmesno poročilo o LIFE+.

Ozadje

LIFE+ bo nadomestil več obstoječih finančnih programov (program LIFE, program sodelovanja na področju trajnostnega razvoja v mestih, program za spodbujanje nevladnih organizacij in Forest Focus ) tako, da bo poenotil pravila in postopke odločanja in omogočil večjo ciljno usmerjenost in večjo učinkovitost delovanja Skupnosti. Za financiranje teh programov bodo do njihovega zaključka pred začetkom programa LIFE+ veljala enaka pravila.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti - datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 614/2007

12.6.2007–31.12.2013

UL L 149, 9.6.2007

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 30. septembra 2010 z naslovom „Vmesno poročilo o Uredbi LIFE+“ (COM(2010) 516 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

See also

  • Program LIFE (EN), Generalni direktorat za okolje

Zadnja posodobitev: 07.12.2010

Top