EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pogodba in Protokol o energetski listini

Pogodba in Protokol o energetski listini

 

POVZETEK:

Sklep 98/181/ES, ESPJ, Euratom – o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju sklenile Evropske skupnosti

Sklepna listina mednarodne konference in sklep Konference podpisnic energetske listine glede spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Skupne izjave – Priloga I: Sprememba trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Priloga II: Sklepi v zvezi s sprejemom Spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini

Sklepna listina konference o Evropski energetski listini –Priloga 1: Pogodba o energetski listini – Priloga 2: Sklepi v zvezi s Pogodbo o energetski listini

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN POGODBE?

 • Pogodba o energetski listini je večstranski okvir za sodelovanje na energetskem področju in je namenjena spodbujanju energetske varnosti z bolj odprtimi in konkurenčnimi energetskimi trgi, spoštovanjem načel trajnostnega razvoja in suverenostjo nad energetskimi viri na podlagi načel iz Energetske listine.
 • S sklepom Sveta EU in Evropske komisije se Pogodba o energetski listini in Protokol o energetski listini odobrita v imenu EU in Euratoma.

KLJUČNE TOČKE

Ključni klavzule Pogodbe o energetski listini se nanašajo na varstvo naložb, trgovino z energetskimi materiali in izdelki, tranzit ter reševanje sporov.

Poslovanje, naložbe, trgovina in varstvo

Določbe pogodbe vključujejo:

 • pospeševanje dostopa do mednarodnih trgov po tržnih načelih in splošno razvijanje odprtega in konkurenčnega trga za energetske materiale in izdelke;
 • varovanje tujih naložb na podlagi obravnave, ki ni manj ugodna od obravnave, usklajene s pogoji za najboljše nacionalne naložbe in proti ključnim nekomercialnim tveganjem;
 • prizadevanje za ublažitev neenakih pogojev trženja in odpravo oviranja konkurence pri gospodarski dejavnosti v energetiki;
 • zagotavljanje čezmejnih tranzitnih pretokov energije po cevovodih, omrežjih in drugih oblikah prenosa;
 • priznavanje pomena odprtih trgov kapitala za pospeševanje pretoka kapitala za financiranje trgovine z energetskimi materiali in izdelki ter pri naložbah v gospodarsko dejavnost v energetiki;
 • spodbujanje in ustvarjanje ustaljenih, poštenih in preglednih razmer za investitorje drugih pogodbenic za uresničevanje naložb na področju, ki je zajeto v tej pogodbi.

Suverenost nad energetskimi viri

Pogodba priznava suverene pravice držav nad energetskimi viri in ponovno potrjuje, da se te pravice morajo uresničevati v skladu s pravili mednarodnega prava, ne da bi vplivale na splošne cilje pospeševanja dostopa do energetskih virov in njihovega gospodarskega izkoriščanja in razvoja.

Okoljevarstveni vidiki

 • Pogodbenice soglašajo, da bodo pospeševale energetsko učinkovitost in prizadevanja za zmanjšanje vpliva proizvodnje in uporabe energije na okolje.
 • Onesnaževalec bi moral praviloma kriti stroške onesnaženja, vključno s čezmejnim onesnaženjem, brez negativnih vplivov na naložbo v energetskem ciklusu ali na mednarodno trgovino.

Preglednost

Pogodbenice morajo določiti najmanj eno informacijsko mesto, kamor se lahko naslovijo zahtevki za informacije o zakonih, predpisih, sodnih sklepih in upravnih odločbah v zvezi z energetskimi materiali in izdelki.

Reševanje sporov

Pogodba vključuje določbe za reševanje sporov med sodelujočimi državami po diplomatski poti in na ad hoc razsodiščih ter – v primeru naložb – med investitorji in državami gostiteljicami. Če se naložbeni spor ne more v treh mesecih rešiti po mirni poti, lahko investitor po svoji izbiri preda spor v reševanje:

 • rednim sodiščem ali upravnim sodiščem,
 • po vnaprej dogovorjenem postopku za reševanje spora ali
 • po postopku mednarodne arbitraže ali sprave.

Podpisnice, Konferenca podpisnic energetske listine, protokoli in deklaracije

 • Med podpisnicami pogodbe so države EU in regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje (kot je EU), ki se zavezujejo, da bodo upoštevale njena načela odprtih in nediskriminatornih energetskih trgov.
 • Pogodbenice se občasno sestajajo na Konferenci podpisnic energetske listine, na kateri sme vsaka imeti po enega predstavnika. Redna zasedanja so v časovnih presledkih, ki jih določi Konferenca podpisnic Listine. Konferenca lahko za dosego ciljev in načel Listine pooblasti pogajanja o protokolih k Energetski listini ali o deklaracijah.

Izjeme

Pogodbenice ne smejo uresničevati naložb v zvezi s trgovino, ki niso skladne s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994, ki ustanavlja Svetovno trgovinsko organizacijo (STO) in nič v pogodbi ne izvzema članic STO iz sporazuma.

Pogodba nobeni podpisnici ne preprečuje ukrepov, ki so:

 • potrebni za zaščito življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;
 • bistvenega pomena za pridobivanje ali distribucijo energetskih materialov in izdelkov v razmerah pomanjkanja zaradi zunanjih vzrokov;
 • namenjeni v podporo investitorjem, ki so prvotni naseljenci, socialno ali ekonomsko ogroženi posamezniki ali skupine.

Protokol k energetski listini

Protokol je bil sprejet v skladu s pogodbo. Njegovi cilji vključujejo:

 • podpiranje politike za energijsko učinkovitost, ki so skladne s trajnostnim razvojem;
 • ustvarjanje pogojev za proizvajalce in uporabnike, da energijo učinkovito uporabljajo in spoštujejo okolje;
 • spodbujanje sodelovanja pri energijski učinkovitosti;
 • oblikovanje politik za energijsko učinkovitost in ustrezne pravne in ureditvene okvire za podpiranje učinkovitih tržnih mehanizmov, vključno s tržnim oblikovanjem cen.

Mednarodna energetska listina

Nova Mednarodna energetska listina je bila sprejeta leta 2015 in podpisalo jo je več kot 65 držav in organizacij, vključno z EU in vsemi državami EU. Namen te nove listine je vključiti čim več novih držav, ki so pripravljene sodelovati na področju energije in ki prepoznavajo pomen energetske varnosti za države, ki proizvajajo, prenašajo in trošijo energijo. Nova listina nadgrajuje in posodablja Energetsko listino iz leta 1991.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Pogodba o energetski listini je začela veljati 16. aprila 1998, spremembe o določbah v zvezi s trgovino pa so načeloma nadomestile sklicevanja na GATT s STO z veljavnostjo od 23. julija 1998.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta in Komisije 98/181/ES, ESPJ, Euratom z dne 23. septembra 1997 o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju sklenile Evropske skupnosti (UL L 69, 9.3.1998, str. 1–116).

Sklepna listina Mednarodne konference in sklep Konference podpisnic energetske listine glede spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Skupne izjave – Priloga I: Sprememba trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Priloga II: Sklepi v zvezi s sprejemom Spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini (UL L 252, 12.9.1998, str. 23–46).

Sklepna listina konference o Evropski energetski listini –Priloga 1: Pogodba o energetski listini – Priloga 2: Sklepi v zvezi s Pogodbo o energetski listini (UL L 380, 31.12.1994, str. 24–88).

POVEZANI DOKUMENTI

Konferenca podpisnic energetske listine – Pravila o vodenju spravnega postopka v tranzitnih sporih (UL L 11, 16.1.1999, str. 39–44).

Sklep Sveta 2001/595/ES z dne 13. julija 2001 o potrditvi spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini s strani Evropske skupnosti (UL L 209, 2.8.2001, str. 32).

Sklep Sveta 1999/37/ES z dne 26. novembra 1998 o stališču, ki ga zavzame Evropska skupnost do pravil, ki jih sprejme Konferenca podpisnic Energetske listine in ki zadevajo vodenje spravnega postopka v tranzitnih sporih (UL L 11, 16.1.1999, str. 37–38).

Zadnja posodobitev 25.05.2020

Top