EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smernice o konceptu vpliva na trgovino

Smernice o konceptu vpliva na trgovino

 

POVZETEK:

Smernice o konceptu vpliva na trgovino, ki ga vsebujeta člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

 • Člen 101 PDEU (prej člen 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES)) prepoveduje kartele* in ravnanje, ki preprečuje, omejuje ali izkrivlja konkurenco (vertikalni* in horizontalni sporazumi*), z nekaterimi izjemami (določenimi v členu 101(3)).
 • Člen 102 PDEU (prej člen 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES)) prepoveduje zlorabe s strani podjetij s prevladujočim položajem.
 • Člena se uporabljata samo, kadar je mogoče ugotoviti, da sporazumi in prakse lahko znatno vplivajo na trgovino med državami EU.
 • Namen teh smernic Evropske komisije je pojasniti in opredeliti metodologijo za uporabo koncepta vpliva na trgovino med državami EU v zvezi s primeri konkurence in tako upoštevati sodno prakso Sodišča Evropske unije.

KLJUČNE TOČKE

 • Če sporazum v celoti lahko vpliva na trgovino med državami EU, člen 101 PDEU določa, da pravo EU velja za celoten sporazum, vključno z vsemi deli sporazuma, ki posamezno ne vplivajo na trgovino med državami EU. Kadar pogodbena razmerja med istimi strankami zajemajo več dejavnosti, morajo biti te dejavnosti neposredno povezane, da bi lahko bile del istega sporazuma, in oblikovati sestavni del istega splošnega poslovnega sporazuma. Če ta pogoj ni izpolnjen, je vsaka dejavnost del ločenega sporazuma.
 • Člen 102 PDEU določa, da zloraba zagotovo vpliva na trgovino med državami EU. Dejanje, ki je del splošne strategije prevladujočega podjetja, je treba oceniti z vidika njegovega splošnega vpliva. Kadar prevladujoče podjetje izvaja različne prakse za uresničitev istega cilja (npr. če poskuša izključiti konkurente ali jim omejiti dostop do trga), je za možnost uporabe člena 102 PDEU za vse prakse, ki so del te splošne strategije, dovolj, da lahko vsaj ena od teh praks vpliva na trgovino med državami EU.
 • Smernice so osredotočene na tri glavne vidike, njihov namen pa je pojasniti:
  • koncept trgovine med državami EU, ki ni omejena na tradicionalne čezmejne izmenjave blaga in storitev. Gre za širši koncept, ki zajema vse čezmejne gospodarske dejavnosti, vključno z ustanavljanjem*. To pomeni, da zagotovo obstaja vpliv na čezmejno gospodarsko dejavnost, ki vključuje vsaj dve državi EU (ali njune dele);
  • pomen besed „lahko vpliva“, ki opredeljuje naravo potrebnega vpliva na trgovino med državami EU. V skladu s standardnim preskusom, ki ga je razvilo Sodišče, mora obstajati možnost, da se z zadostno stopnjo verjetnosti na podlagi niza objektivnih zakonskih dejavnikov ali dejstev predvidi, da sporazum ali praksa lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno vpliva na vzorec trgovine med državami EU. Kadar bi sporazum ali praksa lahko vplivala na konkurenčno strukturo znotraj EU, se določi pristojnost prava EU;
  • pojem „znatnosti“: merilo vpliva na trgovino vključuje kvantitativni element, ki omejuje pristojnost prava EU na sporazume in prakse, katerih učinek ima lahko določeno razsežnost. Znatnost se lahko oceni zlasti s sklicevanjem na položaj in pomen zadevnih podjetij na trgu v zvezi z zadevnimi proizvodi. Ta ocena je odvisna od okoliščin vsakega posameznega primera, zlasti narave sporazuma in prakse, narave zajetih proizvodov in položaja zadevnih podjetij na trgu.
 • Komisija meni, da sporazumi načeloma ne morejo imeti znatnega vpliva na trgovino med državami EU, če sta hkrati izpolnjena dva pogoja:
  • skupni tržni delež strank na zadevnem trgu v EU ne presega 5 % in
  • v primeru horizontalni sporazumov skupni letni promet podjetij v zvezi z zadevnimi proizvodi ne presega 40 milijonov EUR. V primeru vertikalnih sporazumov skupni promet dobavitelja v zvezi z zajetimi proizvodi ne presega 40 milijonov EUR.
 • Smernice vključujejo analizo različnih oblik sporazumov in praks, ki prikazujejo, kako bi bilo treba pojem vpliva na trgovino uporabljati v praksi.
 • Merilo vpliva na trgovino je samostojno merilo z vidika pristojnosti prava EU. Oceniti ga je treba ločeno v vsakem primeru, ocena pa se razlikuje od ocene omejevanja konkurence.

OD KDAJ SE TE SMERNICE UPORABLJAJO?

Uporabljajo se od 27. aprila 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Karteli: skupina podobnih, a neodvisnih podjetij, ki se združijo in določajo cene, omejijo proizvodnjo ali si med sabo delijo trge ali stranke.
Vertikalni sporazumi: sporazumi med podjetji, ki poslujejo na različnih stopnjah dobavne verige, na primer, če eno podjetje drugemu podjetju dobavlja proizvodni material.
Horizontalni sporazumi: sporazumi med konkurenčnimi podjetji.
Ustanavljanje: svoboda družb (samozaposlenih posameznikov in strokovnjakov ali pravnih oseb, kot so podjetja), ki zakonito delujejo v eni državi EU, da opravlja gospodarsko dejavnosti na stabilen in neprekinjen način v drugi državi EU.

GLAVNI DOKUMENT

Obvestilo Komisije – Smernice o konceptu vpliva na trgovino, ki ga vsebujeta člena 81 in 82 Pogodbe (UL C 101, 27.4.2004, str. 81–96).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila za podjetja – Člen 101 (prejšnji člen 81 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 88–89).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila, ki veljajo za podjetja – Člen 102 (prejšnji člen 82 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 89).

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1–25).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1/2003 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 29.05.2020

Top