EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nadzor nad državnimi pomočmi v Evropski uniji: pomembno vprašanje na področju konkurence

This summary has been archived and will not be updated. See 'Postopkovna pravila o državni pomoči' for an updated information about the subject.

Nadzor nad državnimi pomočmi v Evropski uniji: pomembno vprašanje na področju konkurence

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 - podrobna pravila za uporabo člena 108 pogodbe o delovanju Evropske unije (državna pomoč)

POVZETEK

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) prepoveduje državno pomoč, razen če ta ni utemeljena z razlogi splošnega gospodarskega razvoja. Evropska komisija je zadolžena, da zagotovi skladnost državne pomoči s predpisi Evropske unije.

Da bi se podjetjem na notranjem trgu EU preprečilo izkoriščanje selektivnih prednosti, ki izkrivljajo konkurenco, so državne pomoči v skladu s splošnim pravilom prepovedane. V nekaterih primerih pa je državno posredovanje potrebno, da se izravna nedelovanje trga. Komisija zagotavlja upoštevanje teh predpisov, izjeme pa se uporabljajo enako po vsej EU. Postopki so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 659/1999 in njenih zakonodajnih aktih in izvedbenih ukrepih.

Različne sheme pomoči, ki jih preuči Komisija

V skladu s splošnim pravilom morajo države EU priglasitinove ukrepe pomoči Komisiji, preden jih začnejo izvajati. V tej priglasitvi morajo države EU navesti vse potrebne informacije , da bi Komisiji omogočile, da sprejme odločitev.

Komisija mora preučiti tudi informacije, ki jih prejme o domnevni nezakoniti pomoči, tj. pomoči, ki je bila dodeljena brez predhodne odobritve. Če je navedba utemeljena, Komisija začne predhodno preiskavo, kot v zadevah v zvezi s priglašeno pomočjo.

Komisija pregleda tudi veljavne sheme pomoči, da zagotovi, da so še vedno združljive z notranjim trgom.

Predhodna preučitev

Po vsaki priglasitvi se začne predhodna preiskava. Komisija ima od datuma prejema popolne priglasitve na voljo dva meseca, da se odloči:

da ni nobene pomoči v smislu predpisov EU;

ali je pomoč skladna s predpisi EU, saj njeni pozitivni učinki prevladajo nad izkrivljanjem konkurence;

ali obstajajo resni dvomi glede skladnosti ukrepa s predpisi o državni pomoči.

V prvih dveh primerih se ukrep lahko začne izvajati takoj, v tretjem primeru pa Komisija začne temeljito preiskavo.

Formalni postopek preiskave

Odločitev o začetku tega postopka se pošlje ustrezni državi EU. Ta vsebuje dejansko in pravno podlago za preiskavo, vključno s predhodno oceno Komisije. Države EU in zainteresirane tretje strani imajo na voljo 1 mesec za predložitev pripomb. Zadevna država EU je tudi pozvana, da posreduje pripombe na ugotovitve zainteresiranih strani.

Končna odločba

Komisija sprejme končno odločbo na koncu formalne preiskave. Možni so trije izidi:

pozitivna odločba (tj. ukrep ni pomoč ali pomoč ni združljiva z notranjim trgom);

pogojna odločba (ukrep je združljiv, vendar so za njegovo izvajanje določeni pogoji);

negativna odločba (ukrep je nezdružljiv in se ga ne sme izvajati).

Zadeva se lahko tudi zaključi, če država EU umakne priglasitev.

Vračilo pomoči

Če Komisija sprejme negativno odločbo o pomoči, ki je že bila izplačana, običajno od države EU zahteva, da povrne pomoč od upravičenca (skupaj z obrestmi). Če država EU ne ravna pravočasno v skladu z odločbo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Zastaralni rok za vračilo je 10 let.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 pogodbe o delovanju Evropske unije

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 659/1999

16.4.1999

-

UL L 83, 27.3.1999, str. 1-9

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 734/2013

20.8.2013

-

UL L 204, 31.7.2013, str. 15-22

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 659/1999 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Izvedbeni akti

Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 140, 30.4.2004, str. 1-134)

Uredba Komisije (EU) št. 372/2014 z dne 9. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede izračuna določenih časovnih omejitev, obravnave pritožb ter označevanja in varovanja zaupnih podatkov (UL L 109, 12.4.2014, str. 14-22)

Obvestilo Komisije

Obvestilo Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih vrst državnih pomoči (UL C 136, 16.6.2009, str. 3-12)

Zadnja posodobitev 21.09.2015

Top