EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska zadruga

Evropska zadruga

POVZETEK:

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE IN DIREKTIVE?

 • Ta uredba in direktiva vzpostavljata pravni status evropske zadruge (SCE), katere cilj je pomagati zadrugam, ki izvajajo dejavnosti v več državah EU.
 • Zagotavljata tudi pravno podlago za svoje družbe, ki se želijo povezati.

KLJUČNE TOČKE

Sestava

SCE lahko ustanovi:

 • pet ali več oseb ali družb:
  • s prebivališčem v vsaj dveh državah znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP, tj. EU, Islandiji, Lihtenštajnu in na Norveškem),
  • ustanovljenih po zakonodaji države EU
  • in ki jih ureja zakonodaja vsaj dveh različnih držav EU,
 • z združitvijo zadrug, ustanovljenih po zakonodaji države EU, s sedeži in glavnimi upravami v navedeni državi, pod pogojem, da vsaj dve od njih ureja zakonodaja različnih držav EU,
 • s preoblikovanjem zadruge, ustanovljene po zakonodaji države EU, ki ima sedež in glavno upravo v EGP, če ima vsaj že dve leti obrat ali hčerinsko družbo, ki jo ureja zakonodaja druge države EU.

Država EU lahko dovoli družbi, katere glavna uprava ni v EGP, da sodeluje pri ustanovitvi SCE, če:

 • je ustanovljena po zakonodaji države EU,
 • ima sedež v navedeni državi EU,
 • ima dejansko in trajno zvezo z gospodarstvom države EU.

Kapital

Kapital SCE v obliki deležev njenih članov mora znašati najmanj 30 000 EUR. SCE ima lahko omejen delež „članov vlagateljev“. Ti ne uporabljajo storitev zadruge in imajo omejeno glasovalno pravico.

Davek

SCE ima enak davčni status kot večnacionalna družba in mora zato plačevati davke tistim državam, v katerih ima stalni sedež.

Sedež

Sedež SCE se lahko prenese v drugo državo EU, ne da bi to povzročilo prenehanje SCE ali nastanka nove družbe. Sedež in glavna uprava morata biti v istem kraju.

Prenehanje, likvidacija, plačilna nesposobnost in postopek ustavitve plačil

Do prenehanja SCE lahko pride z:

 • odločitvijo skupščine, zlasti ko se izteče obdobje, določeno v pravilih, in kadar kapital pade pod minimalno raven,
 • odredbo sodišča, na primer kadar se sedež prenese zunaj EGP.

V primerih likvidacije, plačilne nesposobnosti ali postopka ustavitve plačil za SCE velja zakonodaja države, v kateri ima sedež.

Udeležba delavcev

V vsaki SCE je treba skleniti dogovor o ureditvi udeležbe delavcev (obveščanje, posvetovanje in sodelovanje). Pri opredelitvi teh ureditev se nacionalni predpisi države, v kateri je glavna uprava, uporabljajo za SCE, ki jih ustanovijo:

 • izključno fizične osebe ali ena sama pravna oseba in fizične osebe in
 • ki imajo skupaj manj kot 50 zaposlenih ali 50 ali več zaposlenih v samo eni državi EU.

Poročilo

Komisija je v svojem poročilu iz leta 2012, ki temelji na javnem posvetovanju, ugotovila, da je ustanovljenih razmeroma malo SCE. Zavezala se je, da se bo z zainteresiranimi stranmi posvetovala, ali bi bilo treba statut poenostaviti in kako.

Na konferenci predsedstva EU na Cipru v teku mednarodnega leta zadrug leta 2012 je bila sprejeta odločitev, da se Uredba ne spremeni, temveč da se poiščejo razlogi za slabo uporabo SCE med udeleženci na trgu.

Delovna skupina

Leta 2013 je bila ustanovljena delovna skupina za zadruge, da bi ocenila posebne potrebe zadružnih podjetij v zvezi s široko vrsto vprašanj, kot je ustrezen regulativni okvir EU, opredelitev ovir na nacionalni ravni in internacionalizacija zadrug. (Glejte poročilo o razpravah delovne skupine in zapisnike s sestankov.)

OD KDAJ SE TA UREDBA IN DIREKTIVA UPORABLJATA?

Direktiva se uporablja od 18. avgusta 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 18. avgusta 2006.

Uredba se uporablja od 18. avgusta 2006.

OZADJE

Evropska zadruga

AKTA

Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (UL L 207, 18.8.2003, str. 1–24)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1435/2003 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev (UL L 207, 18.8.2003, str. 25–36)

Glejte prečiščeno besedilo.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (COM(2012) 72 final z dne 23. februarja 2012)

Zadnja posodobitev 16.03.2016

Top