EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obvezne revizije – zagotavljanje točnih računovodskih izkazov podjetij

Obvezne revizije – zagotavljanje točnih računovodskih izkazov podjetij

 

POVZETEK:

Direktiva 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva združuje obstoječa pravna predpisa (Direktivo 78/660/EGS o posameznih računovodskih izkazih in Direktivo 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih) z namenom izboljšanja zanesljivosti računovodskih izkazov podjetij.
 • Določa minimalne zahteve obveznih revizij* za letne in konsolidirane računovodske izkaze.
 • Njen namen je zagotoviti, da računovodski izkazi prikažejo resnično in pošteno sliko sredstev, obveznosti, finančnega stanja in dobička ali izgube družbe.
 • Ta povzetek upošteva, da je bila Direktiva 2006/43/ES spremenjena trikrat, in sicer z Direktivo 2008/30/ES, Direktivo 2013/34/EU (ki upošteva računovodska pravila Evropske unije (EU)) in Direktivo 2014/56/EU.

KLJUČNE TOČKE

Javni register revizorjev

 • Obvezne revizije lahko izvajajo samo zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, katerim pristojni organi držav EU podelijo dovoljenja.
 • Države EU jih morajo vpisati v javni register.

Priznavanje revizijskih podjetij izven matične države

 • Revizijsko podjetje, ki želi izvajati obvezne revizije v državi EU, ki ni njegova matična država, se mora registrirati pri pristojnem organu države gostiteljice.
 • Pristojni organ države gostiteljice mora revizijsko podjetje registrirati, če je bilo registrirano pri pristojnem organu matične države.

Podelitev dovoljenja zakonitim revizorjem iz druge države EU

Revizorji iz drugih držav EU morajo opraviti prilagoditveno obdobje (ki ni daljše od treh let) in/ali preskuse. S tem se zagotovi, da imajo revizorji ustrezno znanje na področjih, kot so pravo družb, davčno in socialno pravo. Ko revizorji pridobijo dovoljenje, jih je treba vnesti v javni register.

Stalno izobraževanje

 • Zakoniti revizorji so zavezani k udeležbi v programih stalnega izobraževanja za ohranitev in izpopolnitev teoretičnega in strokovnega znanja ter vrednot.
 • Če zahtev o stalnem izobraževanju ne izpolnjujejo, bodo temu sledile sankcije.

Neodvisnost in nepristranskost

 • Države EU morajo pri izvajanju del zagotoviti, da sta zakoniti revizor ali revizijsko podjetje in katera koli fizična oseba na položaju, ki lahko posredno ali neposredno vpliva na rezultat obvezne revizije, neodvisna od revidiranega subjekta in nista vključena v sprejemanje odločitev revidiranega subjekta.
 • Neodvisnost se zahteva tako med:
  • obdobjem, ki ga zajemajo računovodski izkazi revizije, kot tudi med
  • obdobjem, ko se izvaja obvezna revizija.

Zaupnost in poslovna skrivnost

 • Revizorje zavezujejo stroga pravila o spoštovanju zasebnosti svojih strank, vendar pa ta pravila ne smejo ovirati pravilnega izvajanja te direktive.
 • Ta pravila veljajo tudi za revizijska podjetja, ki ne sodelujejo več pri določeni revizijski nalogi.

Mednarodni standardi

Vse obvezne revizije se morajo izvajati v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, če in ko jih Evropska komisija sprejme: Komisija ima diskrecijsko pravico, da te standarde sprejme, sprejme pa jih lahko samo, če upoštevajo določene pogoje. Dokler Komisija ne sprejme mednarodnih standardov, lahko države EU uporabljajo nacionalne standarde.

Imenovanje in razrešitev

 • Zakonitega revizorja ali revizijsko podjetje imenuje skupščina delničarjev ali člani revidiranega subjekta, vendar lahko države EU dopuščajo druge možnosti, dokler je zagotovljena neodvisnost zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja od revidiranega subjekta.
 • Revizorje ali revizijska podjetja se lahko razreši le na podlagi utemeljenih razlogov. Različna mnenja o računovodskih obravnavah ali revizijskih postopkih niso utemeljeni razlogi za razrešitev.

Revizija konsolidiranih računovodskih izkazov

V primeru konsolidiranih računovodskih izkazov (tj. izkazov matične družbe in odvisnih podjetij) obstaja jasna opredelitev odgovornosti zakonitih revizorjev, ki revidirajo sestavne dele skupine. Revizor skupine (tj. zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, ki izvaja revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov) je v celoti odgovoren za revizijsko poročilo.

Zagotavljanje kakovosti

 • Države EU morajo uvesti sistem zagotavljanja kakovosti, ki je neodvisen od pregledovanih revizorjev in je predmet javnega nadzora.
 • Sistem vključuje oceno:
  • skladnosti z uporabljenimi revizijskimi standardi in zahtevami za neodvisnost;
  • količine in kakovosti porabljenih sredstev;
  • zaračunanih plačil za revizijske storitve in
  • sistema notranjega obvladovanja kakovosti v revizijskih podjetjih.
 • Financiranje sistema zagotavljanja kakovosti mora biti varno in brez vsakega čezmernega vpliva zakonitih revizorjev ali revizijskih podjetij.
 • Ocenjevalce za posebne naloge pregleda zagotavljanja kakovosti se izbere v skladu z objektivnim postopkom, ki zagotavlja, da med ocenjevalci in zakonitim revizorjem ali revizijskim podjetjem, ki ga pregledujejo, ni navzkrižja interesov.

Preiskave in sankcije

 • Države EU morajo zagotoviti učinkovite sisteme preiskav in sankcij za odkrivanje, popravljanje in preprečevanje neustreznega opravljanja obvezne revizije.
 • Sprejeti ukrepi in sankcije proti zakonitim revizorjem in revizijskim podjetjem morajo biti primerno predstavljeni javnosti. Sankcije morajo vključevati možnost odvzema dovoljenja.

Mala podjetja

 • Za majhne družbe ni zahtev EU o izvajanju obveznih revizij.
 • Kadar države EU zahtevajo obvezne revizije malih podjetij, se mora pri njihovem izvajanju upoštevati obseg in dejavnosti zadevnega podjetja.

Subjekti javnega interesa*

Za obvezne revizije subjektov javnega interesa veljajo stroga pravila (zaradi potrebe po zanesljivih podatkih ter njihovega pomena za javnost in vlagatelje). Ta vključujejo:

 • podrobnejše revizijsko poročilo, ki vključuje podatke o izvajanju revizije;
 • revizorji/revizijska podjetja se morajo menjavati;
 • seznam nerevizijskih storitev, ki jih pripravijo države EU in ki jih zakoniti revizor ali revizijsko podjetje revidiranemu subjektu ne more ponuditi;
 • določene morajo biti meje za plačila, zaračunana za nerevizijske storitve;
 • ustanovi se odbor za revizijo, ki ima ključno vlogo pri imenovanju revizorja in spremljanju revizije.

Uredba (EU) št. 537/2014 vključuje nadaljnja pravila, ki se posebej uporabljajo za subjekte javnega interesa.

Izvedbeni in delegirani akti

Direktiva omogoča, da Komisija sprejme izvedbene in delegirane akte v zvezi z mednarodnimi vidiki direktive. Ti nadalje opredeljujejo, kako morajo organi držav EU in različni udeleženci na trgu ravnati skladno z obveznostmi, določenimi v direktivi na tem področju.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 29. junija 2006. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 29. junija 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Obvezna revizija: z zakonom predpisan pregled finančne evidence, katerega namen je podati delničarjem mnenje o točnosti računovodskih izkazov podjetij in javnih subjektov.
Subjekti javnega interesa: ti vključujejo:
 • družbe, ki so na borznem seznamu v kateri koli državi EU;
 • kreditne institucije;
 • zavarovalnice;
 • družbe, ki jih države EU imenujejo za subjekte javnega interesa zaradi narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87–107).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/43/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L 158, 27.5.2014, str. 77–112).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 29.05.2017

Top