EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih

Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih

 

POVZETEK:

Direktiva 2006/40/ES o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Ta direktiva uvaja pravila na ravni EU glede zmanjšanja emisij iz klimatskih naprav* v motornih vozilih in določa postopno prepoved klimatskih naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane pline s potencialom globalnega segrevanja (GWP)* nad 150.
  • S tem preprečuje kakršne koli ovire, ki bi lahko nastale na notranjem trgu EU zaradi sprejetja različnih tehničnih zahtev v zvezi s tem s strani držav EU.
  • Direktiva je del postopka EU-homologacije vozil.
  • Dopolnjuje zakonodajo EU, namenjeno zmanjšanju fluoriranih toplogrednih plinov, v skladu s cilji Kjotskega protokola.

KLJUČNE TOČKE

Tehnična pravila

  • Direktiva določa pravila za nadzor uhajanja iz klimatskih naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo toplogredne pline z GWP nad 150. Te naprave so zato prepovedane s prehodnim ukrepom, razen če stopnja uhajanja iz teh naprav ne presega najvišjih dovoljenih vrednosti. Ta ukrep se uporablja za vse nove tipe vozil od 21. junija 2008 in za nova vozila od 21. junija 2009.
  • Direktiva v drugi fazi uvaja popolno prepoved klimatskih naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z GWP nad 150. Prepoved zajema vse nove tipe vozil od 1. januarja 2011 in se uporablja za vsa nova vozila od 1. januarja 2017.
  • Določa tudi pravila o naknadni vgradnji in ponovnem polnjenju klimatskih naprav.

Področje uporabe

  • Direktiva zajema osebna vozila (vozila kategorije M1) in lahka gospodarska vozila (vozila kategorije N1, razreda 1).
  • Je prva faza zakonodajnega svežnja o klimatskih napravah. Uredba (ES) št. 706/2007 določa upravne določbe za EU-homologacijo vozil in usklajeni preskus za meritve uhajanj za odkrivanje stopnje uhajanja fluoriranih plinov s potencialom globalnega segrevanja nad 150.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 4. julija 2006, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 3. januarja 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Klimatska naprava: vsakršna naprava, katere glavni namen je znižati temperaturo in vlažnost zraka v prostoru za potnike v vozilu.
Potencial globalnega segrevanja (GWP): potencial segrevanja podnebja zaradi fluoriranega toplogrednega plina v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida. Izračuna se kakor potencial segrevanja enega kilograma plina za obdobje 100 let v primerjavi z enim kilogramom CO2. Ustrezne vrednosti GWP so vrednosti, ki so bile objavljene v tretjem ocenjevalnem poročilu (TAR), ki ga je sprejel Medvladni forum za spremembo podnebja (IPCC) („Vrednosti GWP IPCC za leto 2001“).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (UL L 161, 14.6.2006, str. 12–18).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195–230).

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1–160).

Nadaljnje spremembe Direktive 2007/46/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (ES) št. 706/2007 z dne 21. junija 2007 o določitvi upravnih določb za ES-homologacijo vozil in usklajenega preskusa za meritve uhajanj iz nekaterih klimatskih naprav v skladu z Direktivo 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 161, 22.6.2007, str. 33–52).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 14.05.2019

Top