EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Okvir za oblikovanje enotnega evropskega neba

Okvir za oblikovanje enotnega evropskega neba

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 549/2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba je del zakonodajnega svežnja o upravljanju zračnega prometa, katerega namen je vzpostaviti enotno evropsko nebo, da bi se zagotovila optimalna uporaba evropskega zračnega prostora za zadovoljitev zahtev vseh uporabnikov zračnega prostora.
 • Cilj te uredbe je:
  • izboljšati veljavne varnostne standarde in celovito učinkovitost splošnega zračnega prometa v Evropi;
  • optimalno izkoristiti zmogljivosti in
  • zmanjšati zamude.
 • Uredba je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1070/2009 zaradi načrtovanja razširitve odgovornosti Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu, da bi se vključilo varno upravljanje zračnega prometa. Ta sprememba omogoča Evropski komisiji, da dopolni zakonodajo v skladu s tehničnim ali operativnim razvojem in da določi temeljna merila in postopke za uporabo določenih funkcij upravljanja omrežja.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalni nadzorni organi

 • Države EU morajo skupaj ali posamezno imenovati ali ustanoviti en organ ali več organov, ki prevzamejo vlogo nacionalnega nadzornega organa, zadolženega za izvajanje nalog, dodeljenih v skladu s to uredbo.
 • Ti organi morajo biti neodvisni od izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa.

Odbor za enotno nebo

 • Ustanovi se Odbor za enotno nebo, ki pomaga Komisiji pri upravljanju enotnega evropskega neba in zagotavlja, da se interesi vseh kategorij uporabnikov ustrezno upoštevajo.
 • Sestavljen je iz dveh predstavnikov vsake države EU, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

Izvedbena pravila

Eurocontrol sodeluje pri oblikovanju izvedbenih pravil, ki izhajajo iz njegovih pristojnosti, na podlagi pooblastil, ki mu jih podeli Odbor za enotno nebo.

Pregled učinkovitosti

Uredba uvaja mehanizem za pregled uspešnosti služb zračnega prometa in funkcij omrežja. Ta vključuje:

 • cilje učinkovitosti na ravni celotne EU, kar zadeva bistvena področja učinkovitosti glede varnosti, okolja, zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti;
 • nacionalne načrte ali načrte za funkcionalne bloke zračnega prometa* zagotavljanje skladnosti s cilji učinkovitosti na ravni celotne EU in
 • redni pregled, spremljanje in primerjanje učinkovitosti navigacijskih služb zračnega prometa in funkcij omrežja.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 določa pravila za delovanje načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter pravila za načrt ureditve pristojbin iz Uredbe (ES) št. 550/2004 navigacijskih službah zračnega prometa – glej povzetek.

Zaščitni ukrepi

Ta uredba ne preprečuje državam EU, da uporabijo ukrepe, potrebne za varovanje bistvenih interesov varnostne ali obrambne politike

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 20. aprila 2004.

OZADJE

Prvi sveženj za „enotno evropsko nebo“ vsebuje to okvirno uredbo in tri tehnične uredbe o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uredba (ES) št. 550/2004), organiziranosti in uporabi zračnega prostora (Uredba (ES) št. 551/2004) in interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (zdaj v okviru Uredbe (EU) 2018/1139 ali drugih delegiranih ali izvedbenih uredb, ki razveljavljajo ali nadomeščajo Uredbo (ES) št. 552/2004). Namen teh uredb je predvsem izboljšati in okrepiti varnost ter reorganizirati zračni prostor na podlagi prometa in ne na podlagi nacionalnih meja.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Funkcionalni blok zračnega prometa: blok zračnega prometa, ki namesto na nacionalnih mejah temelji na operativnih zahtevah, kjer je izvajanje storitev navigacijskih služb in povezanih storitev zasnovano na delovanju in optimizaciji z namenom uvedbe okrepljenega sodelovanja med izvajalci storitev navigacijskih služb ali po potrebi integriranim izvajalcem v vseh funkcionalnih blokih zračnega prometa.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L 96, 31.3.2004, str. 1–9).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 549/2004 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/903 z dne 29. maja 2019 o določitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za omrežje za upravljanje zračnega prometa za tretje referenčno obdobje, ki se začne 1. januarja 2020 in konča 31. decembra 2024 (UL L 144, 3.6.2019, str. 49–55).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013 (UL L 56, 25.2.2019, str. 1–67).

Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1–122).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/259 z dne 13. februarja 2017 o nekaterih revidiranih ciljih uspešnosti in ustreznih ukrepih, vključenih v nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, ki niso ustrezni glede na vseevropske cilje uspešnosti za drugo referenčno obdobje, in o določitvi obveznosti korektivnih ukrepov (UL L 38, 15.2.2017, str. 76–85).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/348 z dne 2. marca 2015 o skladnosti določenih ciljev, vključenih v nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, z vseevropskimi cilji uspešnosti za drugo referenčno obdobje (UL L 60, 4.3.2015, str. 55–67).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/132/EU z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za mrežo za upravljanje zračnega prometa in mejnih vrednosti opozarjanja za drugo referenčno obdobje 2015–2019 (UL L 71, 12.3.2014, str. 20–23).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2013 z dne 3. maja 2013 o opredelitvi skupnih projektov, vzpostavitvi mehanizma upravljanja in določitvi spodbud za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi (UL L 123, 4.5.2013, str. 1–7).

Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (UL L 96, 31.3.2004, str. 20–25).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (UL L 96, 31.3.2004, str. 10–19).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.05.2020

Top