EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – kako EU ureja kemikalije

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1907/2006 – o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) podaja obsežen zakonodajni okvir za proizvodnjo in uporabo kemikalij v Evropi. Odgovornost za zagotavljanje, da so kemikalije, ki so proizvedene, uvožene, prodane in uporabljene v Evropski uniji (EU), varne, preusmerja z javnih organov na industrijo. Ta uredba prav tako:

  • spodbuja alternativne metode namesto testiranja na živalih;
  • ustvarja enotni trg za kemikalije;
  • podpira pospeševanje inovacij in konkurenčnosti v sektorju;
  • ustanavlja Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA).

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodaja se uporablja za vse kemične snovi: proizvedene, uvožene, prodane, uporabljene kot take, v zmeseh ali v izdelkih. Številne je mogoče najti v našem vsakdanjem življenju kot čistila, barve ali električne naprave.
  • Podjetja morajo v centralnih podatkovnih zbirkah registrirati vse kemikalije, ki jih proizvajajo ali uvažajo v količini 1 tone ali več na leto. ECHA mora preveriti informacije, predložene v registraciji.
  • Podjetja morajo prepoznati in obvladovati tveganja, povezana s snovmi, ki jih proizvajajo in prodajajo v EU. Pokazati morajo, kako se njihovi izdelki varno uporabljajo, in obveščati uporabnike o morebitnih ukrepih za obvladovanje tveganja, ki jih morajo sprejeti, da zagotovijo varno uporabo v celotni dobavni verigi.
  • Nacionalni organi lahko omejijo proizvodnjo ali uporabo nekaterih snovi, če menijo, da se tveganja ne obvladujejo ustrezno.
  • Cilj zakonodaje je nadomestiti najnevarnejše snovi z varnejšimi alternativami, če so na voljo.
  • Zakonodaja se ne uporablja za nekatere skupine snovi (npr. tiste, ki so radioaktivne ali pod carinskim nadzorom) ali za odpadke, ker te že izčrpno ureja druga zakonodaja.

Leta 2013 je Evropska komisija ocenila prvih 5 let uredbe REACH in sklenila, da ni potrebna večja prenova. Drugi pregled uredbe REACH (obnovitvena ocena REACH) je bil izveden do leta 2018 in je razkril potrebo po reviziji nekaterih zakonodajnih elementov. Trajnostna strategija za kemikalije, objavljena oktobra 2020, je napovedala potrebo po ciljni reviziji uredbe REACH (glej komunikacijo).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. junija 2007.

OZADJE

Kemična industrija je eden največjih proizvodnih sektorjev v EU. Ima ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju in celotni konkurenčnosti gospodarstva. EU je uvedla zakonodajo, ki omogoča kemični industriji (tudi širši proizvodni industriji, ki uporablja kemikalije), da se razvija in je inovativna, hkrati pa zagotavlja, da so njeni proizvodi varni za ljudi in okolje.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1–849). Besedilo ponovno objavljeno v popravku (UL L 136, 29.5.2007, str. 3–280).

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njenih prilog so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 771/2008 z dne 1. avgusta 2008 o predpisih glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (UL L 206, 2.8.2008, str. 5–13).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1–739).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 107, 17.4.2008, str. 6–25).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 1238/2007 z dne 23. oktobra 2007 o predpisih glede kvalifikacij članov Komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (UL L 280, 24.10.2007, str. 10).

Zadnja posodobitev 14.02.2022

Top