Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Embalaža in odpadna embalaža

Embalaža in odpadna embalaža

 

POVZETEK:

Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Direktiva (EU) 2018/852 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva 94/62/ES določa pravila EU o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Direktiva (EU) 2018/852 spreminja Direktivo 94/62/ES in vsebuje dopolnjene ukrepe za:

 • preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in
 • spodbujanje ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik predelave odpadne embalaže namesto njihovega končnega odstranjevanja, s čimer bi se prispevalo k prehodu na krožno gospodarstvo*.

Cilj Direktive 94/62/ES je prispevati k:

 • izboljšanju kakovosti okolja;
 • varovanju zdravja ljudi;
 • varovanju virov;
 • zagotavljanju delovanja notranjega trga in omejitev konkurence v EU.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva, kot je bila spremenjena, velja za vso embalažo, dano v promet na evropskem trgu, in vso odpadno embalažo, ki se uporablja v industrijskem, komercialnem, pisarniškem, trgovinskem, storitvenem, gospodinjskem ali katerem koli drugem okolju ali izhaja iz njega, ne glede na uporabljeni material.

Ukrepi

Države EU morajo sprejeti ukrepe, kot so nacionalni programi, spodbude s pomočjo sistemov razširjene odgovornosti proizvajalca in druge gospodarske instrumente, da se prepreči nastajanje odpadne embalaže in zmanjša vpliv embalaže na okolje.

Spodbujati morajo povečanje deleža vračljive embalaže*, dane na trg, in sisteme za ponovno uporabo embalaže, ne da bi bila pri tem ogrožena varnost živil. To lahko vključuje:

 • sisteme kavcij
 • cilje
 • ekonomske spodbude
 • minimalni odstotek vračljive embalaže, dane na trg, za vsako vrsto embalaže itd.

Države EU morajo sprejeti tudi potrebne ukrepe, da bi izpolnile cilje recikliranja, ki se razlikujejo glede na vrsto materiala, in za ta namen uporabijo nova pravila za izračun.

Cilji

Do 31. decembra 2025 je treba reciklirati najmanj 65 masnih % vse embalaže. Cilji recikliranja za vsak material so:

 • 50 % plastike,
 • 25 % lesa,
 • 70 % železa in jekla,
 • 50 % aluminija,
 • 70 % stekla in
 • 75 % papirja in kartona.

Do 31. decembra 2030 je treba reciklirati najmanj 70 masnih % vse embalaže. To vključuje:

 • 55 % plastike,
 • 30 % lesa,
 • 80 % železa in jekla,
 • 60 % aluminija
 • 75 % stekla in
 • 85 % papirja in kartona.

Bistvene zahteve

Države EU morajo zagotoviti, da embalaža, dana v promet, izpolnjuje bistvene zahteve iz Priloge II k Direktivi:

 • omejitev mase in prostornine embalaže na najmanjšo ustrezno vrednost, da se zagotovi potrebna raven varnosti, higiene in sprejemljivosti za potrošnike;
 • zmanjšati prisotnost škodljivih snovi in materialov v odpadni embalaži in njenih sestavnih delih;
 • zasnovati embalažo, primerno za ponovno uporabo ali predelavo.

Biorazgradljiva embalaža: okso-razgradljiva* embalaža ne sme šteti za biorazgradljivo.

Evropska komisija preučuje možnosti za povečanje bistvenih zahtev, da bi se izboljšala zasnova embalaže za ponovno uporabo in spodbudilo visokokakovostno recikliranje, in obenem krepi izvajanje bistvenih zahtev.

Sistemi predelave embalaže

Države EU morajo zagotoviti, da se vzpostavijo sistemi, ki bodo zagotavljali vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže ter ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže.

Odgovornost proizvajalca

Države EU morajo do leta 2025 zagotoviti, da bodo sistemi odgovornosti proizvajalca* vzpostavljeni za vso embalažo. Sistemi odgovornosti proizvajalca zagotavljajo vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže ter njeno usmerjanje v najprimernejše možnosti za ravnanje z odpadki, ter ponovno uporabo ali recikliranje zbrane embalaže in odpadne embalaže. Ti sistemi se bodo morali uskladiti z nekaterimi minimalnimi zahtevami iz okvirne direktive o odpadkih (2008/98/ES). Pomagati bodo morali tudi spodbujati embalažo, ki se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati in ima minimalen vpliv na okolje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 94/62/ES se uporablja od 31. decembra 1994, države EU pa so jo morale v nacionalni pravo prenesti do 30. junija 1996.

Direktiva (EU) 2018/852 se uporablja od 4. julija 2018, države EU pa jo morajo v nacionalno pravo prenesti do 5. julija 2020.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Krožno gospodarstvo: krožno gospodarstvo zmanjšuje vložek virov, odpadke, emisije in izgube energije. Doseže se lahko z dolgotrajno zasnovo, vzdrževanjem, popravili, ponovno uporabo in recikliranjem. Je nasprotno linearnemu gospodarstvu, ki črpa vire, jih uporablja in nato zavrže.
Vračljiva embalaža: embalaža, ki je bila zasnovana, oblikovana in dana na trg, da bi v svojem življenjskem ciklu opravila več poti, tako da bi se znova napolnila ali uporabila za isti namen, za katerega je bila zasnovana.
Okso-razgradljiva: okso-razgradljiva embalaža je plastična embalaža z dodatki, ki povzročajo, da se razkroji v mikroskopsko majhne delce. S tem lahko prispeva k pojavu mikroplastike v okolju.
Sistem odgovornosti proizvajalca: sistem, ki ga vzpostavi proizvajalec, da bi prevzel nekaj odgovornosti za zmanjšanje določenih vplivov proizvodnje, dajanja v promet in odstranjevanja njegovih proizvodov na okolje.

GLAVNA DOKUMENTA

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10–23).

Nadaljnje spremembe Direktive 94/62/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L 150, 14.6.2018, str. 141–154).

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3–30).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 06.11.2018

Top