EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gensko spremenjeni organizmi – sledljivost in označevanje

Gensko spremenjeni organizmi – sledljivost in označevanje

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1830/2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba vzpostavlja pravila za zagotavljanje sledljivosti proizvodov, ki vsebujejo GSO,* ter hrane in krme, pridobljene iz GSO, v vseh fazah proizvodne in distribucijske verige.

Pravila zajemajo označevanje, spremljanje okoljskih in zdravstvenih tveganj ter možnost umika proizvodov, če je to potrebno.

KLJUČNE TOČKE

Sledljivost

Sledljivost (zmožnost slediti GSO in proizvodom, proizvedenim iz GSO, v vseh fazah proizvodne in distribucijske verige) je ključna za zagotavljanje informacij in varovalk o hrani/krmi iz GSO za potrošnike in trgovino s hrano. Omogoča ozaveščene izbire na podlagi točnega označevanja.

Prodajalci morajo izpolnjevati 3 glavne zahteve:

  • obvestiti kupce v pisni obliki, da proizvod vsebuje GSO (ali zagotoviti „izjavo o uporabi“ za proizvode, ki so namenjeni za uporabo kot živila ali krma);
  • sporočiti posebne identifikatorje, ki so vsakemu GSO dodeljeni skladno z uredbo;
  • (za hrano in krmo) določiti vse sestavine, proizvedene iz GSO, če obstaja seznam sestavin.

Te informacije se zagotovijo v vsaki fazi produkcijske in distribucijske verige ter se hranijo 5 let.

Označevanje

Končni predpakirani ali nepredpakirani proizvodi, ki vsebujejo GSO, morajo nositi oznako: „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjene organizme [ali imena organizmov]“.

Inšpekcija in preverjanje

Države EU morajo izvajati inšpekcije ter preverjanje in analizo vzorcev, da se zagotovi skladnost s pravili o označevanju GSO.

Vsaka država mora določiti tudi učinkovite sankcije za kršitve. Proizvode je mogoče umakniti, če imajo nepredvidene škodljive učinke na zdravje ali okolje.

Nacionalni pristojni organi prejmejo tehnična navodila, ki jih pripravi Evropska komisija. Komisija vzpostavi centralni register referenčnega materiala za GSO, ki se uporablja za odkrivanje GSO, ki so v EU dovoljeni, ter za informacije o prepovedanih GSO.

Izjeme

  • Proizvod lahko vsebuje sledove GSO (pod 0,9 %), če so ti tehnično neizogibni.
  • Ta uredba ne velja za zdravila.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 7. novembra 2003.

OZADJE

Za več informacij obiščite stran o pravilih EU glede sledljivosti in označevanja.

KLJUČNI POJEM

* Gensko spremenjeni organizmi – rastline ali živali, vzgojene za ustvarjanje večjega donosa ali večjo odpornost na bolezni s spreminjanjem njihove celične in genske strukture.

AKT

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24–28)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1830/2003 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS – Izjava Komisije (UL L 106, 17.4.2001, str. 1–39). Glejte prečiščeno besedilo.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pregled postopka odločanja o gensko spremenjenih organizmih (GSO)(COM(2015) 176 final z dne 22.4.2015)

Zadnja posodobitev 18.04.2016

Top