EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Učinkoviti in varni toplovodni kotli

Učinkoviti in varni toplovodni kotli

POVZETEK:

Direktiva 92/42/EGS o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva

POVZETEK

Toplovodni kotli morajo izpolnjevati zahteve EU o okoljsko primerni zasnovi.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa zahteve glede energetske učinkovitosti* novih toplovodnih grelnikov ali „kotlov“ na tekoča ali plinasta goriva.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za kotle z močjo najmanj 4 kW in ne več kot 400 kW, zlasti za:

standardne kotle,

nizkotemperaturne kotle,

kondenzacijske kotle.

Direktiva se ne uporablja za:

toplovodne kotle, kurjene z več vrstami goriva, vključno s trdim gorivom;

opremo za sprotno pripravo tople vode;

kotle, konstruirane za kurjenje z drugimi gorivi, ne s tekočimi in plinastimi, ki se po navadi tržijo;

kuhalnike in naprave, pri katerih je dovajanje tople vode za centralno ogrevanje in sanitarne tople vode le njihova stranska funkcija;

naprave z močjo, manjšo od 6 kW, ki uporabljajo naravni obtok in so konstruirane samo za pripravo shranjene tople sanitarne vode;

posamično izdelane kotle, ki so izdelani enkrat in se ne proizvajajo kot del serije;

naprave za soproizvodnjo* (Direktiva 2004/8/ES).

Standardizacija in oznaka „CE“

Vsak kotel, proizveden v skladu z usklajenimi evropskimi standardi, mora izpolnjevati bistvene zahteve, določene v direktivi. Preden se pritrdi oznaka skladnosti CE, morajo ocenjevanje opraviti:

organi, ki jih imenujejo države EU v skladu z minimalnimi merili ocenjevanja in o katerih obvestijo Komisijo in druge države EU, ali

ali proizvajalci sami.

Okolju primerna zasnova

Direktiva je eden od ukrepov, ki izvajajo Okvirno direktivo 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi, ki določa zahtevane izkoristke za posamezne skupine izdelkov. Odpravlja možnost, da bi države EU uporabljale poseben sistem označevanja za kotle, ki so učinkovitejši od standardnih. Industrijski sektorji lahko tudi sklenejo prostovoljne sporazume za zmanjšanje energetske porabe svojih izdelkov. Komisija formalno odobrava te sporazume in preverja njihovo izvajanje.

Direktiva EU o energetski učinkovitosti določa obvezne cilje za države EU, da bi do leta 2020 dosegle cilj 20-odstotne energetske učinkovitosti. V sklopu te politike je bila leta 2013 objavljena vrsta predpisov o energetski učinkovitosti kotlov. Ti določajo minimalne standarde in sistem za energetsko označevanje.

Uredba (EU) št. 813/2013, ki spreminja Direktivo 92/42/EGS, določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov* in kombiniranih grelnikov*, ki ne delujejo na biomaso in imajo moč, manjšo od 400 kW.

KLJUČNI POJMI

*Energetska učinkovitost: manjša raba energije za isto storitev, tj. manj toplotne energije za ohranjanje iste temperature.

*Soproizvodnja: sočasna proizvodnja električne energije in toplote, ki se obe uporabljata.

*Grelnik prostorov: naprava, opremljena z enim ali več generatorji toplote, ki zagotavlja toploto za centralni sistem ogrevanja z vodo za vzdrževanje enakomerne temperature v notranjih prostorih.

*Kombinirani grelnik: grelnik prostorov, ki je zasnovan tudi za to, da zagotavlja toplo vodo za pitje ali sanitarno vodo, in je priključen na zunanji oskrbovalni vir vode za pitje ali sanitarne vode.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o grelnikih.

AKT

Direktiva Sveta 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 92/42/EGS

3.6.1992

31.12.1992

UL L 167, 22.6.1992, str. 17–28

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 93/68/EGS

2.8.1993

1.7.1994

UL L 220, 30.8.1993, str. 1–22

Direktiva 2008/28/ES

21.3.2008

UL L 81, 20.3.2008, str. 48–50

Uredba (EU) št. 813/2013

26.9.2013

UL L 239, 6.9.2013, str. 136–161

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 92/42/EGS so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL L 153, 18.6.2010, str. 13–35)

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1–56)

Zadnja posodobitev 22.10.2015

Top