EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj med državami EU

Pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj med državami EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Njen namen je vzpostaviti hiter, varen in standardiziran postopek pošiljanja sodnih* in izvensodnih pisanj* v civilnih ali gospodarskih zadevah med strankami iz različnih držav Evropske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • Ta uredba se uporablja za civilne in gospodarske zadeve, kadar je treba poslati sodna in izvensodna pisanja s pošiljanjem iz ene države EU v drugo.
 • Ne uporablja se za:
  • davčne,
  • carinske,
  • upravne zadeve ali
  • za odgovornost države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti.
 • Uredba se ne uporablja, kadar naslov prejemnika ni znan.

Nadaljnje izboljšanje storitve (pošiljanja) sodnih in izvensodnih pisanj

Uredba, ki je nadomestila Uredbo (ES) št. 1348/2000 uvaja:

 • pravilo, ki določa, da mora organ za sprejem sprejeti vse potrebne ukrepe, da se vročitev pisanja opravi čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu po prejemu;
 • standardni obrazec za pouk naslovnika, da ima pravico zavrniti sprejem pisanja za vročitev v trenutku vročitve ali tako, da pisanje vrne organu za sprejem v enem tednu;
 • pravilo, ki določa, da morajo stroški, ki izhajajo iz storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države EU, ustrezati enotni fiksni taksi, ki jo ta država določi vnaprej v skladu z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije;
 • enotne pogoje za vročitev z uporabo poštnih storitev (priporočeno pismo z vročilnico ali drug, enakovreden način).

Organi znotraj EU zagotavljajo pošiljanje

 • Države EU imenujejo organe, ki so odgovorni za pošiljanje in sprejemanje pisanj. Evropski komisiji morajo zagotoviti imena in naslove, geografska območja, za katera se uporabljajo, ter sprejete jezike in načine sprejemanja pisanj.
 • Vsaka država EU ima tudi osrednji organ, ki je odgovoren za zagotavljanje informacij organom, reševanje težav, ki se lahko pojavijo, in posredovanje zaprosil organa za pošiljanje ustreznemu organu za sprejem v izjemnih primerih.
 • Zvezna država, država, v kateri je več pravnih sistemov, ali država z avtonomnimi teritorialnimi enotami ima možnost imenovati več kot en tak organ ali osrednji organ. Imenovanje je veljavno pet let in se lahko obnovi vsakih pet let.

Pospešitev vročanja sodnih in izvensodnih pisanj

 • Prosilec posreduje pisanja organu za pošiljanje in krije vse stroške prevajanja pred pošiljanjem pisanja. Če pisanje ni v jeziku, ki ga naslovnik razume, ali v uradnem jeziku države EU, v kateri je treba opraviti vročitev, organ za pošiljanje pouči prosilca, da lahko naslovnik zavrne sprejem pisanja.
 • Pisanja se morajo pošiljati med organi neposredno in čim hitreje na kateri koli primeren način, če so čitljiva in zvesta izvirniku. Zaprosilo, izpolnjeno na standardnem obrazcu iz priloge k uredbi, mora biti priloženo v enem od jezikov, ki jih države EU navedejo kot sprejemljive. Za pisanja ni potrebna overitev ali druga enakovredna formalnost. Organ za sprejem mora v 7 dneh poslati potrdilo. V primeru manjkajočih podatkov mora organ za sprejem čim prej stopiti v stik z organom za pošiljanje.

Vročitev pisanj v skladu s pravom sprejemne države EU v enem mesecu

 • Organ za sprejem mora sam vročiti pisanje ali poskrbeti za njegovo vročitev v enem mesecu. Če to ni mogoče, mora organ za sprejem obvestiti organ za pošiljanje in še naprej poskušati vročiti pisanje. Vročitev se opravi v skladu s pravom sprejemne države EU ali na poseben način, če to zahteva organ za pošiljanje in je to združljivo z nacionalnim pravom. Ko je vročitev opravljena, je treba sestaviti potrdilo o izpolnitvi formalnosti v jeziku, ki ga sprejema izvorna država EU, in ga poslati organu za pošiljanje.
 • Datum vročitve je tisti dan, ko se pisanje vroči v skladu s pravom zaprošene države EU, razen kadar mora biti ta zaprošena v določenem roku v skladu s pravom te države. Vročitev ne sme povzročiti stroškov ali pristojbin v zaprošeni državi EU, razen če je bil uporabljen poseben način vročitve ali storitve sodnega uradnika. V tem primeru stroški bremenijo prosilca. Države EU morajo vnaprej določiti enotno takso in jo sporočiti Komisiji.
 • Pisanja se lahko vročijo tudi neposredno z uporabo priporočene pošiljke s povratnico ali po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države, če je to dovoljeno v zadevni državi. V izjemnih okoliščinah se pisanja lahko posredujejo organom v drugi državi EU po konzularni ali diplomatski poti.

Obveščanje naslovnika o pravici do zavrnitve vročitve pisanja

 • Organ za sprejem obvesti naslovnika, da ima pravico zavrniti pisanje, če ni napisano v jeziku, ki ga razume ali v uradnem jeziku države EU, v kateri se opraviti vročitev. Zavrnitev mora biti podana v času vročitve ali z vračilom pisanja organu za sprejem v enem tednu.
 • Če gre za pisanje o začetku postopka (uradni nalog, da se nekdo pojavi na sodišču) ali enakovredno pisanje in se toženec na pojavi, se sodba ne izreče, dokler ni jasno, da je bilo pisanje vročeno v skladu z domačim pravom države EU, da je bilo dostavljeno in da je imel toženec dovolj časa, da predloži obrambo. Vendar se lahko sodba izreče, če je bilo pisanje poslano na enega od načinov, določenih v uredbi, in je preteklo več kot 6 mesecev ter kljub razumnim prizadevanjem pristojnih organov zaprošene države EU ni bilo pridobljeno nikakršno potrdilo. Če toženec ni bil pravočasno seznanjen s pisanjem, da bi se pojavil, lahko še vedno zaprosi za vrnitev v prejšnje stanje v razumnem roku po tem, ko je bil seznanjen s sodbo.
 • Komisija bi morala pripraviti in redno posodabljati priročnik, ki bi vseboval informacije, ki jih zagotavljajo države EU. Do leta 2011 in potem vsakih 5 let mora predložiti poročilo o uporabi uredbe, ki se osredotoča na učinkovitost organov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 13. novembra 2008, razen člena 23 (o sporočanju in objavi nekaterih informacij držav EU), ki se uporablja od 13. avgusta 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

* KLJUČNA POJMA

Sodno pisanje: uradni dokument, izdan v okviru civilne ali gospodarske tožbe (na primer sodni poziv, sklep ali sodba), ki mora biti vročen stranki.

Izvensodno pisanje: uradni dokument, ki je vročen, vendar je zunaj sodnega spisa (na primer račun ali obvestilo o deložaciji).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79–120)

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 1393/2007 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 16.08.2016

Top