EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poslovnik Sveta Evropske unije

Poslovnik Sveta Evropske unije

 

POVZETEK:

Sklep 2009/937/EU o sprejetju Poslovnika Sveta

KAJ JE NAMEN TEGA POSLOVNIKA?

 • Ta poslovnik določa določbe, ki urejajo postopke v Svetu Evropske unije (Svet).
 • Pooblastilo za sprejemanje notranjih predpisov mu daje odstavek 3 člena 240 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
 • Priloga III se spremeni vsako leto, da bi se vključile spremembe v številkah, ki se nanašajo na prebivalstvo držav EU in prebivalstvo vsake države EU pri izvajanju zahtev v zvezi s kvalificirano večino za glasovanje v Svetu.
 • Poslovnik se je enkrat, leta 2014, spremenil tudi bolj korenito (Sklep 2014/692/EU, Euratom), v zvezi z glasovanjem s kvalificirano večino.

KLJUČNE TOČKE

Svet je institucija EU, v kateri se srečujejo predstavniki držav EU. Vsako državo zastopa po en predstavnik na ministrski ravni, pooblaščen za prevzemanje obveznosti v imenu vlade države. Svet skupaj z Evropskim parlamentom izvaja zakonodajne funkcije. Sprejema zakonodajne akte po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku. Svet skupaj z Evropskim parlamentom izvaja proračunske funkcije. Ob vsem tem Svet izvaja tudi funkcijo oblikovanja politike in usklajevanja.

Sestave Sveta

Predsedovanje Svetu Evropske unije

 • Svetu, razen Svetu za zunanje zadeve, predsedujejo vnaprej določene skupine treh držav EU za obdobje 18 mesecev. Vsak član skupine šest mesecev predseduje vsem sestavam Sveta, razen Svetu za zunanje zadeve. Skupina treh držav EU pripravi osnutek programa, ki vsebuje dejavnosti Sveta za 18-mesečno obdobje, ki ga odobri Svet za splošne zadeve po javni razpravi.
 • Svet za zunanje zadeve ima stalnega predsednika: to je visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Visokega predstavnika lahko zamenja država EU, ki predseduje Svetu. Navadno se to zgodi, ko se skliče Svet, da bi obravnaval vprašanja skupne trgovinske politike.
 • Predsedstvo je gonilna sila pri izvajanju dela Sveta.

Coreper, odbori in delovne skupine

 • Svetu pomaga Odbor stalnih predstavnikov vlad držav EU (Coreper) in več kot 150 specializiranih delovnih skupin in odborov, ki sestavljajo pripravljalna telesa Sveta.
 • Coreper pripravlja delo za vse seje Sveta in izvaja naloge, ki mu jih dodeli Svet. Coreper 2 sestavljajo stalni predstavniki, Coreper 1 pa je sestavljen iz namestnikov stalnih predstavnikov.
 • Coreper:
  • zagotavlja doslednost politik in ukrepov EU ter spoštovanje načel zakonitosti, subsidiarnosti, sorazmernosti, pa tudi pravil, ki določajo pristojnosti institucij, organov, uradov ali agencij Unije ter postopkovnih pravil, pravil v zvezi s preglednostjo in kakovostjo priprave zakonodaje,
  • Coreper predhodno obravnava vse točke na dnevnem redu seje Sveta in zagotovi pripravo vseh zadev za Svet,
  • si za vsako zadevo prizadeva doseči soglasje na svoji ravni, nato jo predloži Svetu,
  • lahko ustanovi odbore ali delovne skupine za izvajanje pripravljalnih nalog ali študij,
  • lahko sprejme številne postopkovne odločitve, kot so sklep o seji Sveta drugje kakor v Bruslju ali Luxembourgu, sklep o uporabi pisnega postopka itn.

Delovanje Sveta

 • Svet ima sedež v Bruslju, aprila, junija in oktobra pa se sestaja v Luxembourgu. Zasedanja Sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo od enega od članov ali Evropske komisije. Predsednik določi začasni dnevni red vsakega zasedanja Sveta.
 • Pred vsakim glasovanjem je treba preveriti sklepčnost. Ta se doseže, če je večina članov Sveta fizično navzoča. Svet glasuje na pobudo predsednika. Predsednik začne postopek glasovanja na pobudo člana Sveta ali Komisije, če tako odloči večina članov Sveta.

Glasovanje s kvalificirano večino

Dne 1. novembra 2014 je bil sprejet nov postopek glasovanja s kvalificirano večino, t. i. pravilo o „dvojni večini“.

 • Kadar Svet glasuje o predlogu Komisije ali visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, je kvalificirana večina dosežena, če sta izpolnjena dva pogoja:
  • 55 % članov Sveta glasuje za – tj. 15 od 27 (zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU),
  • predlog podprejo države, ki predstavljajo vsaj 65 % vseh prebivalcev EU.
 • Kadar Svet ne odloča na predlog Komisije ali visokega predstavnika, je odločitev sprejeta, če:
  • 72 % članov Sveta glasuje za in
  • predstavljajo najmanj 65 % prebivalstva EU.

Preglednost in objava aktov Sveta

 • Posvetovanja in glasovanja o zakonodajnih aktih so odprta za javnost.
 • Prvo posvetovanje Sveta o pomembnih novih nezakonodajnih predlogih, ki vsebujejo zavezujoča pravila za države EU, je odprto za javnost.
 • V skladu z odločitvijo, ki jo sprejme Svet ali Coreper, potekajo v Svetu javne razprave o pomembnih vprašanjih, ki vplivajo na interese EU in njenih državljanov. V Svetu potekajo tudi številne javne orientacijske razprave.
 • V Uradnem listu (UL) morajo biti objavljeni zakonodajni akti, kot tudi uredbe in direktive, namenjene vsem državam EU, sklepi, v katerih ni navedeno, na koga so naslovljeni, mednarodni sporazumi, ki jih sklene EU. Člen 17 Poslovnika našteva druge akte, ki morajo biti objavljeni v UL, tudi kadar tako odločita Svet ali Coreper.

OD KDAJ SE TA POSLOVNIK UPORABLJA?

Uporablja se od 1. decembra 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o spremembi Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35–61).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2009/937/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2020/430 z dne 23. marca 2020 o začasnem odstopanju od Poslovnika Sveta zaradi težav pri potovanjih, ki jih je povzročila pandemija COVID-19 v Uniji (UL L 881, 24.3.2020, str. 1–2).

Zadnja posodobitev 19.06.2020

Top