EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modra karta EU – vstop in prebivanje visokokvalificiranih delavcev

Modra karta EU – vstop in prebivanje visokokvalificiranih delavcev

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/50/ES – Pogoji za vstop in prebivanje državljanov držav zunaj EU za namene visokokvalificirane zaposlitve

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva določa pogoje za vstop in prebivanje visokokvalificiranih* državljanov držav zunaj EU, ki želijo delati na visokokvalificiranem delovnem mestu v državi EU (razen na Danskem, Irskem in v Združenem kraljestvu (1)), in njihovih družinskih članov.
 • Direktiva uvaja sistem modre karte EU* .

KLJUČNE TOČKE

 • Prosilci za modro karto EU morajo predložiti:
  • veljavno pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za zaposlitev za obdobje najmanj enega leta s plačo, ki predstavlja vsaj 1,5-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi EU;
  • dokument, ki dokazuje, da imajo potrebne kvalifikacije;
  • veljavno potno listino in, če je potrebno, vizum;
  • dokazilo o zdravstvenem zavarovanju.
 • Države EU lahko vlogo zavrnejo, če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni ali če je bila dokumentacija nezakonito pridobljena, ponarejena ali prirejena.
 • Prosilec ne sme predstavljati nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje.
 • Države EU lahko določijo število visokokvalificiranih delavcev, ki jih bodo sprejele.
 • Uspešnim prosilcem se izda modra karta EU s standardnim obdobjem veljavnosti od enega do štirih let, odvisno od zadevne države EU, ali za obdobje trajanja pogodbe o zaposlitvi, če je to krajše od standardnega obdobja veljavnosti, in dodatne tri mesece.
 • Vlogo lahko vloži posameznik in/ali njegov delodajalec, odvisno od države EU.
 • Imetniki modre karte so prvi dve leti omejeni na visokokvalificirana delovna mesta, ki izpolnjujejo merila za sprejem. Nato se lahko pod enakimi pogoji kot državljani države prijavijo za drugo visokokvalificirano zaposlitev, odvisno od zadevne države EU.
 • Imetniki modre karte EU in njihovi družinski člani lahko vstopijo, ponovno vstopijo in prebivajo v državi EU, ki je modro karto izdala, ter potujejo skozi druge države EU.
 • Imetniki modre karte EU uživajo enake pravice kot državljani države v zvezi z delovnimi pogoji, izobraževanjem, priznavanjem kvalifikacij, socialno varnostjo in svobodo združevanja. Države EU lahko nekatere od teh pravic omejijo, zlasti štipendije in posojila za izobraževanje.
 • Nacionalni organi lahko odvzamejo modro karto EU ali zavrnejo njeno podaljšanje, če imetnik ne izpolnjuje več prvotnih pogojev, če je brezposeln že več kot tri mesece ali če predstavlja grožnjo javnosti.
 • Po 18 mesecih zakonitega prebivanja je imetnik modre karte EU deležen ugodnosti delne poenostavitve pridobivanja potrebnega vizuma za selitev v drugo državo EU. Če spet izpolnjuje merila za sprejem, se mu lahko dovoli, da začne delati, še preden je sprejeta odločitev o izdaji vizuma, družinski člani pa se mu lahko takoj pridružijo.
 • Komisija vsaka tri leta poroča o tem, kako se zakonodaja uporablja. Prvo poročilo je bilo objavljeno junija 2014.

Pregled in predlog

 • V letu 2016 je Evropska komisija objavila predlog za razveljavitev Direktive 2009/50/ES. To je izviralo iz vzporedno objavljenega pregleda direktive, v katerem je bilo ugotovljeno, da ima sedanja direktiva številne bistvene pomanjkljivosti in da se ne uporablja dosledno po vsej EU. Poleg tega imajo številne države EU vzporedna pravila in postopke za isto kategorijo visokokvalificiranih delavcev. Ta razdrobljenost ni učinkovita, ker ustvarja breme za delodajalce in prosilce. Prav tako ni učinkovita, ker je število dovoljenj, ki se izdajo visokokvalificiranim delavcem, še vedno omejeno. EU zato težje privabi in zadrži nadarjene osebe, ki jih potrebuje.
 • Predlog si prizadeva obravnavati pomanjkljivosti prejšnje direktive in razširiti njeno področje uporabe z vključitvijo upravičencev do mednarodne zaščite in družinskih članov državljanov EU, ki sami niso državljani EU. Predlagani sistem bi nadomestil tudi vzporedne nacionalne sisteme, ki so tako kot modra karta namenjeni isti skupini.
 • Predlog vključuje tudi naslednje:
  • prožnejše pogoje za sprejem (nižji plačni prag, krajše, tj. 6-mesečno minimalno trajanje začetne pogodbe, enostavnejša pravila za nove diplomante in delavce iz deficitarnih poklicev ter enakovrednost poklicnih izkušenj in formalnih kvalifikacij);
  • enostavnejše postopke (hitrejše in prožnejše postopke, neobvezen hitri postopek za zaupanja vredne delodajalce);
  • širše pravice (prožnejši dostop do trga dela, vključno z dodatno samostojno dejavnostjo, takojšnja združitev družin, lažji dostop do statusa rezidenta EU za daljši čas);
  • lažje potovanje znotraj EU (npr. kratkoročna poslovna potovanja po EU, dostop do modre karte v drugi državi EU).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 19. junija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 19. junija 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani „Zakonito priseljevanje in integracija“ (Evropska komisija).

KLJUČNI POJMI

Visokokvalificirani delavec: oseba, ki opravlja plačano delo in ima posebna znanja, ki jih potrjujejo višje poklicne kvalifikacije.
Modra karta EU: dovoljenje za delo in prebivanje z nazivom „modra karta EU“, ki imetniku omogoča, da živi in dela v državi EU, ki jo je izdala.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L 155, 18.6.2009, str. 17–29).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77–123).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/38/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60–95).

Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21–57).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2009/50/ES o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve („Modra karta EU“) (COM(2014) 287 final z dne 22. maja 2014).

Predlog Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (COM(2016) 378 final z dne 7. junija 2016).

Delovni dokument služb Komisije – Ocena učinka – Spremni dokument k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve in razveljavitvi Direktive 2009/50/ES (SWD(2016) 193 final z dne 7. junija 2016).

Delovni dokument služb Komisije – Povzetek ocene učinka – Spremni dokument k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (SWD(2016) 194 final z dne 7. junija 2016).

Zadnja posodobitev 14.09.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top