EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postopek predhodnega odločanja – priporočila nacionalnim sodiščem

 

POVZETEK:

Priporočila nacionalnim sodiščem v zvezi z uporabo postopka predhodnega odločanja

Člen 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN TEH PRIPOROČIL IN ČLENA 267 PDEU?

Ta priporočila sodiščem v državah EU pojasnjujejo namen postopka, ki jim v skladu s členom 267 PDEU omogoča, da vprašanja predložijo Sodišču Evropske unije (Sodišču EU) v predhodno odločanje. Postopek se uporablja v zadevah, v katerih gre za razlago ali veljavnost prava EU ter:

 • kadar je odločitev potrebna, da lahko nacionalna sodišča izrečejo sodbo, ali
 • kadar po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva.

Priporočila natančneje določajo tudi obseg postopka in obliko, v kateri nacionalna sodišča vložijo svoj predlog.

Dopolnjujejo člene 93 do 118 Poslovnika Sodišča EU.

KLJUČNE TOČKE

Pomen postopka predhodnega odločanja

Ta postopek je koristen, kadar se v zadevi pred nacionalnim sodiščem postavi novo vprašanje glede razlage, ki je splošnega pomena za enotno uporabo prava EU, ali kadar obstoječa sodna praksa ne ponuja pojasnil, ki so potrebna v novih pravnih okoliščinah.

Struktura priporočil

Sklop priporočil se uporablja za vse predloge za sprejetje predhodne odločbe, dodatni sklop pa se izrecno uporablja za hitre postopke* ali nujne postopke* predhodnega odločanja.

Kdo poda predlog za sprejetje predhodne odločbe?

Nacionalno sodišče, ki odloča o sporu, prevzame izključno odgovornost za presojanje o potrebi po sprejetju predhodne odločbe in o upoštevnosti vprašanj, ki jih postavi Sodišču EU.

Sodišča, ki vložijo predlog, morajo med drugim:

 • imeti zakonsko podlago in biti stalna,
 • imeti obvezno sodno pristojnost,
 • uporabljati pravna pravila in
 • biti neodvisna.

Predmet in obseg

 • Pomembno je, da se predlog nanaša na razlago ali veljavnost prava EU in ne nacionalnega prava ali na dejanska vprašanja, ki se zastavljajo v okviru postopka v glavni stvari.
 • Sodišče EU lahko odloči le, če je v postopku v glavni stvari treba uporabiti pravo EU.
 • Sodišče EU prava EU ne uporabi sámo za spor, ki ga vloži predložitveno sodišče, saj je njegova vloga pomoč pri njegovem reševanju; vloga nacionalnega sodišča je, da na podlagi odločbe Sodišča EU izvede konkretne posledice.
 • Predhodne odločbe so zavezujoče za predložitveno sodišče in vsa sodišča v državah EU.

Primeren čas za vložitev predloga in prekinitev nacionalnega postopka

 • Nacionalno sodišče mora predlog vložiti takoj, ko ugotovi, da je za izdajo njegove sodbe potrebna odločitev Sodišča EU, in ko lahko dovolj natančno opredeli pravni in dejanski okvir postopka ter pravna vprašanja, ki jih postavlja.
 • Nacionalni postopek je treba prekiniti do odločitve Sodišča EU.

Oblika in vsebina predloga

 • Predlog mora biti napisan preprosto, jasno in natančno, saj ga je treba prevesti, da se drugim državam EU omogoči predložitev stališč.
 • Člen 94 Poslovnika Sodišča EU določa vsebino predloga, ki mora biti priložena vprašanjem predložitvenega sodišča, njene bistvene točke pa so povzete v prilogi k priporočilom.
 • Vsi predlogi morajo biti datirani in podpisani ter s priporočeno pošto poslani sodnemu tajništvu Sodišča EU v Luksemburgu.

Stroški in brezplačna pravna pomoč

Postopek predhodnega odločanja pred Sodiščem EU je brezplačen. O stroških strank po potrebi odloča predložitveno sodišče.

Vloga sodnega tajništva Sodišča EU

 • Sodno tajništvo se med postopkom poveže s predložitvenim sodiščem in mu pošlje prepis vseh procesnih aktov ter zahteve za podrobnejše navedbe.
 • Sodno tajništvo po koncu postopka odločbo Sodišča EU pošlje predložitvenemu sodišču. Predložitveno sodišče mora sodno tajništvo obvestiti o tem, kako je uporabilo njegovo odločbo, in mu sporočiti svojo končno odločitev v postopku.

Hitri in nujni postopek

 • Sodišče EU se lahko v skladu s členi 105 do 107 svojega Poslovnika odloči, da je treba nekatere predloge obravnavati po hitrem ali nujnem postopku.
 • Roki so krajši, da se državam EU na primer omogoči predložitev stališč v primeru hitrega postopka.
 • Predložitveno sodišče mora utemeljiti nujnost in opozoriti na morebitna tveganja v primeru uporabe običajnega postopka za odločanje o predlogu za sprejetje predhodne odločbe.
 • Predloge za uporabo hitrega ali nujnega postopka se lahko sodnemu tajništvu Sodišča EU najprej pošlje po elektronski pošti ali telefaksu.

OD KDAJ SE TA PRIPOROČILA UPORABLJAJO?

Nadomeščajo predhodna priporočila, izdana leta 2012, in se uporabljajo od 25. novembra 2016.

KLJUČNI POJMI

Hitri postopek: postopek, kadar narava zadeve in izredne okoliščine zahtevajo hitro obravnavo.
Nujni postopek: postopek, ki se uporablja samo v zadevah v zvezi z vprašanji svobode, varnosti in pravice. Postopek omejuje predvsem število strank, ki lahko predložijo pisna stališča, in v izjemno nujnih primerih omogoča, da se pisni del postopka pred Sodiščem EU povsem opusti.

GLAVNI DOKUMENTI

Priporočila nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja (UL C 439, 25.11.2016, str. 1–8).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 5 – Sodišče Evropske unije – Člen 267 (prejšnji člen 234 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 164).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 19 (UL C 202, 7.6.2016, str. 27).

Poslovnik Sodišča (UL L 265, 29.9.2012, str. 1–42).

Sprememba Poslovnika Sodišča (UL L 173, 26.6.2013, str. 65).

Zadnja posodobitev 31.10.2017

Top