EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pregledi uvozov živih živali

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zdravstveni predpisi za premike in trgovino s konji' , 'Uveljavljanje pravil EU o agroživilski verigi' for an updated information about the subject.

Pregledi uvozov živih živali

 

POVZETEK:

Direktiva 91/496/EGS o načelih o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva opredeljuje ureditev pregledov na zunanjih mejah in notranjih premikov živih živali iz držav zunaj EU. Dopolnjuje jo Uredba (ES) št. 882/2004 o uradnem nadzoru krme in hrane.

KLJUČNE TOČKE

Veterinarski pregledi

Pri vseh pošiljkah živih živali iz države zunaj EU se opravijo veterinarski pregledi iz te direktive, preden se lahko uvozijo v EU. Te preglede na mejnih kontrolnih točkah opravi pristojni organ, zanje pa je odgovoren uradni veterinar. Ti pregledi vključujejo:

  • pregled dokumentov: preverjanje veterinarskih spričeval ali dokumentov, ki spremljajo vsako pošiljko živali;
  • identifikacijski pregled: pregled, pri katerem se samo s pomočjo vizualnega pregleda preveri skladnost med dokumenti ali spričevali in živalmi ter da so živali pravilno označene;
  • fizični pregled: pregled živali same, ki lahko obsega tudi odvzem vzorcev in laboratorijske preiskave ter po potrebi dodatne preiskave med karanteno.

Direktiva določa pravila, ki jih morajo izpolnjevati pregledi, in postopke, ki jih je treba izvesti, da se za žive živali odredi karantena. Poleg tega Odločba 97/794/ES določa posebna pravila za preverjanje dokumentov, preverjanje identitete in fizične preglede.

Če se upoštevajo pogoji za uvoz in ni nevarnosti za zdravje ljudi ali živali, uradni veterinar, odgovoren za mejno kontrolno točko, izda spričevalo. Spričevalo se sestavi v skladu z vzorcem iz priloge k Uredbi (ES) št. 282/2004 o uvedbi dokumenta za deklariranje in veterinarske preglede živali iz držav zunaj EU, ki vstopajo v EU.

Direktiva določa postopek, ki se izvede, če pregledi pokažejo, da žival ne izpolnjuje pogojev iz evropskih predpisov, ali če pregledi odkrijejo nepravilnosti v zvezi s pošiljko.

Mejne kontrolne točke

Direktiva določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mejne kontrolne točke (MKT), da bi jih odobrila Evropska komisija. Slednja objavi seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk v Uradnem listu.

Informacijski sistemi

Komisija uvaja izmenjavo informacij, ki mejne kontrolne službe in veterinarske organe držav EU povezuje z njenim sistemom TRACES. Ta sistem za izmenjavo informacij, ki vključuje vse elemente v zvezi z uvozom in tranzitom živali iz tretjih držav, je leta 2003 nadomestil sistem SHIFT.

Tranzit živali iz tretjih držav

Direktiva določa pogoje za prevoz živali iz države zunaj EU v drugo državo. Živali, ki se prevažajo preko ozemlja EU, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakonodaja EU. Pristojni organ se lahko po potrebi odloči, da bo zanje odredil karanteno, ali uredi njihov ponovni izvoz ali zakol.

Zaščitni ukrepi

V primeru bolezni na ozemlju države zunaj EU, ki predstavlja resno tveganje za živali ali zdravje ljudi, lahko Komisija prepove uvoz živali iz zadevne države ali določi posebne pogoje za njihov uvoz ali tranzit.

Inšpekcija

Veterinarski strokovnjaki Komisije morajo v sodelovanju s pristojnimi organi držav EU preveriti, ali mejne kontrolne točke in karantenski centri izpolnjujejo zahteve za odobritev. Komisija obvesti države EU o rezultatih izvedenih inšpekcij.

Postopek v odboru

Komisiji pri njenih nalogah pomaga Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 19. avgusta 1991. V državah EU je morala začeti veljati do leta 1992.

Ozadje

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56–68).

Nadaljnje spremembe Direktive Sveta 91/496/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Glej prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (UL L 296, 12.11.2009, str. 1–58).

Glejte prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (UL L 116, 4.5.2007, str. 9–33).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 12.10.2018

Top