Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varne pošiljke odpadkov v EU med EU in državami zunaj EU

Varne pošiljke odpadkov v EU med EU in državami zunaj EU

Evropska unija (EU) ima sistem za nadzor in kontrolo pošiljk odpadkov znotraj svojih meja ter z državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državami zunaj EU, ki so pogodbenice Baselske konvencije.

AKT

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov

POVZETEK

Evropska unija (EU) ima sistem za nadzor in kontrolo pošiljk odpadkov znotraj svojih meja ter z državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državami zunaj EU, ki so pogodbenice Baselske konvencije.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila za kontrolo pošiljk odpadkov, da bi se izboljšalo varstvo okolja.

V zakonodajo EU vključuje tudi določbe Baselske konvencije in spremembe Sklepa OECD iz leta 2001 o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja (tj. kadar so odpadki predelani za pridobitev uporabnega proizvoda ali kadar se iz njih pridobiva gorivo).

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za pošiljke odpadkov:

med državami EU v EU ali s tranzitom skozi države zunaj EU,

uvožene v EU iz držav zunaj EU,

izvožene iz EU v države zunaj EU,

v tranzitu skozi EU na poti iz države zunaj EU ali v državo zunaj EU.

Zajema skoraj vse vrste odpadkov, z izjemo radioaktivnih odpadkov, odpadkov, ustvarjenih na ladjah, pošiljk, ki so predmet odobritve iz uredbe o živalskih stranskih proizvodih, nekaterih pošiljk odpadkov z Antarktike, uvoza nekaterih odpadkov v EU, ki so jih oborožene sile ali organizacije za pomoč ustvarile v kriznih razmerah. itd.

Kontrolni postopki

V zvezi s pošiljkami odpadkov se uporabljata dva kontrolna postopka:

1.

zahteve po splošnih informacijah iz člena 18, kar se običajno uporablja za pošiljke za predelavo odpadkov iz Priloge III (seznam „zelenih“ odpadkov - nenevarne snovi, kot sta papir ali plastika) ali IIIA, in

2.

postopek predhodne pisne prijave in soglasja za druge vrste pošiljk odpadkov, vključno s:

pošiljkami odpadkov iz Priloge IV („oranžni“ seznam odpadkov, ki vsebuje nevarne in nenevarne dele) ali dela 2 Priloge V (Evropski seznam odpadkov, npr. odpadkov pri iskanju in pridobivanju ter fizični in kemični obdelavi mineralnih surovin), in

pošiljkami za odstranjevanje odpadkov iz Priloge III (seznam „zelenih“ odpadkov).

Druge določbe

Vse strani morajo zagotoviti okolju varno ravnanje z odpadki, pri čemer se skozi ves postopek pošiljanja ter predelave ali odstranjevanja upoštevajo predpisi EU in mednarodni predpisi.

Za postopek prijave se zahteva, da se v 30 dneh pridobi predhodno pisno soglasje od pristojnih organov držav, ki jih zadeva pošiljka (država odpreme, država tranzita in ciljna država).

Prijavitelj je dolžan prevzeti pošiljke odpadkov nazaj, za katere se ugotovi, da so nezakonite ali ne morejo biti opravljene, kakor je bilo predvideno (vključno s predelavo ali odstranjevanjem odpadkov).

Prepovedi trgovanja

Prepovedan je izvoz odpadkov v države zunaj EU za odstranjevanje, razen v države članice Efte, ki so pogodbenice Baselske konvencije.

Prepovedan je izvoz za predelavo nevarnih odpadkov (tj. odpadkov, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje) , razen v države, na katere se nanaša Sklep OECD.

Prepovedan je uvoz odpadkov za odstranjevanje ali predelavo iz držav zunaj EU, razen če gre za uvoz:

iz držav, na katere se nanaša Sklep OECD,

iz držav zunaj EU, ki so pogodbenice Baselske konvencije,

iz držav, ki so sklenile dvostranski sporazum z EU ali državami EU, ali

z drugih območij v času kriznih razmer.

Sistem inšpekcijskega nadzora

Zakonodaja se je spremenila leta 2014, da bi se okrepili sistemi inšpekcijskega nadzora držav EU. Določa minimalne zahteve za inšpekcijske preglede, ki se bodo usmerili v problematične vrste odpadkov (kot so nevarne snovi in odpadki, ki so bili po nezakoniti poti poslani na odlagališče ali podstandardno obdelavo). Države EU bodo morale do leta 2017 pripraviti načrte inšpekcijskih pregledov.

VELJAVNOST UREDBE

Od 15. julija 2006.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o pošiljkah odpadkov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1013/2006

15.7.2006

-

UL L 190, 12.7.2006, str. 1-98

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 669/2008

19.7.2008

-

UL L 188, 16.7.2008, str. 7-15

Uredba (ES) št. 219/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009, str. 109-154

Direktiva 2009/31/ES

25.6.2009

-

UL L 140, 5.6.2009, str. 114-135

Uredba (EU) št. 660/2014

17.7.2014

-

UL L 189, 27.6.2014, str. 135-142

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1013/2006 so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

SPREMEMBE PRILOG

Uredba (ES) št. 1379/2007 (UL L 309, 27.11.2007, str. 7-20)

Uredba (ES) št. 669/2008 (UL L 188, 16.7.2008, str. 7-15)

Uredba (ES) št. 308/2009 (UL L 97, 16.4.2009, str. 8-11)

Uredba (EU) št. 664/2011 (UL L 182, 12.7.2011, str. 2-4)

Uredba (EU) št. 135/2012 (UL L 46, 17.2.2012, str. 30-32)

Uredba (EU) št. 255/2013 (UL L 79, 21.3.2013, str. 19-23)

Uredba (EU) št. 1234/2014 (UL L 332, 19.11.2014, str. 15-17)

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 801/2007 z dne 6. julija 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 v nekatere države, za katere Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne velja (UL L 179, 7.7.2007, str. 6-35)

Zadnja posodobitev: 20.04.2015

Top