EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pristojnost in pravo, ki se uporablja v dednih zadevah, ter evropsko potrdilo o dedovanju

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 650/2012 o dednih zadevah in uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Upravičencem do mednarodnega dedovanja zagotavlja pravno varnost, preprečuje nasprotujoče si odločbe in poenostavlja postopke. Upravičencem v drugi državi EU tako olajša, da uživajo pravice, ki so jim bile dodeljene ali so bile nanje prenesene z dedovanjem.
 • Vzpostavlja vseevropska pravila o sodni pristojnosti in pravu, ki se uporablja za urejanje dednih zadev v EU, pa tudi pravila o priznavanju in izvrševanju odločb, izdanih v državi EU, ter sprejemljivosti in izvrševanju uradnih pravnih dokumentov, izdanih v državi EU.
 • Prav tako uvaja evropsko potrdilo o dedovanju, ki je namenjeno dedičem, volilojemnikom, izvršiteljem oporoke ali upraviteljem zapuščine, ki morajo dokazati svoj status in/ali uveljavljati svoje pravice v drugi državi EU.
 • Uporablja se v vseh državah EU, razen v Združenem kraljestvu (1), na Irskem in Danskem, ki bodo za mednarodno dedovanje še naprej uporabljale svojo nacionalno zakonodajo. Druge države EU bodo uporabljale svoje nacionalne predpise za priznavanje in izvrševanje odločb, izdanih v teh treh državah.
 • Uporablja se za smrti od vključno 17. avgusta 2015 dalje.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vse civilne vidike dedovanja zapuščine po zapustnikih.

Ne uporablja se za:

 • dohodek (npr. v davčnih zadevah);
 • carino ali
 • upravne zadeve.

Področja civilnega prava, ki niso dedovanje, na primer premoženjska razmerja med zakoncema, darila in pokojninski načrti, niso zajeta v tej uredbi.

Sodna pristojnost in veljavno pravo

 • Sodišča države EU, v kateri je imel zapustnik običajno prebivališče v času smrti, so pristojna za odločanje o celotnem dedovanju.
 • Praviloma je pravo, ki se uporablja za dedovanje, pravo države, v kateri je imel zapustnik običajno prebivališče v času smrti. To je lahko bodisi pravo države EU ali države zunaj EU.
 • Oseba se lahko pred smrtjo namesto tega odloči, da se mora uporabljati pravo države njenega državljanstva. Če je oseba državljan države EU, se zadevne stranke v dedovanju lahko dogovorijo, da morajo dedovanje obravnavati sodišča te države EU in ne države, v kateri je imel zapustnik običajno prebivališče.
 • Za celotno dedovanje se uporablja enako pravo, ne glede na vrsto premoženja (premičnine ali nepremičnine) ali državo njihove lokacije.

Veljavno pravo ureja na primer:

 • določitev upravičencev in njihovih deležev,
 • dedno sposobnost,
 • pooblastila dedičev, izvršiteljev oporoke in drugih upraviteljev zapuščine,
 • odgovornost za zapustnikove dolgove,
 • delitev zapuščine.

Priznavanje in izvrševanje

Uporaba posamezne zakonodaje s strani posameznega organa za mednarodno dedovanje izključuje vzporedne procese z morebitnimi nasprotujočimi si sodnimi odločbami. Zagotavlja tudi, da so odločbe, izdane v državi EU, priznane po vsej EU, ne da bi bil za to potreben kak poseben postopek. Odločbe, izvršljive v državi EU, kjer so bile izdane, so izvršljive v drugi državi EU, kjer jih je na zahtevo zainteresirane stranke lokalno sodišče razglasilo za izvršljive.

Evropsko potrdilo o dedovanju

 • Evropsko potrdilo o dedovanju je neobvezni dokument, ki ga izda organ, ki obravnava dedovanje.
 • Namenjeno je dedičem, volilojemnikom, izvršiteljem oporoke ali upraviteljem zapuščine, ki morajo v drugi državi EU dokazati svoj status in/ali uveljavljati svoje pravice kot dediči ali volilojemniki ali pooblastila kot izvršitelji oporoke ali upravitelji zapuščine.
 • Ko je potrdilo izdano, velja v vseh državah EU, pri tem pa ni potreben noben poseben postopek.
 • V nasprotju z nacionalnimi potrdili o dedovanju, ki imajo različen učinek glede na državo EU, ki jih je izdala, ima evropsko potrdilo o dedovanju v vseh državah EU enak učinek, ki je določen v uredbi.
 • Uredba (EU) št. 1329/2014 določa obrazce, ki naj se uporabljajo skupaj s to uredbo, zlasti evropsko potrdilo o dedovanju.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 5. julija 2012.

OZADJE

Več informacij je na voljo na portalu e-pravosodje.

AKT

Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L 201, 27.7.2012, str. 107–134)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 650/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1329/2014 z dne 9. decembra 2014 o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L 359, 16.12.2014, str. 30–84). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.01.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top