EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski azilni podporni urad

Evropski azilni podporni urad

V skladu z Uredbo (EU) št. 439/2010 se ustanovi Evropski azilni podporni urad, da bi se okrepilo sodelovanje med državami članicami na tem področju in se jim zagotovila pomoč pri spopadanju s kriznimi razmerami.

AKT

Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada

POVZETEK

Evropski azilni podporni urad (EASO) je agencija Evropske unije (EU), ki deluje od leta 2011. Njegove naloge so:

 • okrepiti sodelovanje med državami članicami na področju azila;
 • podpirati države članice, ki se soočajo s posebnimi obremenitvami azilnega sistema in sistema za sprejem;
 • izboljšati izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS).

Uradu EASO bi se kot pridružene države morale kmalu pridružiti tudi Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, in sicer ko bodo ratificirani sporazumi, ki so bili predmet pogajanj med EU in vsako od teh držav.

Krepitev sodelovanja med državami članicami na področju azila

Vloga urada EASO na tem področju je:

 • spodbujati izmenjavo in razširjanje dobrih praks med državami članicami;
 • organizirati dejavnosti na področju zbiranja, analize in zagotavljanja razpoložljivosti informacij o državi izvora prosilcev za mednarodno zaščito;
 • po potrebi olajšati premestitev upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije;
 • oblikovati in razvijati usposabljanja, namenjena članom vseh nacionalnih uprav, sodišč in razsodišč, pa tudi vsem vrstam nacionalnih služb držav članic, pristojnih na področju azila;
 • zbirati koristne informacije za opredelitev tveganja množičnega pritoka prosilcev za azil in odzivnosti zadevnih držav, da bi se sprožili sistemi zgodnjega obveščanja in pripravili nujni ukrepi, da bi se države lahko soočile s temi obremenitvami.

Podpora državam članicam,ki se soočajo s posebnimi obremenitvami

Urad EASO usklajuje nujno pomoč državam članicam, katerih sprejemne zmogljivosti in sistemi azila so podvrženi izjemno težkim obremenitvam, tako da jim zagotavlja začasno podporo in pomoč.

Ta pomoč državam članicam, ki zanjo zaprosijo, vključuje predvsem napotitev podporne skupine za azil, ki zagotavlja strokovno znanje glede storitev tolmačenja, informacije o državah izvora ter znanje o obravnavi in vodenju azilnih primerov.

Ko se urad EASO odloči za napotitev ene ali več podpornih skupin za azil, skupaj z državo članico prosilko sestavi operativni načrt, v katerem opredeli:

 • način delovanja in cilje napotitve;
 • predvideno trajanje napotitve;
 • geografsko območje, na katero bodo razporejene podporne skupine za azil;
 • sestavo skupin in naloge njihovih članov.

Strokovnjake podpornih skupin zagotovijo države članice, ti pa so tudi del intervencijske skupine za azil urada EASO.

Izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS)

Urad EASO prispeva k izvajanju sistema CEAS v Evropski uniji in zunaj nje.

Urad EASO prispeva k notranji razsežnosti sistema CEAS predvsem tako, da:

 • zbira informacije v zvezi z obravnavo prošenj za mednarodno zaščito v državah članicah in nacionalno zakonodajo na področju azila ter
 • pripravlja letna poročila o stanju na področju azila v Evropi, po potrebi pa tudi tehnične dokumente o izvajanju instrumentov EU na področju azila.

V okviru notranje razsežnosti sistema CEAS je urad EASO predvsem zadolžen za:

 • usklajevanje izmenjave informacij in ukrepov držav članic v okviru premestitve beguncev iz tretjih držav;
 • sodelovanje s tretjimi državami pri spodbujanju in krepitvi zmogljivosti njihovih azilnih sistemov in sprejemnih zmogljivosti ter izvajanju regionalnih programov zaščite.

Struktura in upravljanje urada EASO

Upravni odbor je organ urada EASO za načrtovanje in nadzor. Sestavljajo ga predstavniki iz držav članic EU in pridruženih držav ter Evropske komisije in predstavnik Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja, ki je zadolžen za tekoče upravljanje urada in je tudi njegov zakoniti zastopnik.

Svetovalni forum je namenjen stalnemu dvostranskemu dialogu, izmenjavi informacij in zbiranju znanja med uradom EASO in civilno družbo. Povezuje strokovnjake z različnih področij azila.

Urad pridobi svoja sredstva predvsem iz prispevkov, ki so zabeleženi v splošnem proračunu EU, in prispevkov pridruženih držav.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 439/2010

18.6.2010

-

UL L 132, 29.5.2010

POVEZANI AKTI

Sklep 2010/762/EU predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 25. februarja 2010 o določitvi sedeža Evropskega urada za podporo azilu (UL L 324, 9.12.2010)

S tem sklepom se sedež Evropskega azilnega podpornega urada ustanovi v Valetti na Malti.

Sklep Sveta 2014/185/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 102, 5.4.2014)

Sklep Sveta 2014/186/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 102, 5.4.2014)

Sklep Sveta 2014/194/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Republiko Islandijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 106, 9.4.2014)

Sklep Sveta 2014/204/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 109, 12.4.2014)

Zadnja posodobitev: 22.07.2014

Top