EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski socialni sklad (2007‒2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Evropski socialni sklad' for an updated information about the subject.

Evropski socialni sklad (2007‒2013)

Da bi se opredelil namen in področje uporabe Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007‒2013 so v tej uredbi predvidena posebna pravila o vrstah dejavnosti, ki se lahko financirajo iz sklada. ESS podpira prednostne naloge Skupnosti v zvezi s potrebo po krepitvi socialne kohezije, storilnosti in konkurenčnosti ter spodbujanja gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, Zato si prizadeva krepiti ekonomsko in socialno kohezijo z izboljševanjem možnosti zaposlovanja.

AKT

Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Glej akt(e) o spremembah).

POVZETEK

Za obdobje 2007–2013 splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu predvidevajo, da bo ESS podprl dejavnosti v okviru cilja „konvergenca“ (za najmanj razvite regije) ter cilja „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ (ki poskuša predvideti in spodbujati gospodarske spremembe ter tako olajšati soočanje z izzivi).

Namen

ESS podpira politike držav članic, da se Lizbonska strategija usmeri k rasti in zaposlovanju. Te politike so tesno povezane s širšimi smernicami ekonomskih politik, z evropsko strategijo zaposlovanja (ESZ) ter s smernicami za zaposlovanje. ESS je namenjen:

 • doseganju polne zaposlenosti,
 • izboljšanju kakovosti in storilnosti pri delu,
 • spodbujanju socialne vključenosti (dostop prikrajšanih ljudi do zaposlitve),
 • zmanjšanju nacionalnih, regionalnih in lokalnih razlik v zaposlovanju.

Področje uporabe in prednostni cilji

V okviru ciljev „konvergenca“ ter „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ ESS podpira ukrepe v državah članicah v okviru naslednjih prednostnih ciljev:

 • povečevanje prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov z namenom izboljšati predvidevanje in učinkovito obvladovanja gospodarskih sprememb,
 • izboljšanje dostopa do zaposlitve iskalcem zaposlitve in neaktivnim osebam,
 • preprečevanje brezposelnosti, še zlasti dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih,
 • spodbujanje aktivnega staranja in dolge delovne dobe,
 • povečevanje udeležbe na trgu dela,
 • okrepitev socialne vključenosti prikrajšanih ljudi z namenom njihove trajnostne vključitve v zaposlitev,
 • boj proti kakršni koli diskriminaciji na trgu dela,
 • okrepitev in izboljšanje človeškega kapitala,
 • spodbujanje partnerstev.

Prednostni cilji

Pri dejavnostih v okviru cilja „konvergenca“ ESS podpira naslednje prednostne cilje:

 • več vlaganja v človeški kapital z reformami sistemov izobraževanja in usposabljanja, povečano udeležbo v izobraževanju in usposabljanju skozi celotno življenjsko dobo ter razvojem človeških virov na področju raziskav in inovacij,
 • krepitev institucionalne usposobljenosti in učinkovitosti, da bi prispevali k dobrem upravljanju.

Osredotočenost pomoči

Države članice zagotovijo, da so ukrepi, ki jih podpira ESS, dosledni, ter da prispevajo k ukrepom, sprejetim v okviru Evropske strategije zaposlovanja. Pomoč osredotočajo na izvedbo pomembnih priporočil na področju zaposlovanja.

Upravičenost izdatkov

Pravila o upravičenosti izdatkov se določajo na nacionalni ravni. Vendar za ESS naslednji izdatki niso upravičeni:

 • povratni davek na dodano vrednost,
 • obresti na dolgove,
 • nakup pohištva, opreme, vozil, infrastrukture, nepremičnin in zemljišč.

Dobro upravljanje in partnerstvo

ESS spodbuja dobro upravljanje in partnerstvo. Njegova podpora se oblikuje in izvaja na ustrezni teritorialni ravni z upoštevanjem nacionalne, regionalne in lokalne ravni v skladu z institucionalno ureditvijo posamezne države članice. Pri pripravi, izvajanju in spremljanju podpore ESS države članice zagotovijo vključenost socialnih partnerjev in ustrezno posvetovanje in sodelovanje drugih interesnih skupin na primerni teritorialni ravni.

Ozadje

Druge določbe o kohezijski politiki za obdobje 2007−2013 najdemo v štirih zadevnih uredbah:

S političnega vidika ima kohezijska politika za obdobje 2007–2013 finančne temelje v medinstitucionalnem sporazumu in finančnem okviru 2007–2013.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 1081/2006

1.8.2006

UL L 210, 31.7.2006

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 396/2009

22.5.2009

UL L 126, 21.5.2009

POVEZANI AKTI

Odločba 2006/593/ES Komisije z dne 4. avgusta 2006 o odločitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013 (UL L 243, 6.9.2006).Spremenjena s:Sklepom 2010/476/EU (UL L 232, 2.9.2010).

Sklep Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji (UL L 291, 21.10.2006). Projekt za strateške smernice skupnosti za kohezijo, rast in zaposlovanje je Svet sprejel 6. oktobra 2006. Njegove strateške smernice so okvirni načrt za izvedbo kohezijske politike in ukrepanje skladov v obdobju 2007−2013.

Sporočilo Komisije z dne 5. julija 2005 Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom- Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013 2013 (COM(2005) 299 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 17.09.2010

Top