EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohranjanje prostoživečih ptic

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/147/ES o ohranjanju prostoživečih ptic

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Ta direktiva si prizadeva ohraniti prostoživeče ptice v EU z določitvijo predpisov za njihovo varovanje, ohranjanje, upravljanje in nadzor.
 • Zajema ptice, njihova jajca, gnezda in habitate.
 • Kodificira zakonodajo, ki je bila prvotno sprejeta leta 1979 (Direktiva 79/409/EGS).
 • Direktiva 2009/147/ES je bila spremenjena leta 2019 z Uredbo (EU) 2019/1010, ki usklajuje in poenostavlja obveznosti poročanja na področju okoljske zakonodaje.

KLJUČNE TOČKE

Ukrepi za ogrožene vrste

Države EU morajo sprejeti ukrepe za vzdrževanje ali obnovo vrst ptic na stopnji, ki je v skladu z ekološkimi, znanstvenimi in kulturnimi zahtevami, ob hkratnem upoštevanju gospodarskih in rekreacijskih potreb.

Ukrepi za vse vrste ptic

Treba je sprejeti ukrepe za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov* za vse vrste ptic.

Ti ukrepi v glavnem vključujejo:

 • ustanovitev zavarovanih območij,
 • vzdrževanje in upravljanje habitatov na zavarovanih območjih in zunaj njih ter
 • ponovno vzpostavitev uničenih biotopov* in ustvarjanje novih.

Posebni ukrepi

 • Nekatere vrste, navedene v Prilogi I, pa tudi redno pojavljajoče se selitvene vrste, ki niso navedene v Prilogi I, so podvržene posebnim ukrepom glede njihovih habitatov, da se zagotovi preživetje in razmnoževanje na njihovem območju razširjenosti.
 • Države EU morajo razvrstiti ozemlja, ki so glede na število in velikost najprimernejša, kot posebna območja varstva za ohranjanje teh vrst na območju morja in kopnega, kjer se uporablja ta direktiva. Posebna pozornost se posveti mokriščem. Posebna območja varstva tvorijo del omrežja zavarovanih območij Natura 2000 skupaj s posebnimi ohranitvenimi območji, določenimi z direktivo o habitatih.
 • Države EU morajo sprejeti ustrezne ukrepe da se izognejo:
  • poslabšanju stanja habitatov in
  • vznemirjanje vrst, za katere so bila razvrščena posebna območja varstva, kadar bi lahko tako vznemirjanje znatno vplivalo na cilje direktive.
 • Države EU morajo soglašati z načrti ali projekti le, če so prepričane, da ne bodo škodljivo vplivali na zadevna posebna območja varstva, na podlagi ustrezne ocene vseh posledic za cilje ohranjanja prostora.

Ukrepi splošnega varstva

 • Ta direktiva uvaja tudi splošno varstvo za vse vrste prostoživečih ptic v EU. Prepovedano je zlasti naslednje:
  • namerno uničenje ali ujetje prostoživečih ptic,
  • namerno poškodovanje gnezd in jajc,
  • odvzem ali posedovanje jajc,
  • namerno vznemirjanje, ki ogroža ohranjanje, in
  • zadrževanje ptic, katerih lov je prepovedan,
 • izjeme v zvezi z zgornjimi pravili so mogoče le pod nekaterimi pogoji.

Lov ptic

 • Nekatere vrste, naštete v Prilogi II, katerih število to dovoljuje, se lahko lovijo, če so upoštevana nekatera načela:
  • število ptic ne sme ogrožati zadovoljivih ravni populacije in zagotoviti je treba smotrno rabo,
  • vrst se ne sme loviti v času razmnoževanja ali vzreje mladičev,
  • selitvenih vrst se ne sme loviti v času vrnitve na gnezditvena območja in
  • prepovedani so načini za množično ali neselektivno ubijanje,
 • izjeme v zvezi z zgornjimi pravili so mogoče le pod nekaterimi pogoji.

Raziskovanje

Države EU morajo spodbujati raziskovanje za namene upravljanja, varovanja in smotrnega izkoriščanja (npr. za vzpostavitev nacionalnih seznamov vrst, ki jim grozi izumrtje) prostoživečih ptic v Evropi.

Poročanje

 • Uredba (EU) 2019/1010, ki se uporablja od 26. junija 2019, zahteva od držav EU, da Evropski komisiji vsakih šest let predložijo poročilo o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje Direktive 2009/147/ES, in njihovih glavnih vplivih.
 • To poročilo mora biti dostopno javnosti in vključevati zlasti:
  • informacije o stanju in trendih vrst prostoživečih ptic, zaščitenih s to direktivo,
  • o grožnjah in pritiskih nanje,
  • sprejetih ukrepih za njihovo ohranitev in
  • prispevku mreže posebnih območij varstva k ciljem direktive.
 • Komisija z izvedbenimi akti določi obliko poročila.
 • Komisija, ki ji pomaga Evropska agencija za okolje, vsakih šest let pripravi in objavi zbirno poročilo, ki temelji na informacijah, ki jih prejme od držav EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 15. februarja 2010. Direktiva 2009/147/ES je kodificirala in nadomestila Direktivo 79/409/EGS in njene nadaljnje spremembe.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Habitat: naravno območje ali vrsta okolja, v kateri žival ali rastlina običajno živi.
Biotop: območje enotnih okoljskih pogojev, ki zagotavljajo življenjski prostor posebni skupini različnih živali in rastlin.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica) (UL L 20, 26.1.2010, str. 7–25).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/147/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS (UL L 170, 25.6.2019, str. 115–127).

Zadnja posodobitev 28.05.2020

Top