EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev EU

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev' for an updated information about the subject.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 713/2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba ustanavlja Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev* (ACER) (Agencija) ter določa njeno poslanstvo in naloge, ki so opredeljene v letnem delovnem programu.
 • Agencija dopolnjuje in na ravni EU usklajuje delo nacionalnih energetskih regulatorjev.
 • Ima osrednjo vlogo pri razvoju vseevropskega omrežja in tržnih pravil za električno energijo in zemeljski plin v okviru skupnih ciljev energetske politike EU.

KLJUČNE TOČKE

Agencija:

 • objavlja nezavezujoča mnenja in priporočila za operaterje prenosnih omrežij*, regulativne organe, Evropski parlament, Svet in Evropsko komisijo;
 • sprejema posamezne zavezujoče odločitve v posebnih primerih in pod posebnimi pogoji v zadevah v zvezi s čezmejno infrastrukturo;
 • Komisiji posreduje osnutek smernic kot podlago za pripravo kodeksov omrežij (pravil);
 • zagotavlja okvir, ki omogoča sodelovanje nacionalnih regulativnih organov;
 • usklajuje regionalne in čezmejne infrastrukturne pobude na področjih, kot so dodeljevanje zmogljivosti in zaračunavanje tarif uporabnikom;
 • spremlja delo Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov*;
 • spremlja evropski trg električne energije in zemeljskega plina, zlasti maloprodajne cene in dostop do omrežja, vključno z dostopom do električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije;
 • vodi jo direktor, ki je v osnovi imenovan za obdobje petih let. Direktor je odgovoren za pripravo letnega delovnega programa za vsako naslednje leto in lahko vzpostavi delovne skupine za svetovanje pri regulativnih dejavnostih Agencije;
 • lahko oblikuje skupine strokovnjakov za priložnostno svetovanje glede razvoja regulativne politike;
 • ima upravni odbor, odbor regulatorjev in odbor za pritožbe;
 • ima proračun, v katerem prihodke sestavljajo subvencija EU, pristojbine, prostovoljni nacionalni prispevki, zapuščine, donacije ali nepovratna sredstva;
 • lahko pod določenimi pogoji pri delu sprejme sodelovanje držav zunaj EU.

Leta 2011 je Agencija pridobila dodatne naloge v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 (znana kot REMIT – uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga). Cilj dodatnih nalog je povečati preglednost in stabilnost energetskih trgov EU ter preprečevati trgovanje z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

Leta 2013 je Uredba (EU) št. 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo Agenciji dodelila dodatno pristojnost za imenovanje in spremljanje projektov skupnega interesa.

Agencija lahko oblikuje strokovne skupine na začasni podlagi, da zagotovi podporo pri razvoju politike. Trenutno delujejo tri strokovne skupine, ki so osredotočene na:

 • izvajanje uredbe REMIT,
 • nadzor veleprodajnega energetskega trga,
 • informacijsko tehnologijo (IT) za izvajanje uredbe REMIT.

OZADJE

ACER je agencija EU, ki je bila ustanovljena v okviru tretjega energetskega svežnja, da bi spodbudili dokončno oblikovanje notranjih trgov za električno energijo in zemeljski plin.

Agencija je začela uradno delovati marca 2011 in ima sedež v Ljubljani v Sloveniji.

KLJUČNA POJMA

* Energetski regulatorji: organi, ki jih imenujejo države EU za zagotavljanje ustreznega delovanja energetskih trgov, tj. da dobavitelji energije izpolnjujejo svoje obveznosti in da imajo potrošniki dostop do zanesljivih storitev po pošteni ceni.

* Operater prenosnih omrežij: subjekt, ki skrbi za prenos energije, npr. zemeljskega plina ali električne energije, bodisi znotraj države bodisi znotraj regije z uporabo stacionarne infrastrukture.

AKT

Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1–14)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 713/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1–16)

Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, str. 39–75). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 28.10.2015

Top