EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programi, ki spodbujajo razvoj mikrofinanciranja v EU

Programi, ki spodbujajo razvoj mikrofinanciranja v EU

 

POVZETEK:

Sklep št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost

Uredba (EU) št. 1296/2013 o Programu EU za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN TE UREDBE?

 • S Sklepom št. 283/2010/EU se ustanovi Evropski mikrofinančni instrument Progress za zaposlovanje in socialno vključenost.
 • Z Uredbo (ES) št. 1296/2013 se uvede Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), katerega namen je:
  • zagotoviti trajnostno in dolgoročno rast ter delovna mesta;
  • zmanjšati razlike med državami EU in
  • pomagati pri zmanjševanju socialne neenakosti.
 • Uredba tudi spreminja Sklep št. 283/2010/EU s tem, da zahteva, da se preostanek, ki pripada EU, po prenehanju veljavnosti instrumenta da na voljo za mikrofinanciranje* in podporo socialnim podjetjem*.

KLJUČNE TOČKE

Na podlagi Sklepa je bil instrument, ki je v štirih letih (2010–2013) razpolagal s proračunom 100 milijonov EUR, oblikovan za olajšanje dostopa do mikrofinanciranja naslednjim ciljnim skupinam:

 • brezposelnim osebam, osebam, ki jim grozi izguba službe, osebam, ki nimajo dostopa do trga delovne sile, osebam, ki jim grozi socialna izključenost, ter ogroženim osebam, ki želijo ustanoviti ali nadalje razviti lastno mikropodjetje*;
 • mikropodjetjem, zlasti tistim, ki zaposlujejo osebe, navedene v prejšnji točki.

Ta pobuda je bila v obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe (EU) št. 1296/2013 vključena na področje mikrofinanciranja in socialnega podjetništva v okviru programa EU EaSI, ki je nadomestil mikrofinančni instrument Progress. Uredba (EU, EURATOM) 2018/1046 o finančnih pravilih, ki upravljajo proračun EU, je posodobila okvirni delež, ki se v celotnem programskem obdobju povprečno uporablja za tri osi*. Na tej podlagi bi bilo treba najmanj 18 % skupnega proračuna uporabljati za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

Program EaSI ciljnim skupinam in podjetjem omogoča lažji dostop do mikrofinanciranja, poleg tega pa je njegov cilj tudi:

 • povečanje institucionalne zmogljivosti ponudnikov mikrokreditov;
 • zagotavljanje dostopa do financ za socialna podjetja, katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 30 milijonov EUR, z dajanjem na voljo lastniškega in navideznega lastniškega kapitala, posojilnih instrumentov in nepovratnih sredstev do višine 500 000 EUR.

Dostop do področja mikrofinanciranja in socialnega podjetništva imajo lahko javni in zasebni organi, ustanovljeni v državah EU, na Islandiji, v Albaniji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji, če odobrijo mikrofinance posameznikom in mikropodjetjem ali če odobrijo finančna sredstva socialnim podjetjem. Podpora EU se predvsem zagotovi v prek finančnih instrumentov, predvidenih v finančni uredbi EU (Uredbi (EU) 2018/1046), ki med drugim spreminja Uredbo (EU) št. 1296/2013 in posodablja ter poenostavlja pravila, ki veljajo za splošni proračun EU.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN UREDBA UPORABLJATA?

 • Sklep se uporablja od 8. aprila 2010.
 • Uredba se uporablja od 21. decembra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Mikrofinanciranje: posojila v znesku do 25 000 EUR, ki so odobrena predvsem malim podjetjem in socialnim podjetnikom.
Socialno podjetje: gospodarski subjekt v socialnem gospodarstvu, katerega glavni cilj je doseganje socialnih učinkov namesto ustvarjanja dobička za svoje lastnike ali delničarje.
Mikropodjetje: podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih ter letni promet (znesek denarja, pridobljen v določenem obdobju) ali bilanco stanja (izjavo o sredstvih in obveznostih podjetja), ki ne presega 2 milijonov EUR.
Osi: program EaSI obsega tri osi. Te osi podpirajo:
 • posodobitev politike zaposlovanja in socialne politike (os Progress);
 • mobilnost zaposlovanja (oso EURES);
 • dostop do mikrofinanciranja in socialnega podjetništva (os Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo).

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep št. 283/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 87, 7.4.2010, str. 1–5).

Nadaljnje spremembe Sklepa št. 283/2010/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347, 20.12.2013, str. 238–252).

Glej prečiščeno različico.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

Zadnja posodobitev 21.02.2020

Top