EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sodelovanje EU v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020)

Sodelovanje EU v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“)

POVZETEK:

Sklepi Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

 • Zagotavljajo strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju do leta 2020.
 • Gradijo na dosežkih prejšnje pobude za izobraževanje in usposabljanje iz leta 2010 (ET 2010) in določajo štiri strateške cilje, ki bi pomagali vsakemu državljanu uresničiti njegov polni potencial in ki bi ustvarjali trajnostno gospodarsko blaginjo v Evropi.

KLJUČNE TOČKE

 • Štirje strateški cilji so:
  • 1.

   vseživljenjsko učenje in mobilnost se morata uresničevati s sistemi izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ki so bolj odzivni na spremembe in bolj odprti za širši svet,

  • 2.

   kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja se morata izboljšati, zato je treba več pozornosti nameniti dvigu ravni osnovnega znanja in spretnosti, kot sta pismenost in računanje, povečanju privlačnosti matematičnih, naravoslovnih in tehnoloških vsebin ter krepitvi jezikovnih kompetenc,

  • 3.

   spodbujati je treba pravičnost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo, tako da lahko vsi državljani, ne glede na njihove osebne, socialne ali gospodarske razmere, vse življenje še naprej razvijajo znanja in spretnosti, pomembne za specifična delovna mesta,

  • 4.

   spodbujati je treba ustvarjalnost in inovativnost, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja, ker so to ključna gonila trajnostnega gospodarskega razvoja. Še posebej je treba pomagati posameznikom, da postanejo digitalno pismeni in razvijejo samoiniciativnost, podjetništvo in kulturno zavest.

 • Evropsko sodelovanje v okviru ET 2020 ima obliko izmenjave informacij in izkušenj o vprašanjih, ki so skupna sistemom izobraževanja in usposabljanja v evropskih državah. To vključuje:
  • vzajemno učenje,
  • redno spremljanje in poročanje ter
  • skupna referenčna orodja.
 • Vzpostavljena bodo različna merila in kazalniki za merjenje napredka pri doseganju različnih ciljev.
 • Evropska komisija spremlja napredek na splošno in sodeluje z nacionalnimi organi ter razmišlja, kako izboljšati kazalnike.
 • Obdobje do leta 2020 je razdeljeno v vrsto delovnih obdobij. Za obdobje 2016–2020 je bil sprejet sklop novih prednostnih nalog za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju. To je bilo izvedeno v obliki skupnega poročila, ki sta ga novembra 2015 sprejela Svet ministrov za izobraževanje in Komisija.

Šest prednostnih nalog za obdobje 2016–2020 je:

 • ustrezno in visokokakovostno znanje, spretnosti in kompetence za zaposljivost, inovativnost, aktivno državljanstvo in dobro počutje (npr. ustvarjalnost, samoiniciativnost in kritično razmišljanje),
 • vključujoče izobraževanje (tj. vedno večja raznolikost učencev), enakopravnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc (npr. vzajemno razumevanje in demokratične vrednote),
 • odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe,
 • trdna podpora pedagogom (npr. boljše zaposlovanje, postopki izbora in usposabljanja pa tudi stalno poklicno izpopolnjevanje),
 • preglednost in priznavanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela (npr. Evropski referenčni okvir kakovosti),
 • trajnostne naložbe (vključno s preučitvijo potenciala naložbenega načrta za Evropo), uspešnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja.

OZADJE

V skladu s členom 14 Listine EU o temeljnih pravicah ima „vsakdo pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja“.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije Strateški okvir – Izobraževanje in usposabljanje 2020.

AKT

Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“) (UL C 119, 28.5.2009, str. 2–10)

POVEZANI AKTI

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2012 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – „Izobraževanje in usposabljanje v pametni, trajnostni in vključujoči Evropi“ (UL C 70, 8.3.2012, str. 9–18)

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – Nove prednostne naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (UL C 417, 15.12.2015, str. 25–35)

Zadnja posodobitev 29.02.2016

Top