Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Večjezičnost - prednost in zaveza

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Večjezičnost - prednost in zaveza

To sporočilo Evropske komisije poudarja vrednost jezikovne raznolikosti v Evropski uniji (EU). Predstavlja korake, ki jih je treba narediti, da se zagotovi umestitev večjezičnosti v politike EU in s tem doseže „barcelonski cilj“ (Evropejci bi se morali znati sporazumevati še v dveh jezikih poleg njihovega maternega jezika).

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij - Večjezičnost: prednost Evrope in skupna zaveza (COM(2008) 566 finalz dne 18.septembra 2008)

POVZETEK

To sporočilo Evropske komisije poudarja vrednost jezikovne raznolikosti v Evropski uniji (EU). Predstavlja korake, ki jih je treba narediti, da se zagotovi umestitev večjezičnosti v politike EU in s tem doseže „barcelonski cilj“ (Evropejci bi se morali znati sporazumevati še v dveh jezikih poleg njihovega maternega jezika).

KAJ JE NAMEN SPOROČILA?

  • Sporočilo predlaga uporabo obstoječih programov in pobud za spodbujanje učenja jezikov, ocenjevanje znanja jezikov in nadaljnji razvoj programov za tolmače in prevajalce.
  • Krepi mobilnost študentov in delavcev, sporoča rezultate študije o znanju jezikov, podpira ustvarjalnost in inovacije na področju učenja jezikov, za ustrezne zainteresirane strani pa ustanavlja platformo za izmenjavo dobre prakse.
  • Spodbuja uporabo podnaslavljanja in podpira kroženje evropskih del; podpira projekte, ki vključujejo jezikovne in komunikacijske tehnologije, ter čezmejno upravno sodelovanje, da bi se zmanjšal jezikovni primanjkljaj.
  • Da bi se okrepile gospodarske in kulturne vezi, spodbuja podpiranje evropskih jezikov v državah zunaj EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Večjezičnost je pomembna za socialno kohezijo in mobilnost delavcev. To je ključna točka resolucije Sveta iz leta 2008, ki poudarja evropsko strategijo za večjezičnost.
  • Več poudarka je treba nameniti odraslim in osebam zunaj okvira formalnega izobraževanja, ki verjetneje znajo samo en jezik. Ta zamisel je del načela „vseživljenjskega učenja“, zasnovanega v priporočilu Sveta iz leta 2012, ki države EU poziva, da državljanom ponudijo možnosti za delo na podlagi neformalnih izkušenj.
  • Načelo vseživljenjskega učenja je tudi ključni element programa Erasmus +, ki združuje sedanje programe EU za šport, izobraževanje, mlade in usposabljanje ter nudi več Evropejcem možnost, da živijo in pridobivajo izkušnje v tujini.
  • Jezikovni primanjkljaj v EU se lahko zmanjša prek medijev, novih tehnologij in prevajalskih storitev.
  • Pomen učenja jezikov in ocenjevanja znanja jezikov je ponovno potrjen v sklepih Sveta iz leta 2014 o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc.

KLJUČNI POJMI

Program vseživljenjskega učenja je program, ki omogoča Evropejcem, da se izobražujejo kadar koli v življenju. Sodi v okvir programa Erasmus +.

Dodatne informacije so na voljo na spletišču Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo.

POVEZANI AKTI

Resolucija Sveta z dne 21. novembra 2008 o evropski strategiji za večjezičnost (2008/C 320/01) (UL C 320, 16.12.2008, str. 1)

Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01) (UL C 398, 22.12.2012, str. 1)

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50)

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc (2014/C 183/06) (UL C 183, 14.6.2014, str. 26)

Zadnja posodobitev 19.12.2014

Top