EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Razvojni cilji tisočletja

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Razvojni cilji tisočletja

POVZETEK:

Akcijski načrt EU za podporo razvojnim ciljem tisočletja v dvanajstih točkah – COM(2010) 159 konč.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Leta 2010 je Evropska komisija sestavila srednjeročni akcijski načrt v dvanajstih točkah, da bi pomagala pospešiti napredek pri izpolnitvi razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015.

KLJUČNE TOČKE

Izpolnitev zavez glede uradne razvojne pomoči

V okviru spoštovanja zaveze glede povečanja uradne razvojne pomoči EU na 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (BND) do leta 2015 je Komisija predlagala:

vzpostavitev letnih akcijskih načrtov za optimizacijo izvajanja razvojne pomoči;

krepitev mehanizma EU za ugotavljanje odgovornosti na podlagi ocene razvojne pomoči;

sprejetje nacionalne zakonodaje v državah EU za določitev ciljev v zvezi z razvojno pomočjo.

Obenem je pozvala tudi druge mednarodne donatorje, da povečajo svoj prispevek v skladu z uradno razvojno pomočjo EU.

Izboljšanje učinkovitosti pomoči

Da bi okrepili učinkovitost razvojne pomoči in izboljšali usklajevanje različnih udeležencev, ki sodelujejo pri tem, je Komisija predlagala predvsem:

postopno uporabo skupnega programskega okvira in enotnega programskega cikla za EU in države EU do leta 2013;

uvedbo operativnega okvira za učinkovitost pomoči, delitve dela, preglednosti financiranja, skupne odgovornosti EU in držav v razvoju;

spodbujanje drugih donatorjev k upoštevanju načel učinkovitosti pomoči.

Akcijski načrt za pospešitev napredka pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja

Za hitrejši napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja je Komisija predlagala, da EU in države EU:

prednostno usmerijo svojo pozornost na države in prebivalstva, ki najbolj zaostajajo;

usmerijo svojo pozornost na najbolj oddaljene razvojne cilje tisočletja in izboljšajo učinek evropskih sektorskih politik (npr. na področju zdravja, izobraževanja, zanesljive preskrbe s hrano in enakosti spolov);

spodbujajo lastništvo razvojnih ciljev tisočletja s strani partnerskih držav (npr. z vključitvijo razvojnih ciljev tisočletja v lastne razvojne strategije in z izboljšanjem kakovosti statistike);

sprejmejo delovni program za zagotavljanje usklajenosti politik EU, ki lahko vplivajo na partnerske države (npr. na ključnih področjih trgovine in financ, podnebnih sprememb, zanesljive preskrbe s hrano, migracije in varnosti);

spodbujajo uporabo domačih sredstev, predvsem z boljšim nacionalnim in mednarodnim upravljanjem na področju davkov in s krepitvijo davčnih sistemov partnerskih držav;

spodbujajo regionalno povezovanje in trgovino za spodbujanje rasti in zaposlovanja;

prepoznajo in spodbujajo inovativne vire financiranja, vključno z javno–zasebnimi partnerstvi, da zagotovijo stabilne dohodke za trajnostni razvoj;

podpirajo strategije za prilagoditev in ublažitev podnebnih sprememb v partnerskih državah (npr. s spodbujanjem sodelovanja, raziskav in dostopa do okolju prijaznih tehnologij);

ustvarijo pogoje za dolgoročno varnost (večina držav, ki zaostajajo pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, je nestabilnih zaradi oboroženih konfliktov);

zagotovijo novo spodbudo za preoblikovanje strukture mednarodnega upravljanja (tj. izboljšanje učinkovitosti in legitimnosti postopka z boljšo vključitvijo najrevnejših držav, katerih interesi so pogosto zapostavljeni).

Dosežki

Ukrepi EU in držav EU so dali nekaj pozitivnih rezultatov. Toda v nekaterih primerih rezultati niso dosegli ciljev.

Skrajna revščina in lakota

Globalno gledano se je skrajna revščina prepolovila do leta 2010, kar 5 let pred rokom, in se še vedno zmanjšuje. Kljub temu 836 milijonov ljudi še vedno živi v skrajni revščini. 72 od 129 držav je prepolovilo delež ljudi, ki trpijo zaradi lakote. 795 milijonov ljudi še vedno trpi zaradi lakote, 2 milijardi ljudi zaradi slabe prehrane in četrtina otrok zaradi zaostajanja v rasti.

Splošno osnovnošolsko izobraževanje

V primerjavi z letom 2000 se je število otrok, ki se ne šolajo, skoraj prepolovilo. Stopnja pismenosti pri mladih, starih 15 do 24 let, se je povečala s 83 % leta 1990 na predvidenih 91 % leta 2015. Podpora EU je pripomogla k temu rezultatu in tudi k izboljšanju na vseh drugih ravneh izobraževanja.

Enakost spolov in krepitev vloge žensk

Napredek je bil dosežen tudi pri doseganju enakosti spolov in krepitvi vloge deklic in žensk. Kljub temu prihaja do nenehnih, in v nekaterih primerih nezaslišanih, kršitev pravic žensk. Razlike med spoloma so še večje, če neenakost spolov spremljajo druge oblike izključenosti, kot so invalidnost, starost, kasta, narodnost, spolna usmerjenost, geografska odmaknjenost ali vera.

Umrljivost otrok

Po ocenah še vedno umre 16 000 otrok dnevno. Stopnja umrljivosti pri otrocih, mlajših od 5 let, se je od leta 1990 prepolovila, z 90 na predvidenih 43 smrti na 1 000 živorojenih otrok v letu 2015. Zmanjšanje v najrevnejših gospodinjstvih je bilo večje kot v najbogatejših gospodinjstvih v vseh regijah. Ne glede na to je napredek nezadosten, da bi bil dosežen cilj zmanjšanja smrti za dve tretjini do leta 2015.

Umrljivost mater

Leta 2015 je količnik umrljivosti skoraj polovico manjši kot leta 1990. Kljub vsemu še vedno zaostaja za ciljem razvojnih ciljev tisočletja, da bi količnik zmanjšali za tri četrtine do leta 2015.

HIV/AIDS, malarija in tuberkuloza

Število smrti zaradi virusa HIV/aidsa, tuberkuloze in malarije se je od leta 2000 zmanjšalo za 40 %.

Okoljska trajnost

Cilji glede dostopa do boljše vode in zmanjšanja števila ljudi, ki živijo v barakarskih naseljih, so bili doseženi pred rokom. Kljub temu izguba okoljskih virov in biotske raznovrstnosti ni bila zaustavljena.

Razvoj globalnega partnerstva za razvoj

Napredek od leta 1990 dalje je dober. Leta 2014 so bile ravni razvojne pomoči za 66 % višje kot leta 2000. V enakem obdobju se je povečal tudi dostop držav v razvoju do trgov.

OZADJE

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za podporo razvojnim ciljem tisočletja v dvanajstih točkah (COM(2010) 159 konč., 21.4.2010)

Zadnja posodobitev 13.01.2016

Top