EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zagotavljanje varnosti igrač v Evropski uniji

Zagotavljanje varnosti igrač v Evropski uniji

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrače, dostopne v EU. Te zahteve so oblikovane, da se zagotovi visoka raven zdravja in varnosti, zaščitita javnost in okolje ter zagotovi prosti pretok igrač v EU.

Direktiva opredeljuje posebne odgovornosti različnih subjektov v dobavni verigi od proizvajalca do uvoznika/trgovca na drobno/distributerja.

KLJUČNE TOČKE

 • Igrače so proizvodi, načrtovani ali namenjeni, izključno ali ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let.
 • Proizvajalci, ki natančno poznajo svoj proizvod, morajo zagotoviti, da njihove igrače izpolnjujejo vse veljavne varnostne zahteve.
 • Zahteva se, da uvozniki dajejo na trg samo tiste igrače iz držav izven EU, ki izpolnjujejo vse veljavne varnostne zahteve.
 • Distributerji in trgovci na drobno morajo delovati skrbno v zvezi z veljavnimi varnostnimi zahtevami.
 • Nacionalni organi izvajajo nadzor trga.
 • Igračam mora biti priložena izjava „ES“ o skladnosti in imeti morajo oznako CE, da se lahko prodajajo v vsej EU.
 • Zakonodaja se (med drugim) ne uporablja za naslednje igrače:
  • opremo za otroška igrišča za javno uporabo;
  • avtomatične igralne naprave, namenjene javni uporabi;
  • vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
  • parne stroje kot igrače;
  • frače in katapulte.
 • Direktiva se redno posodablja, običajno za določitev varnih mejnih vrednosti za kemične snovi, ki se uporabljajo v igračah (kot so kadmij, barij, nikelj, bisfenol A in svinec), zlasti glede otrok, mlajših od 3 let, in igrač, namenjenih temu, da jih otroci dajejo v usta. Najnovejše spremembe zadevajo:
 • Evropska komisija in Strokovna komisija za varnost igrač sta objavili pisna navodila, da bi proizvajalcem, uvoznikom, distributerjem in javnim organom pomagali pri uporabi direktive.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 20. julija 2009 in se mora v državah EU uporabljati od 20. julija 2011 (razen pravil o kemičnih snoveh, ki se morajo uporabljati od 20. julija 2013).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L 170, 30.6.2009, str. 1–37).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/48/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije (EU) 2018/725 z dne 16. maja 2018 o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s kromom (VI) zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 122, 17.5.2018, str. 29–31).

Direktiva Komisije (EU) 2017/898 z dne 24. maja 2017 o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (UL L 138, 25.5.2017, str. 128–130).

Direktiva Komisije (EU) 2017/774 z dne 3. maja 2017 o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede fenola zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (UL L 115, 4.5.2017, str. 47–49).

Direktiva Sveta (EU) 2017/738 z dne 27. marca 2017 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s svincem zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 110, 27.4.2017, str. 6–8).

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1–1355).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1–849). Besedilo ponovno objavljeno v popravku (UL L 136, 29.5.2007, str. 3–280).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 20.07.2018

Top