EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij

 

POVZETEK:

Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva določa sistem za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v Evropski uniji (EU), ki se ob nekaterih prilagoditvah razširja tudi na druge države Evropskega gospodarskega prostora / Evropskega združenja za prosto trgovino (EGP/EFTA) in Švico.
 • Njen cilj je zagotoviti dostop do trgov dela za strokovnjake v drugih državah članicah EU, dodatno olajšati čezmejno opravljanje storitev in poenostaviti upravne postopke.
 • Z direktivo je uvedeno vzajemno ocenjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in zagotavljanje preglednosti (tj. preverjanje omejitev za izvajanje poklicev in ocenjevanje potreb po poklicu).
 • Vsebuje tudi stalne obveznosti glede preglednosti, ki zahtevajo od držav članic, da poročajo o reguliranih poklicih in sporočajo Evropski komisiji o razlogih za mnenje, da so obstoječe in nove zahteve v skladu z načeli nediskriminacije in sorazmernosti.
 • Velja za vse državljane držav EU in EGP/EFTA ter Švice, ki želijo opravljati reguliran poklic kot samozaposlena ali zaposlena oseba v državi, ki ni država, v kateri so pridobili poklicne kvalifikacije.
 • Komisija je objavila interaktivni zemljevid reguliranih poklicev v EU. To so poklici, za katere sta dostop ali pravica do izvajanja odvisna od posebnih kvalifikacij. Vključeni so tudi poklici, za katere je uporaba posebnih nazivov zaščitena, npr. pooblaščeni in zapriseženi računovodja na Irskem.
 • Direktiva ne velja za poklice, ki jih zajemajo posebne direktive, kot na primer Direktiva 2006/43/ES o zakonitih revizorjih. Odvetniki, katerih kvalifikacije so zajete v Direktivi 2005/36/ES, pa imajo koristi tudi od dveh posebnih direktiv (77/249/EGS in 98/5/ES), ki zanje uvajata dodatne načine, da opravljajo čezmejne storitve bodisi začasno bodisi s trajno uveljavitvijo v drugih državah članicah.

KLJUČNE TOČKE

Začasna mobilnost

 • Strokovnjaki lahko občasno in priložnostno opravljajo svoje storitve v drugi državi članici iz kraja, v katerem imajo sedež v svoji državi.
 • Ciljna država lahko od njih zahteva predhodno prijavo, vendar jim ni treba iti skozi postopek priznavanja.
 • To ne velja za poklice s področja javnega zdravja in varnosti, za katere lahko države članice zahtevajo predhodno priznavanje kvalifikacij po členu 7(4) direktive.

Stalna poslovna enota

Direktiva predvideva tri sisteme za priznavanje kvalifikacij:

 • 1.

  avtomatično priznavanje za poklice, katerih minimalni pogoji usposabljanja so do določenega obsega usklajeni na ravni EU: zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, farmacevte in arhitekte;

 • 2.

  avtomatično priznavanje za nekatere poklice, ki temeljijo na strokovnih izkušnjah: strokovnjake v obrti, trgovini in industriji;

 • 3.

  splošni sistem za zgoraj navedene poklice, ki ne izpolnjujejo pogojev za avtomatično priznavanje, temelji na načelu medsebojnega priznavanja kvalifikacij.

Splošni sistem velja tudi za druge regulirane poklice, do katerih je dostop odobren vsem, ki lahko dokažejo, da so popolnoma kvalificirani v domači državi.

Toda če organi države gostiteljice ugotovijo, da obstajajo pomembne razlike med usposabljanjem, ki se zahteva v posameznikovi domači državi, in usposabljanjem za isto dejavnost v državi gostiteljici, lahko posamezniku ponudijo možnost, da izbere prilagoditveno obdobje ali preizkus poklicne usposobljenosti. Pri obravnavi uvedbe in obsega takih dopolnilnih ukrepov je treba upoštevati poklicne izkušnje prosilca.

Delni dostop

 • Z direktivo je bilo uvedeno načelo delnega dostopa do poklica, v katerem se dejavnosti, zajete v reguliranem poklicu, razlikujejo od ene države do druge.
 • To je lahko koristno za strokovnjake, ki delajo v dejanskem sektorju gospodarstva, ki ne obstaja kot samostojni poklic v državi članici, v katero se želijo preseliti.

Preverjanje jezika

 • Direktiva državi gostiteljici dovoljuje sistematično preverjanje jezika samo za poklice, ki vplivajo na varnost pacientov.
 • Preverjanje jezika se lahko izvede šele potem, ko država gostiteljica prizna kvalifikacijo, omejeno mora biti na znanje enega uradnega ali upravnega jezika države gostiteljice in biti mora sorazmerno s poklicem, ki naj bi se opravljal.

Evropska poklicna izkaznica

 • Direktiva, kot je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU, predvideva možnost uvedbe evropske poklicne izkaznice za izbrane poklice. Z njo lahko zainteresirani državljani preprosteje in hitreje pridobijo priznavanje kvalifikacij s standardiziranim elektronskim postopkom. Izkaznica temelji na uporabi informacijskega sistema za notranji trg in je izdana v obliki elektronskega potrdila.
 • Evropska poklicna izkaznica je bila v prvem valu že uvedena za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, fizioterapevte, farmacevte, gorske vodnike in nepremičninske posrednike.

Dostop do spletnih informacij in postopkov

 • Države članice morajo vse informacije o priznavanju kvalifikacij za vse regulirane poklice dati na voljo prek enotne kontaktne točke.
 • Strokovnjaki morajo imeti možnost dokončati postopke in formalnosti, ki so zajete v direktivi, na spletu prek enotne kontaktne točke ali ustreznega organa, zadolženega za poklic.
 • Centri za pomoč v vsaki državi članici morajo zagotavljati nasvete in pomoč za posamezne primere.

Izvedbeni in delegirani akti

Leta 2015 je Komisija sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2015/983, ki določa postopek za:

 • izdajo evropske poklicne izkaznice in
 • uporabo mehanizma opozarjanja, uvedenega z Direktivo 2005/36/ES, ki zagotavlja, da so pacienti in potrošniki v EU ustrezno zavarovani pred strokovnjaki, ki jim je bilo prepovedano ali omejeno izvajanje poklica v eni državi ali so v svoji vlogi za priznanje kvalifikacije uporabili ponarejeno diplomo.

Leta 2020 je Komisija sprejela Izvedbeno Uredbo (EU) 2020/1190 o popravku Uredbe (EU) 2015/983 in pojasnila, da ustrezni organ v domači državi članici odloči, ali se podaljša začasna evropska poklicna izkaznica, izdana po predhodnem preverjanju kvalifikacij na podlagi člena 7(4) Direktive.

Komisija je sprejela tudi delegirane sklepe, ki spreminjajo Prilogo V k Direktivi 2005/36/ES in posodabljajo seznam dokazil za avtomatično priznavanje formalnih kvalifikacij in programov usposabljanja.

Z Delegirano uredbo (EU) 2019/907 o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja je bila leta 2019 oblikovana dodatna in prostovoljna shema avtomatičnega priznavanja za učitelje smučanja po vsej EU. Za učitelje smučanja, ki niso zajeti v skupnem preizkusu usposobljenosti za učitelje smučanja, kljub temu velja skupen sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij, ki je določen v direktivi.

Pandemija COVID-19

Po izbruhu pandemije COVID-19 in po uvedbi ukrepov za obvladovanje učinka krize je Komisija sprejela sporočilo, ki vsebuje smernice o nujni pomoči EU pri čezmejnem sodelovanju na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

 • Direktivo 2005/36/ES je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 20. oktobra 2007.
 • Direktivo o spremembi 2013/55/EU je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 18. januarja 2016.

OZADJE

Ker se delovno sposobno prebivalstvo v številnih državah članicah zmanjšuje, zahteve po visokokvalificiranih osebah pa se bodo verjetno zviševale, bi bilo treba njihove kvalifikacije po vsej EU priznavati hitro ter na preprost in zanesljiv način.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22–142).

Nadaljnje spremembe Direktive 2005/36/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/983 z dne 24. junija 2015 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 159, 25.6.2015, str. 27–42).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1190 z dne 11. avgusta 2020 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2015/983 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 262, 12.8.2020, str. 4–5).

Sporočilo Komisije – Smernice o nujni pomoči EU pri čezmejnem sodelovanju na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19 (UL C 111 I, 3.4.2020, str. 1–5).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/907 z dne 14. marca 2019 o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 145, 4.6.2019, str. 7–18).

Glej prečiščeno različico.

Sklep Komisije 2007/172/ES z dne 19. marca 2007 o ustanovitvi skupine koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij (UL L 79, 20.3.2007, str. 38–39).

Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36–43).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17–18).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 10.08.2022

Top