EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij

Sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij

Direktiva določa sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Evropski uniji (EU), ki ob določenih pogojih vključuje tudi druge države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švico. Poskuša izboljšati prožnost trgov delovne sile, dodatno liberalizirati storitve, spodbujati avtomatično priznavanje kvalifikacij in poenostaviti administrativne postopke.

AKT

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij

POVZETEK

Direktiva določa sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Evropski uniji (EU), ki ob določenih pogojih vključuje tudi druge države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švico. Poskuša izboljšati prožnost trgov delovne sile, dodatno liberalizirati storitve, spodbujati avtomatično priznavanje kvalifikacij in poenostaviti administrativne postopke.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa pravila za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij med državami EU, državami EGP, ki niso članice EU, in Švico.
 • Uvedla je medsebojno ocenjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in zagotavljanje preglednosti (tj. preverjanje omejitev za izvajanje poklicev in analizo potreb po poklicu).
 • Velja za vse državljane držav EU, držav EGP, ki niso članice EU, in Švice, ki želijo opravljati reguliran poklic kot samozaposlena ali kot zaposlena oseba v državi, ki ni država, v kateri so pridobili poklicne kvalifikacije.
 • Evropska komisija je objavila interaktivni zemljevid reguliranih poklicev v Evropi. To so poklici, za katere je dostop ali pravica do izvajanja pogojevana z določenimi kvalifikacijami. Vključeni so tudi poklici, za katere je uporaba določenih nazivov zaščitena, npr. „Chartered Engineer“ v Združenem kraljestvu (1).
 • Ne velja za zadeve, ki jih zajemajo določene direktive, kot je Direktiva 2006/43/ES o zakonitih revizorjih. Drug primer se nanaša na odvetnike. Njihove kvalifikacije so zajete v Direktivi 2005/36/ES, poleg tega pa imajo koristi od dveh specifičnih direktiv (77/249/EGS in 98/5/ES), ki uvajata dodatne načine zanje, da opravljajo čezmejne storitve bodisi začasno ali s trajno uveljavitvijo v drugih državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Začasna mobilnost

Če želijo strokovnjaki svoje storitve začasno opravljati v drugi državi EU, lahko to načeloma počnejo na podlagi ustanovitve (tj. pravice do opravljanja storitev) v domači državi. Ciljna država lahko od njih zahteva predhodno prijavo, vendar jim ni treba iti skozi postopek priznavanja. To ne velja za poklice s področja javnega zdravja in varnosti, za katere lahko države EU zahtevajo predhodno priznavanje kvalifikacij.

Stalna poslovna enota

Direktiva predvideva tri sisteme za priznavanje kvalifikacij:

 • 1.

  avtomatično priznavanje za poklice, katerih minimalni pogoji usposabljanja so usklajeni na evropski ravni: zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, farmacevte in arhitekte;

 • 2.

  avtomatično priznavanje za določene poklice: strokovnjaki obrtnih, trgovinskih in industrijskih dejavnosti lahko zaprosijo za avtomatično priznavanje kvalifikacij na podlagi poklicnih izkušenj;

 • 3.

  splošni sistem za predhodno omenjene poklice, ki ne izpolnjujejo pogojev za avtomatično priznavanje, temelji na načelu medsebojnega priznavanja kvalifikacij. Enako velja za druge regulirane poklice, dostop do katerih je odobren vsem posameznikom, ki lahko dokažejo, da so popolnoma kvalificirani v domači državi. Toda če organi države gostiteljice ugotovijo, da obstajajo pomembne razlike med usposabljanjem, zahtevanim v izvorni državi, in usposabljanjem za isto dejavnost v državi gostiteljici, lahko od posameznika zahtevajo, da izbere preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Evropska poklicna izkaznica (EPC)

Direktiva je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU (velja v državah EU od 18. januarja 2016 naprej), ki predvideva uvedbo evropske poklicne izkaznice. Z njo bodo zainteresirani državljani lahko preprosteje in hitreje pridobili priznavanje kvalifikacij s standardiziranim elektronskim postopkom. Izkaznica bo temeljila na uporabi informacijskega sistema za notranji trg (IMI) in bo izdana v obliki elektronskega potrdila. Evropska poklicna izkaznica bo v prvem valu uvedena za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, fizioterapevte, farmacevte, gorske vodnike in nepremičninske posrednike.

Direktiva iz leta 2013 poleg tega omogoča državljanom, ki želijo pridobiti priznavanje poklicnih kvalifikacij, možnost komunikacije z eno kontaktno točko.

KDAJ JE DIREKTIVA ZAČELA VELJATI IN KAKŠEN JE ROK PRENOSA?

Direktiva 2005/36/ES je začela veljati 20. oktobra 2005, v nacionalne zakonodaje pa jo je bilo treba prenesti do 20. oktobra 2007. Zadnje spremembe, ki jih je uvedla Direktiva 2013/55/EU, so začele veljati 17. januarja 2014, pri čemer je rok prenosa 18. januar 2016.

OZADJE

Ker število delovno sposobnega prebivalstva v številnih državah EU upada, se bodo zahteve po visoko usposobljenih osebah verjetno povečale, pri čemer je predvideno, da se bo število delovnih mest za visoko usposobljene do leta 2020 povečalo na več kot 16 milijonov. Zaradi tega je treba njihove kvalifikacije priznati po vsej EU na hiter, preprost in zanesljiv način.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o avtomatičnem priznavanju.

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela: Sporočilo Komisije Smernice o nujni pomoči EU pri čezmejnem sodelovanju na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2005/36/ES

20.10.2005

20.10.2007

UL L 255, 30.9.2005, str. 22-142

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/100/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006, str. 141-237

Uredba (ES) št. 1430/2007

26.12.2007

-

UL L 320, 6.12.2007, str. 3-11

Uredba (ES) št. 755/2008

21.8.2008

-

UL L 205, 1.8.2008, str. 10-12

Uredba (ES) št. 279/2009

27.4.2009

-

UL L 93, 7.4.2009, str. 11-12

Uredba (EU) št. 213/2011

24.3.2011

-

UL L 59, 4.3.2011, str. 4-7

Uredba (EU) št. 623/2012

1.8.2012

-

UL L 180, 12.7.2012, str. 9-11

Direktiva 2013/25/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013, str. 368-375

Direktiva 2013/55/EU

17.1.2014

18.1.2016

UL L 354, 28.12.2013, str. 132-170

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2005/36/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17-18)

Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36-43)

Sklep Komisije 2007/172/ES z dne 19. marca 2007 o ustanovitvi skupine koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij (UL L 79, 20.3.2007, str. 38-39)

Zadnja posodobitev 08.05.2020(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top