EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mobilnost za študente, pripravnike, mlade prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja

Mobilnost za študente, pripravnike, mlade prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja

 

POVZETEK:

Priporočilo 2001/613/ES o mobilnosti v EU za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Namen priporočila, ki je bilo sestavljeno po sestanku Evropskega sveta v Lizboni leta 2000, je podpreti prosto gibanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Države Evropske unije (EU) poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje mobilnosti študentov, učiteljev in osebja za usposabljanje v EU.

KLJUČNE TOČKE

Priporočilo poziva države EU, naj odpravijo zakonske, upravne, jezikovne in kulturne ovire za ljudi, ki:

 • študirajo ali se usposabljajo;
 • opravljajo prostovoljstvo ali
 • učijo oziroma usposabljajo ljudi

v drugi državi EU.

Med drugimi predlaga naslednja vprašanja, cilje in predloge:

 • pridobivanje znanja najmanj dveh jezikov EU, vključno z jezikovno in kulturno pripravo pred potovanjem;
 • spodbujanje ozaveščenosti o državljanstvu EU med mladimi ter spoštovanja drugačnosti;
 • enostaven dostop do informacij o priložnostih v drugih državah EU;
 • omogočena in enostavnejša pridobitev finančne podpore (študijska pomoč, štipendije, subvencije, posojila itn.);
 • pomoč pri stroških prevoza, nastanitve, obrokov in dostopa do kulturnih virov na enaki podlagi, kot velja za državljane države gostiteljice, in
 • boljša ozaveščenost o finančnih pravicah in recipročna socialna varnost.

Ukrepi, ki specifično zadevajo študente ali udeležence usposabljanja

 • Spodbuditi študente, da del svojega študija opravijo v drugi državi EU, in omogočiti akademsko priznavanje zaključenega študijskega obdobja med državami;
 • spodbuditi jasnejše modele za certifikat o usposabljanju, na primer z nudenjem prevodov in centraliziranih informacijskih točk;
 • študentom olajšati dokazovanje, da imajo zdravstveno zavarovanje ali finančna sredstva za pridobitev dovoljenja za bivanje; in
 • poenostaviti vključevanje študentov v izobraževalni sistem v državi gostiteljici in jih pri tem podpirati, vključno s ponovno vključitvijo v sistem v matični državi.

Ukrepi, ki zadevajo mlade prostovoljce

 • Zagotoviti, da se specifična narava prostovoljne dejavnosti upošteva pri zakonskih in upravnih vprašanjih;
 • spodbujati uvedbo certifikata za sodelovanje, da bi oblikovali enotno obliko za prijavo za delovno mesto v EU;
 • preprečiti diskriminacijo prostovoljcev v zvezi z upravičenostjo do socialne zaščite.

Ukrepi, ki zadevajo učitelje in vodje usposabljanja

 • Preučiti težave v zvezi z mobilnostjo, ki so posledica nacionalne zakonodaje, in spodbujati sodelovanje;
 • začasno nadomestiti učitelje in vodje usposabljanja, ki sodelujejo v programih mobilnosti;
 • olajšati vključitev v gostiteljsko ustanovo;
 • uvesti obdobja evropskega usposabljanja za enostavnejšo mobilnost;
 • spodbujati evropsko dimenzijo v poklicu s pomočjo vsebine programov usposabljanja ter s stikom in izmenjavami med ustanovami ter
 • spodbujati evropsko mobilnost kot sestavni del poklicne poti.

Države EU naj bi vsaki dve leti pripravile poročilo o izvedenih ukrepih na podlagi teh priporočil.

OZADJE

Podana priporočila so sprva veljala za programe EU, kot so Socrates (izobraževanje), Leonardo da Vinci (poklicno usposabljanje) in Mladina, ki so zdaj vsi del programa Erasmus+, in dopolnjujejo ukrepe, ki so zdaj del programa ET 2020, ki zajema sodelovanje pri izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskem učenju.

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo 2001/613/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julija 2001 o mobilnosti v Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja (UL L 215, 9.8.2001, str. 30–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 – Mladi in mobilnost – spodbujanje učne mobilnosti mladih (UL C 199, 7.7.2011, str. 1–5).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji (COM(2010) 477 final z dne 15. septembra 2010).

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) (UL C 155, 8.7.2009, str. 11–18).

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 15. novembra 2007, o izboljšanju kakovosti izobraževanja učiteljev (UL C 300, 12.12.2007, str. 6–9).

Odločba št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass) (UL L 390, 31.12.2004, str. 6–20).

Zadnja posodobitev 19.12.2016

Top