Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enakost spolov na trgu dela

Enakost spolov na trgu dela

Cilj te direktive je združiti več direktiv o enakosti spolov s poenostavitvijo, posodobitvijo in izboljšanjem zakonodaje EU na področju enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju.

POVZETEK

Enakost moških in žensk je temeljno načelo prava EU, ki velja za vse vidike življenja v družbi, vključno s svetom dela.

Enakost pri zaposlovanju in delovnih pogojih

Ta direktiva prepoveduje neposredno* ali posredno diskriminacijo* moških in žensk v zvezi s/z:

 • pogoji za zaposlovanje, dostop do zaposlitve in samozaposlitev,
 • odpuščanjem,
 • poklicnim usposabljanjem in napredovanjem,
 • članstvom v organizacijah delavcev ali delodajalcev.

Poleg tega člen 157 Pogodbe o delovanju EU prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola v zvezi s plačilom za enako delo ali delom enake vrednosti. To načelo se uporablja tudi za sisteme razvrstitve delovnih mest, ki se uporabljajo za določanje plačila.

Različno obravnavanje moških in žensk pa se lahko upraviči z naravo določene poklicne dejavnosti, če so sprejeti ukrepi legitimni in sorazmerni.

Države EU morajo spodbujati delodajalce in izvajalce poklicnih usposabljanj, da ukrepajo proti diskriminaciji (neposredni in posredni) na podlagi spola, zlasti pa proti nadlegovanju* in spolnemu nadlegovanju*.

Enakost v socialnem varstvu

Ženske in moški so obravnavani enako v okviru poklicnih sistemov socialne varnosti, zlasti v zvezi z:

 • obsegom takih sistemov in pogoji za dostop do njih,
 • prispevki,
 • izračunavanjem prejemkov, vključno z dodatnimi prejemki, in pogoji v zvezi s trajanjem in ohranitvijo upravičenosti do prejemkov.

To načelo se uporablja za celotno delovno aktivno prebivalstvo, vključno s/z:

 • samozaposlenimi osebami, vendar lahko države EU za to kategorijo zagotovijo različno obravnavanje, zlasti glede na upokojitveno starost,
 • delavci, katerih delo je prekinjeno zaradi bolezni, materinstva, nesreče ali neprostovoljne brezposelnosti,
 • iskalci zaposlitve ter upokojenimi delavci in delavci invalidi ter njihovimi upravičenci.

Porodniški, starševski in posvojiteljski dopust

Zaposleni imajo po izteku porodniškega, starševskega ali posvojiteljskega dopusta pravico:

 • do vrnitve na svoje delovno mesto ali na enakovredno delovno mesto pod pogoji, ki zanje niso manj ugodni,
 • do vseh izboljšav delovnih pogojev, do katerih bi bili upravičeni med svojo odsotnostjo.

Pravno varstvo

Države EU morajo za zaposlene, ki so žrtve diskriminacije, zagotoviti pravna sredstva, kot so postopki poravnave in sodni postopki. Sprejmejo tudi potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in njihovih zastopnikov pred negativnim obravnavanjem zaradi pritožbe znotraj podjetja ali kakršnega koli pravnega postopka.

Določijo tudi kazni in možnosti za povračilo ali nadomestilo za škodo.

V primeru pravnih postopkov dokazno breme nosi stranka, ki je obtožena diskriminacije in ki mora dokazati, da ni prišlo do kršitve načela enakega obravnavanja.

Spodbujanje enakega obravnavanja

Države EU imenujejo organe, katerih naloga je spodbujati, analizirati in spremljati enako obravnavanje, zagotoviti upoštevanje zakonodaje in hkrati zagotoviti neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije.

Podjetja morajo tudi spodbujati načelo enakosti spolov in okrepiti vlogo socialnih partnerjev in nevladnih organizacij.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Neposredna diskriminacija: kadar se ena oseba zaradi spola obravnava manj ugodno, kakor se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala oseba drugega spola v primerljivi situaciji.

* Posredna diskriminacija: kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe enega spola v posebej neugodnem položaju v primerjavi z osebami drugega spola, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

* Nadlegovanje: kadar ima neželeno vedenje, povezano s spolom osebe, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

* Spolno nadlegovanje: kadar ima kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

AKT

Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L 204, 26.7.2006, str. 23–36)

Zadnja posodobitev 29.10.2015

Top