EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Okrepitev izvrševanja zakonodaje EU o napotitvi delavcev

Okrepitev izvrševanja zakonodaje EU o napotitvi delavcev

 

POVZETEK:

Direktiva 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

Direktiva 2014/67/ES o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

KAJ JE NAMEN TEH DIREKTIV?

 • Direktiva 96/71/ES določa seznam delovnih pogojev, ki jih je treba delavcem, ki jih delodajalci napotijo na delo v tujino, zagotoviti v državi, v katero so napoteni (država gostiteljica). Njen namen je zagotoviti zaščito delavcev in enake konkurenčne pogoje za ponudnike storitev.
 • Namen Direktive 2014/67/EU je izboljšati izvajanje in izvrševanje Direktive 96/71/ES. Obravnava vprašanja, kot so zloraba pravil o napotitvi in izogibanja tem pravilom, soodgovornost v podizvajalskih verigah in izmenjava informacij med državami EU.
 • Direktiva (EU) 2018/957 posodablja in spreminja Direktivo 96/71/ES. Določa pravila o delovnih pogojih in zdravju in varnosti napotenih delavcev ter si prizadeva zagotoviti pravične plače in enake konkurenčne pogoje za podjetja, ki napotijo delavce, in lokalna podjetja v državi gostiteljici, pri tem pa ohranjati načelo prostega pretoka storitev.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 96/71/ES

 • Direktiva 96/71/ES se uporablja za podjetja, ki v okviru čezmejnega opravljanja storitev napotijo delavce na ozemlje države EU, če je med podjetjem, ki napoti, in delavcem za obdobje napotitve sklenjeno delovno razmerje. „Napoteni delavec“ je delavec, ki omejen čas dela na ozemlju druge države EU, kot je tista, v kateri ali iz katere običajno opravlja svoje delo.
 • Da bi zaščitili pravice napotenih delavcev, ko podjetja uveljavljajo svobodo opravljanja storitev, ter omogočili izvajanje te svobode, Direktiva 96/71/ES vsebuje temeljne pogoje zaposlovanja, ki morajo veljati za napotene delavce v državi gostiteljici, kot so:
  • maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
  • minimalni plačani letni dopust;
  • minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo;
  • zdravje, varnost in higiena pri delu.

Direktiva 2014/67/EU

Učinkovitejše preprečevanje, spremljanje in kaznovanje zlorabe veljavnih pravil

 • Da bi preprečili zlorabo in izogibanje pravilom (npr. podjetja, ki imajo le poštni nabiralnik), Direktiva 2014/67/EU vsebuje seznam dejanskih elementov, ki pomagajo oceniti, ali določen primer ustreza pravi napotitvi.
 • Za zagotavljanje večje pravne varnosti Direktiva 2014/67/EU določa seznam nacionalnih nadzornih ukrepov, ki so upravičeni, sorazmerni in se lahko uporabijo za spremljanje skladnosti Direktive 96/71/ES in direktive o izvrševanju (Direktiva 2014/67/EU).
 • Za okrepitev zaščite pravic delavcev v podizvajalskih verigah morajo države EU zagotoviti, da se napoteni delavci v gradbenem sektorju v zvezi z morebitnimi neporavnanimi neto prejemki v vrednosti minimalnih urnih postavk lahko poleg odgovornosti delodajalca ali namesto nje sklicujejo na odgovornost pogodbenika v okviru neposrednega podizvajalskega razmerja. Države EU lahko namesto teh pravil v zvezi z odgovornostjo sprejmejo druge ustrezne izvršilne ukrepe.

Izboljšan dostop do informacij

 • Za boljšo ozaveščenost in preglednost so države EU dolžne zagotoviti, da so informacije o pogojih za zaposlitev in veljavnih kolektivnih pogodbah, ki veljajo za napotene delavce, dostopne brezplačno na enotnem uradnem nacionalnem spletnem mestu. Te informacije morajo biti splošno dostopne v uradnem jeziku oziroma jezikih države gostiteljice in najbolj ustreznih jezikih, pri čemer upoštevajo zahteve na trgu dela.

Okrepljeno upravno sodelovanje

 • Direktiva 2014/67/EU vključuje tudi jasnejša pravila za izboljšanje upravnega sodelovanja med nacionalnimi organi, ki so pristojni za spremljanje skladnosti, vključno s časovnimi roki glede zagotavljanja informacij. V tem primeru se uporablja Uredba IMI. Sistem IMI je večjezično elektronsko orodje, ki nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom omogoča, da se o zakonodaji notranjega trga EU na hiter in preprost način posvetujejo s kolegi v EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem.
 • Direktiva 2014/67/EU zagotavlja tudi, da se upravne kazni in globe, naložene ponudnikom storitev zaradi neizpolnjevanja veljavnih pravil v eni državi EU, izvršijo in izterjajo v drugi državi EU.

Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi

Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi uvaja številna nova pravila:

 • enaka pravila o plačilu za delo se uporabljajo za napotene delavce in lokalne delavce v državi gostiteljici;
 • po 12 mesecih se šteje, da je delavec napoten dolgoročno (z možnostjo šestmesečnega podaljšanja, če ponudnik storitev predloži obrazloženo obvestilo). Po tem obdobju se za napotenega delavca uporabljajo skoraj vsi vidiki delovnega prava države gostiteljice;
 • poveča se lahko število morebitnih kolektivnih pogodb, ki se lahko uporabljajo v državah EU s sistemom za razglasitev kolektivnih pogodb ali arbitražnih odločb za splošno uporabne;
 • agencije za zagotavljanje začasnega dela morajo napotenim delavcem zagotoviti enake pogoje za zaposlitev, kot veljajo za zaposlitev začasnih delavcev v državi, v kateri se opravlja delo;
 • izboljšano sodelovanje med organi držav EU glede zlorabe pravil in izogibanja pravilom v okviru napotitve.

OD KDAJ SE TE DIREKTIVE UPORABLJAJO?

 • Direktiva 96/71/EU se uporablja od 10. februarja 1997, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 16. decembra 1999.
 • Direktiva 2014/67/EU se uporablja od 17. junija 2014, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 18. junija 2016.
 • Direktivo (EU) 2018/957 o spremembi morajo države EU prenesti v nacionalno pravo do 30. julija 2020. Vendar pa se bo uporabljala samo za sektor cestnega prometa od datuma začetka veljavnosti zakonodajnega akta, ki ga je treba sprejeti za spremembo direktiv 2006/22/ES in 2014/67/EU o napotitvi delavcev na delo v sektorju cestnega prometa.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Direktive 96/71/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg („uredba IMI“) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11–31).

Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 173, 9.7.2018, str. 16–24).

Popravek Direktive (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 91, 29.3.2019, str. 77).

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES („uredba IMI“) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1–11).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35–44).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 28.04.2020

Top