EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Metoda vzorčenja in analitske metode za nadzor vsebnosti nekaterih elementov v živilih

Metoda vzorčenja in analitske metode za nadzor vsebnosti nekaterih elementov v živilih

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/644 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih

Uredba (EU) 2015/705 o določitvi metod vzorčenja in meril izvedbe za analitske metode za uradni nadzor vsebnosti eruka kisline v živilih

Uredba (ES) 333/2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti elementov v sledovih in onesnaževal iz predelave v živilih

Uredba (ES) št. 401/2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

Te uredbe določajo metode vzorčenja in analiz za preverjanje vsebnosti onesnaževal v hrani.

KLJUČNE TOČKE

Onesnaževala so snovi, navzoče v hrani kot posledica različnih faz proizvodnje, pakiranja, prevoza in shranjevanja ali zaradi okolja. Ker ima onesnaženje na splošno negativen vpliv na kakovost hrane in pomeni tveganje z zdravje ljudi, je EU sprejela ukrepe za zmanjšanje onesnaževal v hrani. Določila je mejne vrednosti za onesnaževala v hrani, ki so najbolj zaskrbljujoča za potrošnike v EU.

Štiri uredbe se sklicujejo na Uredbo (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora (člen 11(4) o metodah vzorčenja in analiz). Ta uredba je bila razveljavljena in jo je nadomestila Uredba (EU) 2017/625 (glej povzetek), ki v členu 34 obravnava metode vzorčenja in analiz.

Uredba (EU) 2017/644

Dioksini in dioksinom podobne spojine so trdovratna onesnaževala okolja, večinoma manjši stranski proizvodi sežiganja ali industrijskih procesov. Pri izdelavi električne opreme, črnil, lepil, zaviralcev gorenja in barv se uporabljajo poliklorirani bifenili (PCB). So zelo obstojni in zelo topni v maščobi, kar pojasni, zakaj so še vedno prisotni in se lahko nakopičijo v živalski maščobi in v prehranjevalni verigi.

 • V oddelku 5 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 so določene dovoljene mejne vrednosti (glej povzetek).
 • Metode vzorčenja so opisane v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/644.
 • Priprava vzorcev in analiza se izvajata z uporabo metod in meril učinkovitosti iz Prilog III in IV k Uredbi (EU) 2017/644.
 • Uredba (EU) št. 589/2014 je razveljavljena in vsako sklicevanje nanjo se usmeri na Uredbo (EU) 2017/644.

Uredba (EU) 2015/705

Eruka kislina je normalna sestavina nekaterih semenskih olj, za katero se je izkazalo, da škodljivo učinkuje na zdravje, če se uživa v večjih količinah.

 • V oddelku 8 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 so določene dovoljene mejne vrednosti.
 • Vzorčenje in analiza se izvajata z uporabo metod in meril učinkovitosti, opisanih v Prilogi k Uredbi (EU) 2015/705.
 • Direktiva 80/891/EGS je razveljavljena in vsako sklicevanje nanjo se usmeri na Uredbo (EU) 2015/705.

Uredba (EC) št. 333/2007

Svinec, kadmij, živo srebro, perklorat, kositer, 3-MCPD, 3-MCPD estri maščobnih kislin, glicidil estri maščobnih kislin, akrilamid, benzo(a)piren in drugi policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO) so prisotni v hrani zaradi onesnaženosti okolja in prehoda iz embalaže ter lahko med predelavo vstopijo tudi v prehranjevalno verigo in se nakopičijo v človeškem tkivu.

Svinec, kadmij, živo srebro in perklorat so večinoma prisotni v hrani zaradi onesnaženosti okolja in industrijskih postopkov. Kositer je prisoten v živilih v pločevinkah zaradi prehoda kositra iz pločevinke v hrano.

3-MCPD estri maščobnih kislin in glicidil estri maščobnih kislin so prisotni v rafiniranih rastlinskih oljih in v živilih, ki vsebujejo ta olja, ter vplivajo na ledvice in moško plodnost, če so presežene varne količine.

Akrilamid se tvori v živilih z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov med peko, praženjem, pečenjem na žaru, cvrtjem in pečenjem v pečici. Benzo-a-piren in drugi policiklični aromatski ogljikovodiki nastanejo pri nepopolnem izgorevanju organskih snovi in so prisotni v številnih živilih, zlasti v pečenem mesu.

 • V oddelkih 3, 4 in 6 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 so določene dovoljene mejne vrednosti.
 • Vzorčenje in analiza se izvajata z uporabo metod, opisanih v Prilogi k Uredbi (ES) št. 333/2007.
 • Direktive 2001/22/ES, 2004/16/ES in 2005/10/ES so razveljavljene in vsako sklicevanje nanje se usmeri na Uredbo (ES) št. 333/2007.

Uredba (EC) št. 401/2006

Mikotoksini so strupene snovi, ki jih tvorijo glive, in potencialno onesnažijo živila in krmo v vseh fazah verige preskrbe s hrano. Nekateri mikotoksini imajo lahko rakotvorne učinke (na jetra in ledvice).

 • V oddelku 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 so določene dovoljene mejne vrednosti mikotoksinov v nekaterih živilih.
 • Metode vzorčenja so opisane v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 401/2006.
 • Priprava vzorcev in analiza se izvajata z uporabo metod in meril učinkovitosti iz Prilog III in IV k Uredbi (ES) št. 401/2006.
 • Direktive 98/53/ES, 2002/26/ES, 2003/78/ES in 2005/38/ES so razveljavljene in vsako sklicevanje nanje se usmeri na Uredbo (ES) št. 401/2006.

OD KDAJ SE TE UREDBE UPORABLJAJO?

 • Uredba (EU) 2017/644 (dioksini in PCB) se uporablja od 26. aprila 2017.
 • Uredba (EU) 2015/705 (eruka kislina) se uporablja od 21. maja 2015.
 • Uredba (ES) 333/2007 (elementi v sledovih in onesnaževala iz predelave) se uporablja od 1. junija 2007.
 • Uredba (ES) št. 401/2006 (mikotoksini) se uporablja od 1. julija 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/644 z dne 5. aprila 2017 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 589/2014 (UL L 92, 6.4.2017, str. 9–34).

Uredba Komisije (EU) 2015/705 z dne 30. aprila 2015 o določitvi metod vzorčenja in meril izvedbe za analitske metode za uradni nadzor vsebnosti eruka kisline v živilih ter razveljavitvi Direktive Komisije 80/891/EGS (UL L 113, 1.5.2015, str. 29–37).

Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 z dne 28. marca 2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih (UL L 88, 29.3.2007, str. 29–38).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 333/2007 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (UL L 70, 9.3.2006, str. 12–34).

Glej prečiščeno različico.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2093 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 333/2007 glede analize 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) estrov maščobnih kislin, glicidil estrov maščobnih kislin, perklorata in akrilamida (UL L 317, 9.12.2019, str. 96–101).

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5–24).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.05.2020

Top