EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo – varilna oprema

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo – varilna oprema

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2019/1784 – o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo varilne opreme

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo* za dajanje na trg ali dajanje v uporabo električne varilne opreme, ki se napaja iz električnega omrežja

KLJUČNE TOČKE

 • Uredba navaja postopke varjenja, za katere se uporablja, in tiste, za katere se ne uporablja.
 • Zahteve za okoljsko primerno zasnovo so določene v Prilogi II in vključujejo:
  • najnižje ravni izkoristka za uporabljene vire napajanja;
  • največjo porabo energije v „nedejavnem stanju“ (podobno stanju pripravljenosti);
  • zahteve o vidikih, ki niso povezani z energijo za olajšanje popravil, razstavitev, podaljšanje uporabne življenjske dobe in ponovne uporabe varilne opreme in sestavnih delov, vključno z
   • omogočanjem razpoložljivosti nadomestnih delov poklicnim serviserjem vsaj za obdobje desetih let,
   • omogočanjem posebnih informacij o popravilu in vzdrževanju poklicnim serviserjem na prosto dostopnem spletnem mestu proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.
 • Uredba določa postopek za ocenjevanje skladnosti, v Prilogi III pa merilne metode in izračune, ki jih je treba upoštevati glede na morebitne usklajene standarde, ki so jih sprejele evropske organizacije za standardizacijo.
 • Nacionalni organi morajo pri izvajanju tržnega nadzora uporabljati postopke preverjanja iz Priloge IV.
 • Proizvajalci, uvozniki ali njihovi pooblaščeni zastopniki ne smejo ponujati v prodajo izdelkov, ki so bili zasnovani tako, da lahko zaznajo preizkušanje in ustrezno spremenijo svoje zmogljivosti.
 • Priloga V določa merila za najučinkovitejše izdelke in tehnike, ki so na voljo na trgu, glede učinkovitosti virov napajanja in največje porabe energije v nedejavnem stanju.
 • Evropska komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate te ocene, vključno z osnutkom predloga revizije, če je ustrezno, predstavi najpozneje do 14. novembra 2024.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2021.

OZADJE

Direktiva 2009/125/ES vzpostavlja okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo. Komisija mora določiti te zahteve za izdelke, ki se obširno prodajajo in se z njimi trguje v EU ter imajo pomemben vpliv na okolje.

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Okoljsko primerna zasnova: politika za izboljšanje okoljske in zlasti energijske učinkovitosti izdelkov v njihovem življenjskem ciklu z boljšo zasnovo.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) 2019/1784 z dne 1. oktobra 2019 o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo varilne opreme v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 272, 25.10.2019, str. 121–135).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije – Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019 (COM(2016) 773 final z dne 30. novembra 2016).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zaprtje zanke — akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (COM(2015) 614 final z dne 2. decembra 2015).

Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12–33).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1025/2012 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38–71).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10–35).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 29.01.2020

Top