EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

E-kohezija – elektronsko in brezpapirno upravljanje

E-kohezija – elektronsko in brezpapirno upravljanje

 

POVZETEK:

Izvedbena uredba (EU) št. 1011/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi

Izvedbena uredba (EU) št. 184/2014 v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah o evropskih strukturnih in socialnih skladih (skladih ESI) ter o splošnih določbah o skladih ESI, določitvi pogojev za sistem izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo ter sprejetju posebnih določb in nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

Obe uredbi določata podrobna pravila za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 (glej povzetek).

 • Uredba (EU) št. 1011/2014 določa vzorce in oblike, ki jih države EU morajo uporabiti za predložitev nekaterih informacij Evropski komisiji v skladu z Uredbi (EU) št. 1303/2013. Določa tudi podrobna pravila za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (e-kohezija).
 • Uredba (EU) št. 184/2014 vzpostavlja sistem elektronske izmenjave podatkov za vse uradne izmenjave informacij med državami EU in Komisijo (SFC2014). Vsebuje seznam kategorij ukrepov Evropskega sklada za regionalni razvoj in kod, povezanih z operacijami.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EU) št. 1011/2014 določa:

 • standardno obliko uradnega obvestila o izbranem velikem projektu, ki ga organ upravljanja predloži Komisiji v skladu s prvim pododstavkom člena 102(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v Prilogi I);
 • vzorec za predložitev finančnih podatkov v skladu s členom 112 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v Prilogi II);
 • vzorec za opis nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in organ za potrjevanje (v Prilogi III);
 • vzorec revizijskega poročila in mnenje neodvisnega revizijskega organa i člena 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v prilogah IV in V);
 • vzorec zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih iz členov 41, 131 in 135 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v Prilogi VI);
 • vzorec za izkaze iz člena 137 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v Prilogi VII).

Sistemi elektronske izmenjave podatkov* med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (e-kohezija) morajo omogočiti upravno preverjanje vseh zahtevkov za povračilo, ki jih predložijo upravičenci. Dokumenti v papirni obliki se lahko zahtevajo le izjemoma, in sicer po opravljeni analizi tveganja in le v primeru, ko so dokumenti v papirni obliki dejanski vir skeniranih kopij dokumentov, ki so bili naloženi v sisteme elektronske izmenjave podatkov. Izmenjava dokumentov in podatkov vključuje poročanje o napredku, zahtevke za plačilo ter izmenjavo informacij o preverjanjih upravljanja in revizijah.

Sistemi elektronske izmenjave podatkov morajo:

 • zagotoviti varnost, celovitost in zaupnost podatkov ter preverjanje istovetnosti pošiljatelja;
 • biti ves čas operativni, razen med vzdrževanjem;
 • imeti vsaj naslednje funkcije:
  • vnaprej izpolnjene obrazce s podatki, shranjenimi v zaporednih korakih postopkov;
  • samodejne izračune, kjer je primerno;
  • vgrajene samodejne kontrole, ki v največji možni meri zmanjšajo večkratno izmenjavo informacij;
  • opozorila sistema, ki upravičenca obveščajo, da je mogoče izvesti določene ukrepe;
  • sprotno sledenje statusa, ki omogoča spremljanje statusa projekta;
  • razpoložljivost vseh prejšnjih podatkov in dokumentov, ki so bili obdelani v sistemu elektronske izmenjave podatkov.

Uredba (EU) št. 184/2014

V skladu s členom 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se vse uradne izmenjave informacij med državami EU in Komisijo izvedejo s sistemom elektronske izmenjave podatkov. Uredba (EU) št. 184/2014 določa pogoje za navedeni sistem elektronske izmenjave podatkov (SFC2014).

Države EU in Komisija dostopajo do sistema SFC2014 neposredno prek interaktivnega uporabniškega vmesnika (spletne aplikacije) ali prek tehničnega vmesnika na podlagi vnaprej predpisanih protokolov (spletne storitve), ki omogočajo samodejno sinhronizacijo in prenos podatkov med informacijskimi sistemi držav EU in sistemom SFC2014. Uredba določa tudi operativne zahteve in zahteve glede varstva podatkov pri uporabi SFC2014.

V Prilogi določa tudi nomenklaturo za kategorije ukrepov iz člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 ter druge kode, ki se pripišejo operacijam.

OD KDAJ SE TI UREDBI UPORABLJATA?

 • Uredba (EU) št. 1011/2014 se uporablja od 20. oktobra 2014.
 • Uredba (EU) št. 184/2014 se uporablja od 28. februarja 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Sistemi elektronske izmenjave podatkov: mehanizme in instrumente, ki omogočajo elektronsko izmenjavo dokumentov in podatkov, vključno s podporo avdiovizualnih medijev, skeniranimi kopijami dokumentov in elektronskimi datotekami.

GLAVNA DOKUMENTA

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L 286, 30.9.2014, str. 1–74).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1101/2014 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 57, 27.2.2014, str. 7–20).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320–469).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259–280).

Zadnja posodobitev 10.01.2020

Top