EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varstvo pred škodljivimi organizmi rastlin

Varstvo pred škodljivimi organizmi rastlin

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/2031 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je pomoč v boju proti škodljivim organizmom rastlin in boleznim kot del evropskega režima zdravja rastlin z učinkovitejšimi ukrepi za varstvo EU in njenih rastlin ter zagotavljanje varne trgovine in zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb, tudi:

  • boljše varstvo krajine, gozdov in drugih zelenih površin, manjša potreba po pesticidih;
  • enostavnejša in preglednejša dokumentacija za pridelovalce in kmete, boljše varstvo pridelkov;
  • finančna podpora za stalni nadzor, izkoreninjenje in zadrževanje.

KLJUČNE TOČKE

  • Zdravje rastlin ogrožajo vrste, ki so škodljive rastlinam in rastlinskim proizvodom in za katere zdaj zaradi globalizacije trgovine in podnebnih sprememb obstaja večja nevarnost vnosa na ozemlje EU. Uredba določa ukrepe za določitev tveganj, ki jih pomenijo ti škodljivi organizmi, in zmanjšanje teh tveganj na sprejemljivo raven s fitosanitarnimi ukrepi*.

Karantenski škodljivi organizmi

Določena so merila za določitev karantenskih škodljivih organizmov, za katere je treba preprečiti vnos in se ne sme dovoliti njihovega širjenja v EU. Karantenski škodljivi organizmi za varovano območje so tisti, za katere je nadzor potreben samo na delih EU.

Prednostni škodljivi organizmi

  • Prednostni škodljivi organizmi so tisti, ki imajo najresnejše potencialne gospodarske, okoljske ali družbene učinke za EU. Za prednostne škodljive organizme se uporabljajo posebne določbe, predvsem glede boljšega obveščanja javnosti, preiskav, načrtov izrednih ukrepov, simulacijskih vaj, akcijskih načrtov za izkoreninjenje in sofinanciranja ukrepov s strani EU.
  • Vsaka država EU za vsak prednostni škodljivi organizem, ki se lahko vnese na njeno ozemlje in ustali na njem, pripravi načrt, ki vsebuje informacije v zvezi s postopki odločanja, postopki in protokoli, ki jih je treba upoštevati. Načrti izrednih ukrepov se na spletu sporočijo Evropski komisiji, drugim državam EU in izvajalcem poslovnih dejavnosti. Simulacijske vaje se izvajajo glede na stopnjo tveganja.

Rastlinski potni listi in fitosanitarna spričevala

  • Uredba vzpostavlja sistem za vnos in premike rastlin in rastlinskih proizvodov ter drugega materiala v EU, ki so verjetno okuženi s škodljivimi organizmi (kot je zemlja ali drugi rastni substrati) in pomenijo nesprejemljivo fitosanitarno tveganje. Nova pravila razširjajo, poenostavljajo in harmonizirajo obstoječi sistem rastlinskih potnih listov, ki je potreben za vse premike med izvajalci poslovnih dejavnosti v EU. Od določenih izvajalcev poslovnih dejavnosti zahtevajo tudi registracijo, da se zagotovita enostavnejši nadzor in boljša sledljivost.
  • Fitosanitarna spričevala, ki potrjujejo skladnost z zakonodajo EU, so potrebna za razširjeno skupino rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugega materiala, dovzetnih za okužbe.
  • Predizvozno spričevalo se izda, da se zagotovi izmenjava informacij med državami EU, če se rastlina, rastlinski proizvod ali drug predmet pred izvozom iz EU premakne prek več kot ene države članice EU.

Uvoz

Uredba si prizadeva preprečiti vnos škodljivih organizmov v EU. Zagotavlja preventivne ukrepe, ki temeljijo na tveganju, za varstvo EU pred škodljivimi organizmi, ki se lahko vnesejo z rastlino, rastlinskim proizvodom ali drugim predmetom s poreklom iz države zunaj EU, in sicer na podlagi predhodne ocene tveganja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 14. decembra 2019.

OZADJE

Glej tudi:

KLJUČNI POJMI

Fitosanitarni ukrep: uradni ukrep, namenjen preprečevanju vnosa ali širjenja karantenskih škodljivih organizmov ali omejevanju gospodarskih učinkov nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4–104).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35–55).

Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1–32).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 652/2014 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (UL L 78, 20.3.2013, str. 23–40).

Zadnja posodobitev 12.07.2019

Top